Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 12, 2015 m. sausio 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. sausio 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

502-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. spalio 15–16 d.

2015/C 012/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Vartotojų pažeidžiamumo taikant bendrosios rinkos komercinę praktiką (nuomonė savo iniciatyva)

1

2015/C 012/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Moterų ir mokslo (nuomonė savo iniciatyva)

10

2015/C 012/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Paslaugų šeimai vystymo siekiant didinti užimtumo lygį ir skatinti lyčių lygybę darbe (nuomonė savo iniciatyva)

16

2015/C 012/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Verslo paslaugų poveikio pramonėje (nuomonė savo iniciatyva)

23

2015/C 012/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl Europos piliečių iniciatyvos „Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!“(COM(2014) 177 final) (nuomonė savo iniciatyva)

33

2015/C 012/06

Europos ekonomikos ir socialnių reikalų komiteto nuomonė dėl Pilietinės visuomenės vaidmens ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarime (nuomonė savo iniciatyva)

39

2015/C 012/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Ukrainos pilietinės visuomenės padėties Ukrainai įgyvendinant su Europa susijusius siekius (nuomonė savo iniciatyva)

48


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

502-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. spalio 15–16 d.

2015/C 012/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2013 m. konkurencijos politikos ataskaita“(COM(2014) 249 final)

54

2015/C 012/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Žemės stebėjimo palydovų duomenų komercinės sklaidos COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl makroregioninių strategijų valdymo COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatos, pagal kurias nustatoma valstybė narė, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų, pateiktų nelydimų nepilnamečių, neturinčių teisėtai valstybėje narėje esančių šeimos narių, brolių, seserų ar giminaičių, nagrinėjimą COM(2014) 382 final – 2014/0202 (COD)

69

2015/C 012/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX (Oficialios kontrolės reglamentas) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD)

75

2015/C 012/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos tarnybų darbo dokumento „Veiksmų plano dėl ES kelionių daugiarūšiu transportu informacijos, planavimo ir bilietų pardavimo paslaugų įgyvendinimo rengimas“(SWD(2014) 194 final)

81

2015/C 012/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Nauja aviacijos era. Aviacijos rinkos atvėrimas saugiai ir tvariai civiliniais tikslais naudojamoms nuotolinio valdymo orlaivių sistemoms“COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Inovacijos mėlynojoje ekonomikoje. Mūsų jūrų ir vandenynų potencialo panaudojimas darbo vietoms kurti ir ekonomikai kelti“COM(2014) 254 final/2

93

2015/C 012/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė COM/2014/0367 final – 2014/0185 (COD)

99

2015/C 012/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ rezultatų apžvalga“(COM(2014) 130 final)

105

2015/C 012/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo (COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD))

115

2015/C 012/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD)

116

2015/C 012/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija) COM(2014) 466 final – 2014/0216 COD

117


LT

 

Top