Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 421, 2014 m. lapkričio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 421

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. lapkričio 24d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 421/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 421/02

Byla C-374/12: 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Valimar“ OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Dempingas — Rusijos kilmės geležies arba plieno lynai ir kabeliai — Reglamentas (EB) Nr. 384/96 — 2 straipsnio 8 ir 9 dalys ir 11 straipsnio 2, 3, 9 ir 10 dalys — Tarpinė peržiūra — Dempingo priemonių galiojimo pabaigos peržiūra — Reglamento (EB) Nr. 1279/2007 galiojimas — Eksporto kainos nustatymas remiantis pardavimo į trečiąsias šalis kainomis — Eksporto kainų patikimumas — Atsižvelgimas į įsipareigojimus dėl kainos — Aplinkybių pasikeitimas — Kitokio nei naudotasis per pradinį tyrimą metodo taikymas)

2

2014/C 421/03

Byla C-399/12: 2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Sąjungos išorės veiksmai — SESV 218 straipsnio 9 dalis — Pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi tarptautiniu susitarimu įsteigtame organe, nustatymas — Tarptautinė sutartis, kurios šalis nėra Europos Sąjunga — Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) — „Teisinę galią turinčių aktų“ sąvoka — OIV rekomendacijos)

3

2014/C 421/04

Byla C-426/12: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/96/EB — Energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimas — 2 straipsnio 4 dalies b punktas — Dvejopo naudojimo energetikos produktai — Sąvoka)

3

2014/C 421/05

Byla C-441/12: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įmonių teisė — Direktyva 2003/71/EB — 3 straipsnio 1 dalis — Prievolė skelbti prospektą, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei — Priverstinis vertybinių popierių pardavimas)

4

2014/C 421/06

Byla C-487/12: 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado Contencioso-Administrativo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro transportas — Oro susisiekimo paslaugų teikimo Europos Sąjungoje bendrosios taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 — Laisvė nustatyti kainas — Bagažo registracija — Kainos priedas — „Oro susisiekimo paslaugų kainų“ sąvoka — Vartotojų apsauga — Baudos skyrimas vežėjui dėl nesąžiningos sutarties sąlygos — Nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią į bazinę lėktuvo bilieto kainą turi būti įtrauktas keleivių ir registruoto bagažo gabenimas — Atitiktis Sąjungos teisei)

5

2014/C 421/07

Byla C-562/12: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tartu Ringkonnakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Struktūriniai fondai — Reglamentai (EB) Nr. 1083/2006 ir 1080/2006 — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Veiksmų programa, skirta Europos teritoriniam bendradarbiavimui tarp Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos skatinti — Stebėsenos komiteto sprendimas atmesti finansavimo paraišką — Nuostatos, pagal kurias negalima apskųsti šio komiteto sprendimų — SESV 267 straipsnis — Sąjungos institucijos, įstaigos ar organo aktas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Sąjungos teisės įgyvendinimas — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Teisė kreiptis į teismą — Valstybės narės, kurių teismų jurisdikcijai priklauso nagrinėti ieškinį, nustatymas)

5

2014/C 421/08

Byla C-3/13: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tartu Ringkonnakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Antidempingas — Reglamentas (EB) Nr. 661/2008 — Galutinis antidempingo muitas importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui — Atleidimo nuo muito sąlygos — 3 straipsnio 1 dalis — Pirmas nepriklausomas pirkėjas Sąjungoje — Amonio nitrato trąšų įsigijimas per bendrovę tarpininkę — Prekių išleidimas — Prašymas pripažinti muitinės deklaracijas negaliojančiomis — Sprendimas 2008/577/EB — Muitinės kodeksas — 66 ir 220 straipsniai — Klaida — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 — 251 straipsnis — Patikrinimas išleidus prekes)

6

2014/C 421/09

Byla C-7/13: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Stockholm (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — PVM grupė — Vidaus sąskaitų išrašymas už trečiojoje valstybėje buveinę turinčios pagrindinės bendrovės paslaugas, kurias ji teikia savo filialui, priklausančiam valstybėje narėje esančiai PVM grupei — Apmokestinamojo pobūdžio paslaugos)

7

2014/C 421/10

Byla C-47/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendroji žemės ūkio politika — Bendrosios tiesioginės paramos schemų taisyklės — Bendrosios išmokos schema — „Daugiametės ganyklos“ apibrėžtis — Žemė, kurioje natūraliai auga žolė arba kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius metus nebuvo įtraukta į ūkio sėjomainą — Žemė, kuri yra suarta ir apsėta kitais nei anksčiau joje sėtais žoliniais pašarais)

8

2014/C 421/11

Byla C-101/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) U/Stadt Karlsruhe (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 — Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento (ICAO) Nr. 9303 1 dalis — Valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų minimalūs apsaugos standartai — Mašininiu būdu nuskaitomas pasas — Gimimo pavardės nurodymas paso biografinių duomenų lape — Pavardės pateikimas be rizikos supainioti)

9

2014/C 421/12

Byla C-127/13 P: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Guido Strack/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisė būti išklausytam — Teisė į pagal įstatymą įsteigtą teismą — Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Atsisakymas iš dalies leisti apeliantui susipažinti su aptariamais dokumentais — Pirminis sprendimas neleisti susipažinti — Implicitinio sprendimo neleisti susipažinti atsiradimas — Implicitinio sprendimo neleisti susipažinti pakeitimas eksplicitiniais sprendimais — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį po to, kai priimti eksplicitiniai sprendimai neleisti susipažinti — Galimybės susipažinti su dokumentais išimtys — Gero administravimo intereso išsaugojimas — Asmens duomenų ir komercinių interesų apsauga)

10

2014/C 421/13

Byla C-205/13: 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S ir kt. (Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 3 straipsnio 1 dalies e punktas — Atsisakymas registruoti ar negaliojimas — Erdvinis prekių ženklas — Reguliuojama vaikiška kėdutė „Tripp Trapp“ — Žymuo, susidedantis tik iš formos, kurią nulemia pačios prekės rūšis — Žymuo, susidedantis iš formos, kuri prekei suteikia esminę vertę)

10

2014/C 421/14

Byla C-242/13: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — Valstybės pagalba — SESV 107 straipsnio 1 dalis — Pagalbos sąvoka — Bankui suteiktos valstybės įmonės garantijos siekiant, kad būtų išduotos paskolos tretiesiems paskolos gavėjams — Šios valstybės įmonės direktoriaus sąmoningai, pažeidžiant šios įmonės įstatų nuostatas, suteiktos garantijos — Viešojo subjekto, kuris yra tos įmonės savininkas, prieštaravimo prezumpcija — Garantijų priskirtinumas valstybei)

11

2014/C 421/15

Byla C-254/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitams lygiaverčio poveikio mokėjimai — Vidaus mokesčiai — Gyvulių mėšlo importo į Flandrijos regioną apmokestinimas — SESV 30 ir 110 straipsniai — Importuotojo mokėtinas mokestis — Skirtingi mokesčiai, priklausantys nuo to, ar gyvulių mėšlas yra importuotas ar Flandrijos regiono kilmės)

12

2014/C 421/16

Sujungtos bylos C-308/13 P ir C-309/13 P: 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Società Italiana Calzature SpA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (Apeliaciniai skundai — Bendrijos prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — Vaizdinių prekių ženklų, kuriuos sudaro žodiniai elementai „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN“ ir „BY GIUSEPPE ZANOTTI“, registracija — Žodinio ir vaizdinio Bendrijos ir nacionalinio prekių ženklų, kuriuos sudaro žodinis elementas „ZANOTTI“, savininko protestas — Apeliacinės tarybos atmestas protestas)

13

2014/C 421/17

Byla C-341/13: 2014 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąjungos finansinių interesų apsauga — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 3 straipsnis — Patraukimas atsakomybėn už pažeidimus — Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF) — Neteisėtai gautų eksporto grąžinamųjų išmokų išieškojimas — Senaties terminas — Nacionalinėje teisėje numatyto ilgesnio senaties termino taikymas — Bendrojoje teisėje numatytas senaties terminas — Administracinės priemonės ir nuobaudos)

13

2014/C 421/18

Byla C-393/13 P: 2014 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Alumina d.o.o., Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Dempingas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 464/2011 — Bosnijos ir Hercegovinos kilmės ceolito A miltelių importas — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 2 straipsnis — Normaliosios vertės nustatymas — Sąvoka „įprastos prekybos sąlygos“)

14

2014/C 421/19

Byla C-436/13: 2014 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E/B (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — 8, 12 ir 15 straipsniai — Jurisdikcija su tėvų pareigomis susijusiose bylose — Procesas dėl vaiko, nuolat gyvenančio motinos gyvenamosios vietos valstybėje narėje, globos — Susitarimas dėl jurisdikcijos šio vaiko tėvo gyvenamosios valstybės narės teismo naudai — Apimtis)

14

2014/C 421/20

Byla C-446/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šeštoji PVM direktyva — 8 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių tiekimo vietos nustatymas — Tiekėjas, įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei įgijėjas — Prekės pakeitimas valstybėje narėje, kurioje įsteigtas įgijėjas)

15

2014/C 421/21

Byla C-478/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2001/18/EB — Apgalvotas genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) išleidimas į aplinką — Pateikimas rinkai — 31 straipsnio 3 dalies b punktas — Auginamų GMO vietos nustatymas — Pareiga informuoti kompetentingas valdžios institucijas — Pareiga sukurti viešą registrą — Lojalus bendradarbiavimas)

15

2014/C 421/22

Byla C-525/13: 2014 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žemės ūkio politika — Reglamentas (EB) Nr. 2419/2001 — Integruota administravimo ir kontrolės sistema, susijusi su tam tikromis pagalbos schemomis — Pagalbos už plotą paraiška — 33 straipsnis — Sankcijos — Sąmoningai padaryti pažeidimai)

16

2014/C 421/23

Byla C-549/13: 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Vergabekammer Arnsberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Apribojimai — Direktyva 96/71/EB — Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos dalyviai ir jų subrangovai privalo įsipareigoti perkamas paslaugas atliekantiems darbuotojams mokėti minimalų darbo užmokestį — Kitoje valstybėje narėje įsteigtas subrangovas)

17

2014/C 421/24

Byla C-501/13: 2013 m. rugsėjo 18 d.Page Ptrotective Services Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-221/13 Page Protective Services Ltd/Europos išorės veiksmų tarnyba (SEAE)

17

2014/C 421/25

Byla C-246/14: 2014 m. gegužės 21 d.Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vittoria De Bellis ir kt./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Byla C-380/14: 2014 m. rugpjūčio 8 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Byla C-408/14: 2014 m. rugpjūčio 28 d.Tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Byla C-421/14: 2014 m. rugsėjo 10 d.Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Byla C-422/14: 2014 m. rugsėjo 12 d.Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. ir Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Byla C-427/14: 2014 m. rugsėjo 18 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

21

2014/C 421/31

Byla C-429/14: 2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Air Baltic Corporation prieš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą

21

2014/C 421/32

Byla C-430/14: 2014 m. rugsėjo 19 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Byla C-440/14 P: 2014 m. rugsėjo 23 d.National Iranian Oil Company pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-578/12 National Iranian Oil Company/Taryba

22

2014/C 421/34

Byla C-441/14: 2014 m. rugsėjo 24 d.Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DI [Dansk Industri], atstovaujanti Ajos A/S/Karsten Eigil Rasmussen atstovas

24

2014/C 421/35

Byla C-447/14 P: 2014 m. rugsėjo 25 d.Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Europos Komisija

25

 

Bendrasis Teismas

2014/C 421/36

Byla T-68/09: 2014 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Soliver/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Europos automobilių stiklo rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Rinkos pasidalijimas ir keitimasis jautria komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Dalyvavimas darant pažeidimą)

27

2014/C 421/37

Byla T-177/10: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alcoa Trasformazioni/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Lengvatinis tarifas — Sprendimas pripažinti valstybės pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyti ją grąžinti — Nauda — Pareiga motyvuoti — Pagalbos suma — Nauja pagalba)

27

2014/C 421/38

Byla T-208/11: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LTTE/Europos Sąjungos Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu — Lėšų įšaldymas — Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 taikymas esant ginkluotų konfliktų situacijoms — Galimybė trečiosios valstybės instituciją laikyti kompetentinga institucija, kaip tai suprantama pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP — Sprendimų įšaldyti lėšas faktinis pagrindas — Nuoroda į teroro aktus — Kompetentingos institucijos, kaip ji suprantama pagal Bendrąją poziciją 2001/931, sprendimo poreikis)

28

2014/C 421/39

Byla T-291/11: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Portovesme/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Lengvatinis tarifas — Sprendimas pripažinti valstybės pagalbą nesuderinama su vidaus rinka — Valstybės pagalbos samprata — Nauja pagalba — Vienodas požiūris — Protingas terminas)

29

2014/C 421/40

Byla T-308/11: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Eurallumina/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Lengvatinis tarifas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — „Valstybės pagalbos“ sąvoka — Nauja pagalba)

30

2014/C 421/41

Byla T-542/11: 2014 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alouminion/Komisija (Valstybės pagalba — Aluminium — Sutartimi suteiktas lengvatinis elektros tarifas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka — Sutarties nutraukimas — Sutarties nutraukimo sustabdymas teismo sprendimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių — Nauja pagalba)

30

2014/C 421/42

Byla T-297/12: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki/Komisija (Deliktinė atsakomybė — Viešieji paslaugų pirkimai — Komisijos pateikimas tretiesiems asmenims ieškovės reputacijai tariamai kenkiančios informacijos — Neturtinė žala — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

31

2014/C 421/43

Byla T-342/12: 2014 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Max Fuchs/VRDT – Les Complices (Žvaigždė apskritime) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žvaigždę apskritime vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Žvaigždę apskritime vaizduojantys ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registracijos panaikinimas — Išlikęs suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Dalinis pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

32

2014/C 421/44

Byla T-444/12: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novartis/VRDT – Tenimento Angelini (LINEX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo LINEX paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas LINES PERLA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies pabaiga — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

32

2014/C 421/45

Byla T-515/12: 2014 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje El Corte Inglés/VRDT – English Cut (The English Cut) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „The English Cut“ paraiška — Ankstesni žodinis nacionalinis ir vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „El Corte Inglés“ — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Galimybės susieti nebuvimas — Žymenų ryšys — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

33

2014/C 421/46

Byla T-517/12: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alro/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Lengvatiniai tarifai — Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, dėl kurio negali būti pareiškiamas ieškinys — Visiškai įvykdyta pagalbos priemonė: iš dalies, sprendimo priėmimo dieną ir, iš dalies, ieškinio pareiškimo dieną — Nepriimtinumas)

34

2014/C 421/47

Byla T-529/12 P: 2014 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bermejo Garde/EESRK (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Paskyrimas į direktoriaus darbo vietą — Apelianto kandidatūros atmetimas — Kito kandidato paskyrimas — Prašymas dėl panaikinimo — Ginčijamo pranešimo apie laisvą darbo vietą panaikinimas pirmojoje instancijoje dėl jo autoriaus nekompetencijos — Aiškaus atsakymo į visus šalių pagrindus ir argumentus nebuvimas — Gero administravimo principas — Reikalavimų dėl sprendimų, pagrįstų ginčijamu pranešimu apie laisvą darbo vietą, panaikinimo nepriimtinumas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalis — Prašymas atlyginti žalą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Tarnautojų teismo pareiga motyvuoti — Bylos stadija, kai galima priimti sprendimą — Ieškinio atmetimas)

34

2014/C 421/48

Byla T-530/12 P: 2014 m. spalio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bermejo Garde/EESRK (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Psichologinis priekabiavimas — Sąjungos interesams kenkianti neteisėta veikla — Rimtas pareigūnų pareigų pažeidimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a ir 22a straipsniai — Įskundimas, gautas iš ieškovo — Paskyrimas į kitas pareigas dėl šio įskundimo — Informacijos gavusio tiesioginio vadovo nesikreipimas į OLAF — Asmens nenaudai priimti aktai — Sąžiningumas — Teisė į gynybą — Aktą priėmusios institucijos kompetencija)

35

2014/C 421/49

Byla T-129/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alpiq RomIndustries ir Alpiq RomEnergie/Komisija (Valstybės pagalba — Elektra — Lengvatiniai tarifai — Sprendimas pradėti procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Pagalbos priemonė, visiškai įgyvendinta ieškinio pareiškimo dieną — Nepriimtinumas)

36

2014/C 421/50

Byla T-262/13: 2014 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skysoft Computersysteme/VRDT – British Sky Broadcasting Group ir Sky IP International (SKYSOFT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SKYSOFT paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas SKY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2014/C 421/51

Byla T-297/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Junited Autoglas Deutschland/VRDT – Belron Hungary (United Autoglas) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „United Autoglas“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas AUTOGLASS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2014/C 421/52

Byla T-340/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Federación Española de Hostelería/EACEA (Ieškinys dėl panaikinimo — Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą programa — Sutartis dėl projekto „Turizmo sektoriaus profesionalų kalbų mokymosi virtualus simuliatorius (e-client)“ — Išankstinis pranešimas — Ginčo sutartinis pobūdis — Neskundžiamas aktas — Sutarties perkvalifikavimo nebuvimas — Nepriimtinumas)

38

2014/C 421/53

Byla T-444/13 P: 2014 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EMA/BU (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Terminuota sutartis — Sprendimas nepratęsti sutarties — Tarnautojų teismo jurisdikcija — Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio pirma pastraipa — Rūpestingumo pareiga)

39

2014/C 421/54

Byla T-458/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Larrañaga Otaño/VRDT (GRAPHENE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo GRAPHENE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

39

2014/C 421/55

Byla T-459/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Larrañaga Otaño/VRDT (GRAPHENE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo GRAPHENE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

40

2014/C 421/56

Byla T-479/13: 2014 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Marchiani/Parlamentas (Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimą ir išmokų mokėjimą reglamentuojančios taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas)

40

2014/C 421/57

Byla T-663/13 P: 2014 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Audito Rūmai/BF (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Paskyrimas į žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovo pareigas — Kandidatūros atmetimas — Pareiga motyvuoti atrankos komisijos ataskaitą)

41

2014/C 421/58

Byla T-26/14 P: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schönberger/Audito Rūmai (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Lygiavertiškumo daugikliai — Rungimosi principu pagrįstas procesas)

41

2014/C 421/59

Byla T-215/12: 2014 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MPM-Quality ir Eutech/VRDT – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas MANUFACTURE PRIM 1949 — Ankstesni nacionaliniai ir tarptautinis prekių ženklai PRIM — Nesąžiningumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 165 straipsnio 4 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 41 ir 56 straipsniai — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

42

2014/C 421/60

Byla T-410/13: 2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bitiqi ir kt./Komisija ir kt. (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Europos Sąjungos vykdoma teisinės valstybės misija Kosove (Eulex Kosovo) — Pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai — Misijos vadovo sprendimai neatnaujinti darbo sutarčių — Akivaizdus kompetencijos nebuvimas)

43

2014/C 421/61

Byla T-447/13 P: 2014 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atlygintinų išlaidų kompensavimas — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis — Prieštaravimas dėl tuo pat metu nagrinėjamo ieškinio — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

43

2014/C 421/62

Byla T-706/14: 2014 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Tarnautojų teismas

2014/C 421/63

Byla F-55/10 RENV: 2014 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Moschonaki/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Grąžinimas nagrinėti teismui po sprendimo panaikinimo — Įdarbinimas — Institucijos vidaus pranešimas apie laisvą darbo vietą — Pranešime apie laisvą darbo vietą nurodyti tinkamumo reikalavimai — Paskyrimų tarnybos diskrecija)

46

2014/C 421/64

Byla F-103/11: 2014 m. liepos 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje CG/EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Psichologinis priekabiavimas — Tyrimo procedūra — Pirmininko sprendimas nepatenkinti skundo — Tyrimo komiteto išvada — Psichologinio priekabiavimo klaidingas apibrėžimas — Elgesio tyčinis pobūdis — Elgesio ir požymių, susijusių su psichologiniu priekabiavimu, buvimo konstatavimas — Priežastinio ryšio paieška — Nebuvimas — Tyrimo komiteto išvados nenuoseklumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Tarnybiniai pažeidimai — Konfidencialumo pareiga — Asmens duomenų apsauga — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

46

2014/C 421/65

Byla F-115/11: 2014 m. liepos 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje CG/EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Paskyrimas — Skyriaus vadovo pareigos — Kito kandidato nei ieškovė paskyrimas — Atrankos procedūros pažeidimai — Atrankos grupės narių nešališkumo pareiga — Netinkamas atrankos grupės pirmininko elgesys ieškovės atžvilgiu — Interesų konfliktas — Visiems kandidatams taikomas pokalbis — Pokalbiui pateikti dokumentai, galintys suteikti pranašumą vienam iš kandidatų — Dokumentų parengime dalyvavęs kandidatas — Lygybės principo pažeidimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Prašymas atlyginti žalą)

47

2014/C 421/66

Byla F-26/12: 2014 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Maria Concetta Cerafogli/ECB (Viešoji tarnyba — ECB personalas — Galimybė ECB personalo nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbo santykiais — ECB personalo narių prašymams taikomos taisyklės — Ikiteisminė procedūra — Atitikties taisyklė — Prieštaravimas dėl teisėtumo, pirmą kartą pateiktas ieškinyje — Priimtinumas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Kreipimasis į Personalo komitetą dėl taisyklių, taikomų ECB personalo narių prašymams leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbo santykiais, priėmimo)

48

2014/C 421/67

Byla F-153/12: 2014 m. gegužės 6 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Forget/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnas — Darbo užmokestis — Šeimos išmokos — Namų ūkio išmoka — Suteikimo sąlyga — Pagal Liuksemburgo teisę registruota partnerystė — Stabili nevedusių partnerių pora, galinti sudaryti civilinę santuoką — Pareigūnas, neatitinkantis Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktyje nustatytų sąlygų)

49

2014/C 421/68

Byla F-157/12: 2014 m. birželio 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje BN/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl panaikinimo — AD 14 lygio pareigūnas, laikinai einantis direktoriaus patarėjo pareigas — Kaltinimas dėl generalinio direktoriaus psichologinio priekabiavimo — Ilgai trukusios laikinojo nedarbingumo atostogos — Sprendimas paskirti į patarėjo pareigas kitame generaliniame direktorate — Rūpestingumo pareiga — Gero administravimo principas — Tarnybos interesas — Lygio ir pareigų atitikties taisyklė — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Žala, padaryta kitais nei sprendimas veiksmais)

49

2014/C 421/69

Byla F-7/13: 2014 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Radelet/Europos Komisija (Viešoji tarnyba — Į trečiąją šalį deleguoti pareigūnai — Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 5 ir 23 straipsniai — Institucijos suteikiama gyvenamoji vieta — Leidimas pareigūnui nuomotis gyvenamąją vietą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Neturtinė žala — Nepatogios ir kenksmingos gyvenamosios vietos suteikimas — Įrodymų nebuvimas)

50

2014/C 421/70

Byla F-42/13: 2014 m. gegužės 22 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CU/EESRK (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Neterminuota sutartis — Sprendimas nutraukti darbo sutartį)

50

2014/C 421/71

Byla F-48/13: 2014 m. liepos 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje CW/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimo ataskaita — Vertinimai ir komentarai vertinimo ataskaitoje — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Nebuvimas)

51

2014/C 421/72

Byla F-54/13: 2014 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CV/EESRK (Viešoji tarnyba — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Administraciniai tyrimai — Drausminė procedūra — Psichologinis priekabiavimas)

52

2014/C 421/73

Byla F-107/13: 2014 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje de Brito Sequeira Carvalho/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Į pensiją išėjęs pareigūnas — Drausminė procedūra — Drausminė nuobauda — Dalies pensijos nemokėjimas — Drausminės tarybos vykdoma kaltinamuosius įrodymus pateikiančio liudytojo apklausa — Atitinkamo pareigūno neapklausimas — Teisės būti išklausytam pažeidimas)

52

2014/C 421/74

Byla F-15/14: 2014 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo (vienas teisėjas kolegija) sprendimas byloje De Bruin/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis — Bandomojo laikotarpio ataskaita, kuria patvirtinamas bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūno netinkamumas — Bandomojo laikotarpio pratęsimas — Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Atleidimo priežastys — Darbo našumas — Spartumas vykdant užduotis — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Procedūros pažeidimai — Terminas Ataskaitų komiteto nuomonei pateikti)

53

2014/C 421/75

Byla F-35/12: 2014 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje DM/EERRI (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Įdarbinimo sąlygos — Sveikatos patikrinimas prieš įdarbinant — KTĮS 100 straipsnis — Medicininė išlyga — Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Netekę dalyko reikalavimai dėl panaikinimo — Medicininės išlygos taikymas įdarbinant suinteresuotąjį asmenį kitoje Europos Sąjungos agentūroje — Poveikio nebuvimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

54

2014/C 421/76

Byla F-9/13: 2013 m. lapkričio 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio/Komisija (Viešoji tarnyba — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

54

2014/C 421/77

Byla F-22/13 R: 2014 m. liepos 10 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Mészáros/Komisija (Viešoji tarnyba — Konkursas — Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/207/11 — Į rezervo sąrašą įrašytas konkurso laimėtojas — Paskyrimų tarnybos sąlygų, suteikiančių teisę dalyvauti AD 7 lygio konkurse, patikrinimas — Ilgesnė profesinė patirtis, nei reikalaujamas minimalus laikotarpis — Atrankos komisijos akivaizdi vertinimo klaida — Paskyrimų tarnybos pasiūlymo įdarbinti atsiėmimas — Susijusi Paskyrimų tarnybos kompetencija)

55

2014/C 421/78

Byla F-33/13 R: 2014 m. kovo 20 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Marcuccio/Komisija (Viešoji tarnyba — Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys — Ieškinys, pateiktas telefaksu per terminą ieškiniui pareikšti — Advokato parašas ranka, kuris skiriasi nuo parašo, esančio paštu atsiųstame ieškinio originale — Vėlavimas pareikšti ieškinį — Akivaizdus nepriimtinumas)

55

2014/C 421/79

Byla F-71/13: 2014 m. vasario 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje CL/EAA (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Pareiga padėti — Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis — Vadovo psichologinis priekabiavimas — Prašymo pradėti administracinį tyrimą atmetimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

56

2014/C 421/80

Byla F-75/13 R: 2014 m. vasario 13 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Probst/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnas — Ekspatriacijos išmoka — Statuto VII priedo 4 straipsnis — Prašymas dėl peržiūrėjimo — Nauji ir esminiai faktai — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

56

2014/C 421/81

Byla F-98/13: 2014 m. rugsėjo 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Moriarty/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigų paaukštinimas — 2012 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Neįtraukimas į pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašą — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

57

2014/C 421/82

Byla F-118/13: 2014 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Lebedef/Komisija (Viešoji tarnyba — Atskirieji procesiniai klausimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

57

2014/C 421/83

Byla F-39/14: 2014 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

58

2014/C 421/84

Byla F-53/14: 2014 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

58

2014/C 421/85

Byla F-55/14: 2014 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

59

2014/C 421/86

Byla F-57/14: 2014 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

60

2014/C 421/87

Byla F-60/14: 2014 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

60

2014/C 421/88

Byla F-61/14: 2014 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

61

2014/C 421/89

Byla F-63/14: 2014 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

61

2014/C 421/90

Byla F-85/14: 2014 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Komisija

62

2014/C 421/91

Byla F-89/14: 2014 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

62

2014/C 421/92

Byla F-91/14: 2014 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Taryba

63

2014/C 421/93

Byla F-95/14: 2014 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/ECB

63

2014/C 421/94

Byla F-121/11: 2014 m. kovo 31 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje BO/Komisija

64

2014/C 421/95

Byla F-3/13: 2014 m. kovo 31 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje CK/Komisija

64

2014/C 421/96

Byla F-83/13: 2014 m. balandžio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Lecolier/Komisija

64

2014/C 421/97

Byla F-105/13: 2014 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Deweerdt ir kt./Audito Rūmai

65

2014/C 421/98

Byla F-123/13: 2014 m. balandžio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Lecolier/Komisija

65

2014/C 421/99

Byla F-2/14: 2014 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Deweerdt ir Lebrun/Audito Rūmai

65

2014/C 421/00

Byla F-18/14: 2014 m. balandžio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Lecolier/Komisija

65


LT

 

Top