Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:065:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 65, 2016 m. vasario 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 65

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. vasario 19d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2013–2014 m. SESIJA
2013 m. birželio 10–13 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 253 E, 2013 9 3 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2013 m. birželio 11 d., antradienis

2016/C 65/01

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės (2012/2133(INI))

2

2016/C 65/02

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija „Teisės kreiptis į teismą pagerinimas. Teisinė pagalba nagrinėjant tarpvalstybinius civilinius ir komercinius ginčus“ (2012/2101(INI))

12

2016/C 65/03

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (tarpinis pranešimas)“ (2012/2117(INI))

16

2016/C 65/04

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinio būsto Europos Sąjungoje (2012/2293(INI))

40

2016/C 65/05

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų judumo švietimo tikslais ir profesinio judumo Europos Sąjungoje (2013/2009(INI))

55

2016/C 65/06

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos siekiant sukurti elektroninės rinkliavos paslaugos ir lengvųjų asmeninių transporto priemonių vinječių sistemą Europoje (2012/2296(INI))

63

 

2013 m. birželio 12 d., trečiadienis

2016/C 65/07

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato „Socialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014–2020 m. Europos socialinio fondo lėšas“ (2013/2607(RSP))

68

2016/C 65/08

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl regioninės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemų dalies (2013/2104(INI))

79

2016/C 65/09

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2012/2306(INI))

86

2016/C 65/10

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos demokratijos stiprinimo būsimoje EPS (2013/2672(RSP))

96

2016/C 65/11

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija „Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2013 m. birželio 27–28 d. susitikimui. Europos veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu“ (2013/2673(RSP))

98

2016/C 65/12

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (2013/2637(RSP))

102

 

2013 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

2016/C 65/13

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje (2011/2081(INI))

105

2016/C 65/14

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija Finansinės paslaugos; nepakankama Tarybos pažanga ir Komisijos delsimas priimti tam tikrus pasiūlymus (2013/2658(RSP))

112

2016/C 65/15

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Turkijoje (2013/2664(RSP))

117

2016/C 65/16

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vaidmens skatinant platesnę transatlantinę partnerystę (2012/2287(INI))

120

2016/C 65/17

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Malio atstatymo ir demokratizacijos (2013/2587(RSP))

127

2016/C 65/18

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo (2013/2665(RSP))

133

2016/C 65/19

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Programos po 2015 m. apibrėžimas“ (2012/2289(INI))

136

2016/C 65/20

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl įstatymo viršenybės Rusijoje (2013/2667(RSP))

150

2016/C 65/21

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Azerbaidžanas: Ilgaro Mammadovo atvejis“ (2013/2668(RSP))

154

2016/C 65/22

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų musulmonų padėties (2013/2669(RSP))

157

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2013 m. birželio 11 d., antradienis

2016/C 65/23

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 68-osios sesijos (2013/2034(INI))

162

 

2013 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

2016/C 65/24

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai ir Komisijai dėl EIVT organizavimo ir veikimo persvarstymo 2013 m. (2012/2253(INI))

168

2016/C 65/25

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto (2013/2082(INI))

174


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2013 m. birželio 11 d., antradienis

2016/C 65/26

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jaceko Olgierdo Kurskio imunitetą (2013/2019(IMM))

180

2016/C 65/27

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Małgorzatos Handzlik imunitetą (2012/2238(IMM))

181

2016/C 65/28

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Alexanderio Alvaro imunitetą (2013/2106(IMM))

182

 

2013 m. birželio 12 d., trečiadienis

2016/C 65/29

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (2013/2671(RSO))

184


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2013 m. birželio 11 d., antradienis

2016/C 65/30

P7_TA(2013)0235
Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas (1)***I
2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
P7_TC1-COD(2012)0013
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

185

2016/C 65/31

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))

190

2016/C 65/32

2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir panaikinti Tarybos direktyvą 92/52/EEB, Komisijos direktyvas 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/39/EB ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

191

2016/C 65/33

P7_TA(2013)0243
Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams ***I
2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
P7_TC1-COD(2011)0152
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB

192

2016/C 65/34

P7_TA(2013)0244
Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas (2) ***I
2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
P7_TC1-COD(2012)0236
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

193

 

2013 m. birželio 12 d., trečiadienis

2016/C 65/35

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Neveno Mimicos skyrimo Komisijos nariu patvirtinimo (2013/0806(NLE))

199

2016/C 65/36

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Neven Mates Audito Rūmų nariu (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))

199

2016/C 65/37

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti George‘ą Pufaną Audito Rūmų nariu (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))

200

2016/C 65/38

P7_TA(2013)0253
Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
P7_TC1-COD(2012)0162
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

200

2016/C 65/39

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

208

2016/C 65/40

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

209

2016/C 65/41

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (Nauja redakcija) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

210

2016/C 65/42

2013 m. birželio 12 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

212

2016/C 65/43

P7_TA(2013)0258
EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimas ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. […/…], (kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai) ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

246

2016/C 65/44

P7_TA(2013)0259
Laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės

247

2016/C 65/45

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui tikrinti sukūrimo projekto (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

249

2016/C 65/46

P7_TA(2013)0261
Tam tikrų rūšių įmonių finansinės ataskaitos ir susiję pranešimai ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
P7_TC1-COD(2011)0308
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB

250

2016/C 65/47

P7_TA(2013)0262
Skaidrumo reikalavimai, susiję su informacija apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
P7_TC1-COD(2011)0307
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles

251

2016/C 65/48

P7_TA(2013)0263
Koregavimo koeficientas Reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl koregavimo koeficiento nustatymo Reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
P7_TC1-COD(2013)0087
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013 dėl koregavimo koeficiento nustatymo Reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2013 kalendorinius metus

252

2016/C 65/49

P7_TA(2013)0264
Šengeno sienų kodekso ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo dalinis keitimas ***I
2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), ir Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009

255

2016/C 65/50

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

256

 

2013 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

2016/C 65/51

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

257

2016/C 65/52

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, sudarymo projekto (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

257

2016/C 65/53

P7_TA(2013)0275
Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas ***I
2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))
P7_TC1-COD(2011)0430
Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/…/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo

258


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top