EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:381:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 381, 2015 m. lapkričio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 381

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. lapkričio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 381/1

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 381/2

Sujungtos bylos C-455/13 P, C-457/13 P ir C-460/13 P: 2015 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Europos Komisija (C-457/13 P), Italijos Respublika (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) ir kt. (Apeliacinis skundas — Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Vaisių ir daržovių sektorius — Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 — 52 straipsnio 2a dalis — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 — 50 straipsnio 3 dalis ir 60 straipsnio 7 dalis — Parama gamintojų organizacijoms — Perdirbti vaisiai ir daržovės — Tam tikrai perdirbimo veiklai taikomi fiksuoti procentiniai dydžiai — Investicijų bei veiksmų, susijusių su perdirbimu, atitiktis paramos skyrimo reikalavimams — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Tiesioginė sąsaja)

2

2015/C 381/3

Byla C-606/13: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kammarrätten i Sundsvall (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) OKG AB/Skatteverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/96/EB — 4 ir 21 straipsniai — Direktyva 2008/118/EB — Direktyva 92/12/EEB — 3 straipsnio 1 dalis — Taikymo sritis — Valstybės narės teisės nuostatos — Apmokestinimas branduolinių reaktorių šiluminės galios mokesčiu)

4

2015/C 381/4

Byla C-32/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ERSTE Bank Hungary Zrt/Attila Sugár (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Nesąžiningos sąlygos pardavėjų ar tiekėjų ir vartotojų sudarytose sutartyse — Hipoteka užtikrintos paskolos sutartis — 7 straipsnio 1 dalis — Nesąžiningų sąlygų naudojimo nutraukimas — Pakankamos ir veiksmingos priemonės — Skolos pripažinimas — Notarinis dokumentas — Notaro daromas vykdomasis įrašas — Vykdomasis dokumentas — Notaro pareigos — Nesąžiningų sąlygų vertinimas „ex officio“ — Teisminė kontrolė — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai)

4

2015/C 381/5

Byla C-201/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Smaranda Bara ir kt./Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 95/46/EB — Asmens duomenų tvarkymas — 10 ir 11 straipsniai — Duomenų subjektų informavimas — 13 straipsnis — Išimtys ir apribojimai — Valstybės narės viešosios valdžios institucijos atliekamas mokestinių asmens duomenų perdavimas tvarkyti kitai viešosios valdžios institucijai)

5

2015/C 381/6

Byla C-230/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Direktyva 95/46/EB — 4 straipsnio 1 dalis ir 28 straipsnio 1, 3 ir 6 dalys — Valstybės narės teritorijoje formaliai įsisteigęs duomenų valdytojas — Teisės į asmens duomenų, susijusių su fiziniais asmenimis kitoje valstybėje narėje, apsaugą pažeidimas — Taikytinos teisės ir kompetentingos priežiūros institucijos nustatymas — Priežiūros institucijos įgaliojimų įgyvendinimas — Įgaliojimai taikyti sankcijas)

6

2015/C 381/7

Byla C-276/14: 2015 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gmina Wrocław/Minister Finansów (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 9 straipsnio 1 dalis — 13 straipsnio 1 dalis — Apmokestinamieji asmenys — Sąvokos „savarankiškai“ aiškinimas — Savivaldybės įstaiga — Savivaldybės organizacinio vieneto, veikiančio ne kaip viešosios valdžios institucija, vykdoma ekonominė veikla — Galimybė laikyti tokį vienetą apmokestinamuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 nuostatas — ESS 4 straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 3 dalis)

7

2015/C 381/8

Byla C-290/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Skerdjan Celaj (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — Sprendimas grąžinti, kartu nustatant draudimą atvykti į šalį trejus metus — Draudimo atvykti pažeidimas — Anksčiau iš šalies išsiųstas trečiosios šalies pilietis — Laisvės atėmimo bausmė neteisėtai vėl atvykus į nacionalinę teritoriją — Atitiktis)

8

2015/C 381/9

Sujungtos bylos C-340/14 ir C-341/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) R.L. Trijber, veikiantis Amstelboats vardu/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2006/123/EB — Paslaugos vidaus rinkoje — Vežimas pramoginiu laivu — Vitrininiai viešnamiai — 2 straipsnio 2 dalies d punktas — Taikymo sritis — Neįtraukimas — Paslaugos transporto srityje — Įsisteigimo laisvė — Leidimų išdavimo tvarka — 10 straipsnio 2 dalies c punktas — Leidimo išdavimo sąlygos — Proporcingumas — Kalbinė sąlyga — 11 straipsnio 1 dalies d punktas — Leidimo galiojimo laikas — Leidimų skaičiaus apribojimas — Svarbus visuomenės interesas)

8

2015/C 381/10

Byla C-357/14 P: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Electrabel SA ir Dunamenti Erőmű Zrt/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Vengrijos valdžios institucijų tam tikriems elektros energijos gamintojams suteikta pagalba — Elektros energijos pirkimo sutartys, kurias sudarė valstybės įmonė ir tam tikri elektros energijos gamintojai — Sprendimas, kuriuo ši pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyta ją susigrąžinti — Sąvoka „šalis“, galinti pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui — Vengrijos stojimas į Europos Sąjungą — Data, kuri turi reikšmės vertinant pagalbos egzistavimą — Sąvoka „valstybės pagalba“ — Pranašumas — Privataus investuotojo kriterijus — Minėtos pagalbos dydžio apskaičiavimo metodas)

9

2015/C 381/11

Byla C-432/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil de prud'hommes de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O/Bio Philippe Auguste SARL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl amžiaus principai — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 2 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas — Skirtingas požiūris dėl amžiaus — Situacijų panašumas — Išeitinės išmokos, skirtos mažų garantijų darbui kompensuoti, sumokėjimas pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai — Neskyrimas jauniems asmenims, dirbantiems per mokyklines arba universitetines atostogas)

10

2015/C 381/12

Byla C-452/14: 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 267 straipsnis — Pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą — Teisės aktų derinimas — Vaistai — Žmonėms skirti vaistai — Leidimas prekiauti — Pakeitimas — Mokesčiai — Reglamentas (EB) Nr. 297/95 — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 — Taikymo sritis)

11

2015/C 381/13

Byla C-250/15: 2015 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji) nutartis byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vivium SA/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės ir teisinis pagrindas — Pakankamai aiškios informacijos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2015/C 381/14

Byla C-181/15 P: 2015 m. balandžio 22 d.Marpefa, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-708/14 Marpefa/VRDT

12

2015/C 381/15

Sujungtos bylos C-376/15 P ir C-377/15 P: 2015 m. liepos 9 d.Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 29 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-558/12 ir T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory ir Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Europos Sąjungos Taryba

12

2015/C 381/16

Byla C-438/15: 2015 m. rugpjūčio 10 d.Tribunale di Tarano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Davide Durante

13

2015/C 381/17

Byla C-444/15: 2015 m. rugpjūčio 17 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia ir kt.

14

2015/C 381/18

Byla C-446/15: 2015 m. rugpjūčio 18 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

15

2015/C 381/19

Byla C-449/15: 2015 m. rugpjūčio 20 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso

16

2015/C 381/20

Byla C-450/15: 2015 m. rugpjūčio 24 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA

17

2015/C 381/21

Byla C-462/15: 2015 m. rugpjūčio 31 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verners Pudāns

18

2015/C 381/22

Byla C-466/15: 2015 m. rugsėjo 3 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis D'Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben/Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

18

2015/C 381/23

Byla C-472/15 P: 2015 m. rugsėjo 4 d.Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) ir Sace BT SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-305/13 SACE ir Sace BT/Komisija

19

2015/C 381/24

Byla C-483/15: 2015 m. rugsėjo 11 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Albini & Pitigliani SpA

22

2015/C 381/25

Byla C-486/15 P: 2015 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-425/04 RENV ir T-444/04 RENV, Prancūzija ir Orange/Komisija

22

2015/C 381/26

Byla C-506/15 P: 2015 m. rugsėjo 23 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-561/13, Ispanija/Komisija

24

2015/C 381/27

Byla C-510/15 P: 2015 m. rugsėjo 24 d.Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-398/10 Fapricela/Komisija

25

 

Bendrasis Teismas

2015/C 381/28

Byla T-89/13: 2015 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Calestep/ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Deklaracijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio — Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis — Rekomendacija 2003/361/EB — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

27

2015/C 381/29

Byla T-520/13: 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Philip Morris Benelux/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Poveikio vertinimo ataskaitos projektas, parengtas teikiant pasiūlymą persvarstyti Tabako gaminių direktyvą — Teisės susipažinti nesuteikimas — Atskleidimas po ieškinio pareiškimo — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

27

2015/C 381/30

Byla T-453/14: 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Pannonhalmi Főapátság/Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Parlamentui pateikta peticija dėl nuosavybės teisės į Lónyay pilį Rusovce (Slovakija) — Nepriimtina paskelbta peticija — Pareiga motyvuoti — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

28

2015/C 381/31

Byla T-533/14 P: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kolarova/REA (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkas — REA — Sudaryti įdarbinimo sutartis įgaliotos institucijos įgaliojimai — Paskyrimas į tarnybą „Individualių teisių administravimas ir panaikinimas“ (PMP) — Ieškinys įgaliojančiai institucijai — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

29

2015/C 381/32

Byla T-555/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Estija/Komisija (Žuvininkystė — Estijai skirtos investicijos žvejybos laivams — Sprendimas sustabdyti tarpinius mokėjimus — Sprendimo atšaukimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

29

2015/C 381/33

Byla T-565/14: 2015 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje EAB/Komisija (Aplinka — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Komisijos sprendimas dėl Lenkijos pranešimo apie Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnyje numatytą pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą — Atsisakymas atlikti vidaus peržiūrą — Individualiai taikoma priemonė — Orhuso konvencija — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies visiškai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

30

2015/C 381/34

Byla T-578/14: 2015 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Geneesmiddelen/Komisija (Ieškinys dėl neveikimo ir dėl panaikinimo — Vartotojų apsauga — Teiginiai apie maisto produktų sveikumą — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Botaninės medžiagos — Ieškinio pareiškimo terminas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

31

2015/C 381/35

Byla T-585/14: 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Slovėnija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos nuosavi ištekliai — Valstybių narių finansinė atsakomybė — Pareiga sumokėti Komisijai sumą, atitinkančią prarastus nuosavus išteklius — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negali būti pareikštas ieškinys — Nepriimtinumas)

32

2015/C 381/36

Byla T-619/14: 2015 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bionorica/Komisija (Ieškinys dėl neveikimo — Vartotojų apsauga — Teiginiai apie maisto produktų sveikumą — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Botaninės medžiagos — Ieškinio pareiškimo terminas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

32

2015/C 381/37

Byla T-620/14: 2015 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Diapharm/Komisija (Ieškinys dėl neveikimo — Vartotojų apsauga — Teiginiai apie maisto produktų sveikumą — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Botaninės medžiagos — Ieškinio pareiškimo terminas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

33

2015/C 381/38

Byla T-633/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Monster Energy/VRDT (Taikos simbolio atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Apeliacinės tarybos sprendimo įteikimas telefaksu — Faksimilės gavimas — Vėlavimas — „Force majeure“ ar aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

34

2015/C 381/39

Byla T-666/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Monster Energy/VRDT (GREEN BEANS) (Bendrijos prekių ženklas — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Apeliacinės tarybos sprendimo įteikimas telefaksu — Faksimilės gavimas — Vėlavimas — „Force majeure“ ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

34

2015/C 381/40

Byla T-676/14: 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ispanija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamento (ES) Nr. 1173/2011 8 straipsnio 3 dalis — Veiksmingas biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimas euro zonoje — Manipuliavimas statistiniais duomenimis — Komisijos sprendimas pradėti tyrimą — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Parengiamasis aktas — Nepriimtinumas)

35

2015/C 381/41

Byla T-678/14: 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Slovakija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos nuosavi ištekliai — Finansinė valstybių narių atsakomybė — Pareiga sumokėti Komisijai sumą, lygią prarastiems nuosaviems ištekliams — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

36

2015/C 381/42

Byla T-685/14: 2015 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje EAB/Komisija (Aplinka — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Komisijos sprendimas dėl Bulgarijos pranešimo apie Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnyje numatytą pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą — Atsisakymas atlikti vidaus peržiūrą — Individualiai taikoma priemonė — Orhuso konvencija — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies visiškai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

36

2015/C 381/43

Byla T-779/14: 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Slovakija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos nuosavi ištekliai — Finansinė valstybių narių atsakomybė — Pareiga sumokėti Komisijai sumą, lygią prarastiems nuosaviems ištekliams — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

37

2015/C 381/44

Byla T-784/14: 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Rumunija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos nuosavi ištekliai — Finansinė valstybių narių atsakomybė — Pareiga sumokėti Komisijai sumą, lygią prarastiems nuosaviems ištekliams — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

38

2015/C 381/45

Byla T-841/14: 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ispanija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos nuosavi ištekliai — Finansinė valstybių narių atsakomybė — Pareiga pervesti Komisijai sumą, lygią prarastiems nuosaviems ištekliams — Delspinigių suma — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

39

2015/C 381/46

Byla T-848/14 P: 2015 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje De Nicola/EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūra — Psichologinis priekabiavimas — Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

39

2015/C 381/47

Byla T-849/14 P: 2015 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje De Nicola/EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EB personalas — Metinis vertinimas — Vidinės taisyklės — Apskundimo procedūra — Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

40

2015/C 381/48

Byla T-10/15 P: 2015 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje De Nicola/EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Psichologinis priekabiavimas — Tyrimo procedūra — Tyrimo komiteto ataskaita — Klaidingas psichologinio priekabiavimo apibrėžimas — EIB pirmininko sprendimas atmesti skundą)

40

2015/C 381/49

Byla T-66/15: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alsharghawi/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikytinos atsižvelgiant į padėtį Libijoje — Ieškinys dėl neveikimo — Tarybos pozicija — Ieškinio dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

41

2015/C 381/50

Byla T-235/15 R: 2015 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Pari Pharma/EVA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — EVA turimi dokumentai, susiję su įmonės su prašymu išduoti leidimą pateikti rinkai vaistą pateiktais duomenimis — Sprendimas suteikti galimybę trečiajam asmeniui susipažinti su dokumentais — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skuba — Fumus boni juris — Interesų palyginimas)

42

2015/C 381/51

Byla T-368/15 R: 2015 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alcimos Consulting/ECB (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Ekonominė ir pinigų politika — ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai — Graikijos bankams suteikta likvidumo pagalba kritiniu atveju — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formalių reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

43

2015/C 381/52

Byla T-436/15 R: 2015 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi ir Negro/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Žemės ūkis — Apsauga nuo augalams kenksmingų organizmų — Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonės — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

43

2015/C 381/53

Byla T-437/15 R: 2015 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe ir kt./Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Žemės ūkis — Apsauga nuo augalams kenksmingų organizmų — Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonės — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

44

2015/C 381/54

Byla T-387/15: 2015 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje J & Joy/VRDT – Joy-Sportswear (J AND JOY)

45

2015/C 381/55

Byla T-388/15: 2015 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje J & Joy/VRDT – Joy-Sportswear (JN-JOY)

45

2015/C 381/56

Byla T-389/15: 2015 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje J & Joy/VRDT – Joy-Sportswear (J&JOY)

46

2015/C 381/57

Byla T-505/15: 2015 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

47

2015/C 381/58

Byla T-521/15: 2015 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Diesel/VRDT – Sprinter megacentros del deporte (lenkta ir kampuota linija)

48

2015/C 381/59

Byla T-528/15: 2015 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo/VRDT – Globo (Bimbo)

48

2015/C 381/60

Byla T-533/15: 2015 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland ir kt./Taryba ir Komisija

49

2015/C 381/61

Byla T-539/15: 2015 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje LLR-G5/VRDT – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

50

2015/C 381/62

Byla T-541/15: 2015 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Industrie Aeronautiche Reggiane/VRDT – Audi (NSU)

51

2015/C 381/63

Byla T-549/15: 2015 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto/VRDT – Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

52

2015/C 381/64

Byla T-562/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Federcaccia Toscana ir kt./Komisija

53

2015/C 381/65

Byla T-567/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT – Mad Catz Interactive (juodojo kvadrato su keturiomis baltomis juostomis vaizdas)

55

2015/C 381/66

Byla T-570/15: 2015 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Federcaccia della Regione Liguria ir kt./Komisija

55

2015/C 381/67

Byla T-568/13: 2015 m. rugpjūčio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bimbo/VRDT – Kimbo (KIMBO)

57

2015/C 381/68

Byla T-569/13: 2015 m. rugpjūčio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bimbo/VRDT – Kimbo (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

57

2015/C 381/69

Byla T-637/13: 2015 m. rugpjūčio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bimbo/VRDT (Caffè KIMBO)

57

2015/C 381/70

Byla T-638/13: 2015 m. rugpjūčio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bimbo/VRDT – Kimbo (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

58

2015/C 381/71

Byla T-196/14: 2015 m. liepos 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Swedish Match North Europe/VRDT – Skruf Snus (kramtomojo tabako pakeliai)

58

2015/C 381/72

Byla T-239/14: 2015 m. rugpjūčio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Monard/Komisija

58

2015/C 381/73

Byla T-252/14: 2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/74

Byla T-253/14: 2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chemo Ibérica/VRDT – Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/75

Byla T-592/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

59

2015/C 381/76

Byla T-594/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

59

2015/C 381/77

Byla T-595/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba

59

2015/C 381/78

Byla T-597/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cham ir Bena Properties/Taryba

59

2015/C 381/79

Byla T-598/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Almashreq Investment Fund/Taryba

60

2015/C 381/80

Byla T-599/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Souruh/Taryba

60

2015/C 381/81

Byla T-600/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syriatel Mobile Telecom/Taryba

60

2015/C 381/82

Byla T-603/14: 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Drex Technologies/Taryba

60

2015/C 381/83

Byla T-630/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Primo Valore/Komisija

60

2015/C 381/84

Byla T-674/14: 2015 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje SEA/Komisija

61

2015/C 381/85

Byla T-688/14: 2015 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Airport Handling/Komisija

61

2015/C 381/86

Byla T-137/15: 2015 m. rugpjūčio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Parker Hannifin Manufacturing ir Parker-Hannifin/Komisija

61

 

Tarnautojų teismas

2015/C 381/87

Sujungtos bylos F-106/13 ir F-25/14: 2015 m. spalio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje DD/FRA (Viešoji tarnyba — FRA darbuotojai — Laikinieji tarnautojai — Karjeros raidos ataskaita — Vidinė apeliacija — Kaltinimas diskriminavimu — Kaltinimas persekiojimu, kaip jis suprantamas pagal Direktyvą 2000/42 — Administracinis tyrimas — Drausminė procedūra — Drausminė nuobauda — Papeikimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 2, 3 ir 11 straipsniai — Neterminuotos sutarties nutraukimas — KTĮS 47 straipsnio c ir i punktai — Teisė būti išklausytam — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punktas)

62

2015/C 381/88

Byla F-39/14: 2015 m. spalio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje FT/ESMA (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Apskaitininkas — Terminuotos darbo sutarties nepratęsimas — Kompetentinga institucija — Akivaizdi vertinimo klaida — Įrodinėjimo pareiga — Ieškinio ir skundo atitikties taisyklė)

63

2015/C 381/89

Byla F-119/14: 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje FE/Komisija (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Įrašymas į rezervo sąrašą — Paskyrimų tarnybos sprendimas neįdarbinti konkursą laimėjusio asmens — Atrankos komisijos ir paskyrimų tarnybos kompetencija — Dalyvavimo konkurse reikalavimai — Minimali profesinės patirties trukmė — Apskaičiavimo tvarka — Atrankos komisijos akivaizdi vertinimo klaida — Nebuvimas — Prarasta galimybė įsidarbinti — Žalos atlyginimas)

63

2015/C 381/90

Byla F-132/14: 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CH/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Akredituoti Parlamento nario padėjėjai — SESV 266 straipsnis — Tarnautojų teismo sprendimo vykdymo priemonės — Sprendimo atleisti iš darbo panaikinimas — Sprendimo netenkinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį pateiktą pagalbos prašymą panaikinimas — Pareigos padėti apimtis pateikus pradinių priekabiavimo įrodymų — STSĮT pareiga pradėti administracinį tyrimą — Pareigūno ar tarnautojo galimybė pradėti procesą nacionaliniame teisme — Priekabiavimo ir jo prevencijos darbe patariamasis komitetas, nagrinėjantis akredituotų Parlamento narių padėjėjų prieš Parlamento narius pateiktus skundus — Vaidmuo ir prerogatyvos — Turtinė ir neturtinė žala)

64

2015/C 381/91

Byla F-41/15: 2015 m. spalio 8 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje FK/CEPOL

65


LT

 

Top