Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 135, 2014 m. gegužės 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 135

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gegužės 5d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 135/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 129, 2014 4 28

1

2014/C 135/02

Teisingumo teismo sprendimas 2014 m. kovo 25 d. dėl oficialiųjų švenčių ir teismo atostogų

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 135/03

Byla C-222/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tartu Ringkonnakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A Karuse AS prieš Politsei- ja Piirivalveamet (Kelių transportas  — Reglamentas (EB) Nr. 561/2006  — Pareiga naudoti tachografą  — Išimtis transporto priemonėms, naudojamoms kelių priežiūrai  — Transporto priemonė, kuria iš pakrovimo vietos žvyras vežamas į kelių priežiūros darbų atlikimo vietą)

3

2014/C 135/04

Byla C-366/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Dortmund-West prieš Klinikum Dortmund gGmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — Šeštoji PVM direktyva  — Atleidimas nuo mokesčio  — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies b punktas  — Prekių tiekimas  — Citostatinių vaistų tiekimas ambulatorinės sveikatos priežiūros atveju  — Įvairių apmokestinamųjų asmenų teikiamos paslaugos  — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punktas  — Sveikatos priežiūros paslaugos  — Vaistai, kuriuos skiria ligoninėje savarankišką veiklą vykdantis gydytojas  — Glaudžiai susijusi veikla  — Sveikatos priežiūros paslaugas papildančios paslaugos  — Fiziškai ir ekonomiškai neatsiejama veikla)

4

2014/C 135/05

Byla C-375/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Grenoble (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — SESV 63 straipsnis  — Laisvas kapitalo judėjimas  — SESV 49 straipsnis  — Įsisteigimo laisvė  — Fizinių asmenų pajamų mokestis  — Tiesioginių mokesčių ribojimo pagal pajamas schema  — Dvišalė mokesčių sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo  — Dividendų, paskirstytų kitoje valstybėje narėje įsteigtos bendrovės ir jau apmokestintų mokesčiu prie šaltinio, apmokestinimas  — Neatsižvelgimas ar atsižvelgimas iš dalies į šioje kitoje valstybėje narėje sumokėtą mokestį apskaičiuojant mokesčio ribą  — SESV 65 straipsnis  — Apribojimas  — Pateisinimas)

5

2014/C 135/06

Byla C-456/12: 2014 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B (Direktyva 2004/38/EB  — SESV 21 straipsnio 1 dalis  — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje  — Teisę turintys asmenys  — Trečiosios šalies piliečio, Sąjungos piliečio šeimos nario, teisė atvykti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis  — Sąjungos piliečio grįžimas į šią valstybę narę po trumpų apsilankymų kitoje valstybėje narėje)

6

2014/C 135/07

Byla C-457/12: 2014 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G (SESV 20 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis ir 45 straipsnis  — Direktyva 2004/38/EB  — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje  — Teisę turintys asmenys  — Trečiosios šalies piliečio, Sąjungos piliečio šeimos nario, teisė atvykti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis  — Sąjungos pilietis, gyvenantis toje pačioje valstybėje narėje, kurios pilietis yra  — Profesinė veikla  — Nuolatinės kelionės į kitą valstybę narę)

7

2014/C 135/08

Byla C-464/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ATP Pension Service A/S prieš Skatteministeriet (Šeštoji PVM direktyva  — Atleidimas nuo mokesčio  — 13 straipsnio B skirsnio d punkto 3 ir 6 papunkčiai  — Specialūs investiciniai fondai  — Papildomos profesinių senatvės pensijų sistemos  — Valdymas  — Sandoriai, susiję su indėliais, einamosiomis sąskaitomis, mokėjimais, pervedimais)

8

2014/C 135/09

Byla C-512/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Octapharma France SAS prieš Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des Affaires sociales et de la Santé (Teisės aktų derinimas  — Direktyva 2001/83/EB  — Direktyva 2002/98/EB  — Taikymo sritis  — Labilus kraujo produktas  — Pramoniniu būdu pagaminta kraujo plazma  — Vienalaikis ar išimtinis direktyvų taikymas  — Valstybės narės teisė plazmai nustatyti griežtesnę nei vaistams tvarką)

9

2014/C 135/10

Byla C-548/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Krefeld (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Brogsitter prieš Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė  — Teismo jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose  — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001  — Specialioji jurisdikcija  — 5 straipsnio 1 ir 3 punktai  — Ieškinys dėl civilinės atsakomybės  — Sutartinis arba deliktinis pobūdis)

10

2014/C 135/11

Byla C-599/12: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën (PVM  — Speciali kelionių agentūroms skirta schema  — Už Europos Sąjungos ribų atlikti sandoriai  — Šeštoji direktyva 77/388/EEB  — 28 straipsnio 3 dalis  — Direktyva 2006/112/EB  — 370 straipsnis  — „Standstill“ išlyga  — Nacionalinės teisės aktų pakeitimas per direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą)

10

2014/C 135/12

Byla C-29/13 ir C30/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — Bendrijos muitinės kodeksas  — 243 ir 245 straipsniai  — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93  — 181a straipsnis  — Sprendimas, kurį galima apskųsti  — Teismui teikiamo skundo priimtinumas nepateikus išankstinio administracinio skundo  — Teisės į gynybą užtikrinimo principas)

11

2014/C 135/13

Byla C-38/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy w Białymstoku (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — Socialinė politika  — Direktyva 1999/70/EB  — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis  — 4 punktas  — Sąvoka „darbo sąlygos“  — Įspėjimo apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą terminas  — Skirtingas požiūris, palyginti su pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančiais darbuotojais)

13

2014/C 135/14

Byla C-52/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint prieš Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — Direktyva 2006/114/EB  — Sąvokos „klaidinanti reklama“ ir „lyginamoji reklama“  — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias klaidinanti reklama ir neteisėta lyginamoji reklama yra du atskiri neteisėti veiksmai)

13

2014/C 135/15

Byla C-107/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) FIRIN OOD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema  — Perkant sumokėto mokesčio atskaita  — Apmokėjimas  — Atsisakymas leisti taikyti atskaitą  — Sukčiavimas  — Atskaitos tikslinimas, kai apmokestinamasis sandoris neįvykdytas  — Sąlygos)

14

2014/C 135/16

Byla C-132/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV prieš ILME GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą  — Teisės aktų derinimas  — Direktyva 2006/95/EB  — „Elektrotechninių gaminių“ sąvoka  — Žymėjimas ženklu CE  — Daugiapolių kištukinių jungčių korpusai)

15

2014/C 135/17

Byla C-155/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Società Italiana Commercio e Servizi srl, likviduojama bendrovė, (SICES) ir kt./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Žemės ūkis  — Reglamentas (EB) Nr. 341/2007  — 6 straipsnio 4 dalis  — Tarifinės kvotos  — Kinijos kilmės česnakai  — Importo licencijos  — Neleistinumas perleisti teises, kylančias iš tam tikrų importo licencijų  — Apėjimas  — Piktnaudžiavimas teise)

16

2014/C 135/18

Byla C-190/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Socialinė politika  — Direktyva 1999/70/EB  — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis  — Universitetai  — Asocijuotieji dėstytojai  — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys  — 5 punkto 1 dalis  — Priemonės, kuriomis siekiama išvengti piktnaudžiavimo terminuotomis sutartimis  — Sąvoka „objektyvios priežastys“, pagrindžiančios tokias sutartis  — 3 punktas  — Sąvoka „neterminuota darbo sutartis“  — Sankcijos  — Teisė į kompensaciją  — Skirtingas požiūris į pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančius darbuotojus)

17

2014/C 135/19

Byla C-204/13: 2014 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Apmokestinimas  — Pridėtinės vertės mokestis  — Teisės į atskaitą atsiradimas ir apimtis  — Dalininko atliekamas bendrovės likvidavimas  — Dalies šios bendrovės klientų duomenų bazės įsigijimas  — Turtinis įnašas į kitą bendrovę  — Pirkimo mokesčio sumokėjimas  — Galima atskaita)

18

2014/C 135/20

Byla C-30/14: 2014 m. sausio 22 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Ltd prieš PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Byla C-42/14: 2014 m. sausio 27 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister Finansów prieš Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Byla C-49/14: 2014 m. vasario 3 d.Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanmadrid E.F.C, S.A. prieš Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano ir kitus

20

2014/C 135/23

Byla C-54/14: 2014 m. vasario 5 d.Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rafael Villafañez Gallego ir María Pérez Anguio prieš Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Byla C-56/14: 2014 m. vasario 5 d.Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie prieš Marc Emiel Melanie De Beuckeleer ir kt.

21

2014/C 135/25

Byla C-61/14: 2014 m. vasario 7 d.Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ ir kt.

21

2014/C 135/26

Byla C-63/14: 2014 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

22

2014/C 135/27

Byla C-70/14: 2014 m. vasario 10 d.Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA prieš Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Byla C-75/14: 2014 m. vasario 11 d.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA prieš Francisco Javier Rodríguez Barbero ir María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Byla C-88/14: 2014 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą

24

2014/C 135/30

Byla C-102/14 P: 2014 m. kovo 4 d.Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-134/12 Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT prieš Komisiją

25

2014/C 135/31

Byla C-114/14: 2014 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Švedijos Karalystė

26

2014/C 135/32

Byla C-116/14: 2014 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

27

2014/C 135/33

Byla C-121/14: 2014 m. kovo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

28

 

Bendrasis Teismas

2014/C 135/34

Byla T-292/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cemex ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Pareiga motyvuoti  — Proporcingumas)

29

2014/C 135/35

Byla T-293/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Holcim (Deutschland) ir Holcim/Komisija (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas dėl prašymo pateikti informaciją  — Prašomų pateikti duomenų reikalingumas  —  Motyvavimo pareiga  — Proporcingumas)

29

2014/C 135/36

Byla T-296/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cementos Portland Valderrivas prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Pakankamai svarūs požymiai  — Teisminė kontrolė  — Proporcingumas)

30

2014/C 135/37

Byla T-297/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Buzzi Unicem prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Gero administravimo principas  — Pareiga motyvuoti  — Proporcingumas)

31

2014/C 135/38

Byla T-302/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HeidelbergCement prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Pareiga motyvuoti  — Proporcingumas)

31

2014/C 135/39

Byla T-305/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italmobiliare prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Gero administravimo principas  — Pareiga motyvuoti  — Proporcingumas)

32

2014/C 135/40

Byla T-306/11: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schwenk Zement prieš Komisiją (Konkurencija  — Administracinė procedūra  — Sprendimas, kuriuo prašoma pateikti informacijos  — Prašomos informacijos reikalingumas  — Pareiga motyvuoti  — Proporcingumas)

32

2014/C 135/41

Byla T-131/13: 2014 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lardini/VRDT (prie apykaklės pritvirtinta gėlė) (Bendrijos prekių ženklas  — Bendrijos prekių ženklo, kurį sudaro prie apykaklės pritvirtinta gėlė, paraiška  — Absoliutus atmetimo pagrindas  — Skiriamojo požymio nebuvimas  — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

33

2014/C 135/42

Byla T-134/10: 2014 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje FESI/Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo  — Dempingas  — Tam tikrai importuojamai Vietnamo ir Kinijos kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatyto galutinio antidempingo muito, kurio taikymas išplėstas tam tikrai importuojamai iš Makao siunčiamai avalynei su batviršiais iš odos, taikymo pratęsimas  — Nepriklausomiems importuotojams atstovaujanti asociacija  — Konkrečios sąsajos nebuvimas  — Teisės aktas, kuriame numatytos įgyvendinimo priemonės  — Nepriimtinumas)

34

2014/C 135/43

Byla T-430/10: 2014 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Magnesitas de Rubián ir kt./Komisija (Aplinka  — Taršos prevencija ir mažinimas  — Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus cemento, kalkių ir magnio oksido gamybos pramonėje  — Prašymas dėl poreikio priimti sprendimą nebuvimo  — Atmetimas  — Atsiėmimas  — Išbraukimas)

34

2014/C 135/44

Byla T-158/11: 2014 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Magnesitas de Rubián ir kt./Parlamentas ir Taryba (Aplinka  — Taršos prevencija ir mažinimas  — Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 7 dalyje esantis individualus sprendimas  — Prašymas dėl poreikio priimti sprendimą nebuvimo  — Atmetimas  — Atsiėmimas  — Išbraukimas)

35

2014/C 135/45

Byla T-411/11: 2014 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hemofarm/VRDT – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Bendrijos prekių ženklas  — Protesto procedūra  — Protesto atsiėmimas  — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

36

2014/C 135/46

Bylos T-240/12 ir T-211/13: 2014 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Eni/Komisija (Konkurencija  — Karteliai  — Butadieno kaučiuko ir stireno butadieno kaučiuko, gaunamo emulsinės polimerizacijos būdu rinka  — Sprendimas, kuriuo nustatomas EB 81 straipsnio pažeidimas  — Komisijos sprendimo panaikinimas iš dalies ir pakeitimas Bendrajame Teisme  — Procedūros atnaujinimas  — Naujas pranešimas apie kaltinimus  — Procedūros užbaigimas  — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

36

2014/C 135/47

Byla T-241/12 ir T-210/13: 2014 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Versalis/Komisija (Konkurencija  — Karteliai  — Butadieno kaučiuko ir stireno butadieno kaučiuko, gaunamo emulsinės polimerizacijos būdu rinka  — Sprendimas, kuriuo nustatomas EB 81 straipsnio pažeidimas  — Komisijos sprendimo panaikinimas iš dalies ir pakeitimas Bendrajame Teisme  — Procedūros atnaujinimas  — Naujas pranešimas apie kaltinimus  — Procedūros užbaigimas  — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

37

2014/C 135/48

Byla T-518/12: 2014 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Spirlea prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo  — Visuomenės sveikata  — Sprendimas nutraukti procedūrą ES pavyzdinę procedūrą  — Skundo nagrinėjimo nutraukimas  — Procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo nepradėjimas  — Nepriimtinumas)

38

2014/C 135/49

Byla T-187/13: 2014 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jannatian prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo  — Bendra užsienio ir saugumo politika  — Ribojamosios priemonės Iranui  — Asmenų ir įmonių, kurioms taikomos šios ribojamosios priemonės, sąrašas  — Ieškinio pareiškimo terminas  — Vėlavimas  — Nepriimtinumas)

38

2014/C 135/50

Byla T-578/13 R: 2014 m. vasario 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Luxembourg Pamol (Cyprus) ir Luxembourg Industries/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas  — Augalų apsaugos produktų teikimas į rinką  — Dokumentų apie aktyviosios medžiagos įtraukimą skelbimas  — Prašymo konfidencialiai nagrinėti tam tikrą informaciją atmetimas  — Prašymas sustabdyti vykdymą  — Priimtinumas  — Skuba  — „Fumus boni juris“  — Interesų palyginimas)

39

2014/C 135/51

Byla T-1/14 R: 2014 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Aluminios Cortizo ir Cortizo Cartera prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas  — Valstybės pagalba  — Ispanijos valdžios institucijų suteikta pagalba tam tikroms ekonominių interesų grupėms (EIG) ir jų investuotojams  — Tam tikroms finansinio lizingo sutartims dėl laivų įsigijimo taikoma mokesčių sistema (Ispanijos mokesčių lizingo sistema)  — Prašymas sustabdyti vykdymą  — Formalių reikalavimų nesilaikymas  — Nepriimtinumas)

40

2014/C 135/52

Byla T-506/12 P: 2014 m. kovo 12 d. Eva Cuallado Martorell pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-96/09 Cuallado Martorell prieš Komisiją

40

2014/C 135/53

Byla T-11/14: 2014 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Grundig Multimedia prieš VRDT (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Byla T-36/14: 2014 m. sausio 15 d. pareikštas ieškinys byloje St’art ir kt./Komisija

42

2014/C 135/55

Byla T-65/14: 2014 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Refah Kargaran prieš Tarybą

43

2014/C 135/56

Byla T-74/14: 2014 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija/Komisija

44

2014/C 135/57

Byla T-76/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Morningstar/Komisija

45

2014/C 135/58

Byla T-77/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje EE/VRDT (Pilko motyvo pavaizdavimas)

46

2014/C 135/59

Byla T-78/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Benediktinerabtei St. Bonifaz/VRDT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Byla T-81/14: 2014 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Energy Brands/VRDT – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Byla T-84/14: 2014 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Harrys Pubar/VRDT – Harry's New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Byla T-85/14: 2014 m. vasario 7 d. pareikštas ieškinys byloje Infocit/VRDT – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Byla T-89/14: 2014 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje Export Development Bank of Iran/Taryba

49

2014/C 135/64

Byla T-90/14: 2014 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Secolux prieš Komisiją ir CdT

50

2014/C 135/65

Byla T-93/14: 2014 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje St’art ir kt./Komisija

51

2014/C 135/66

Byla T-94/14: 2014 m. vasario 11 d. pareikštas ieškinys byloje EE/VRDT (Spalvoto motyvo pavaizdavimas)

52

2014/C 135/67

Byla T-96/14: 2014 m. vasario 11 d. pareikštas ieškinys byloje Vimeo/VRDT – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Byla T-130/14 P: 2014 m. vasario 24 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-142/11 Simpson/Taryba

53

2014/C 135/69

Byla T-132/14: 2014 m. vasario 24 d. pareikštas ieškinys byloje Albis Plastic prieš VRDT – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Byla T-135/14: 2014 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Kicktipp/VRDT – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Byla T-136/14: 2014 m. vasario 24 d. pareikštas ieškinys byloje Tilda Riceland Private prieš VRDT – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Byla T-137/14: 2014 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje I Castellani/VRDT – Chomarat (Rato vaizdavimas)

55

2014/C 135/73

Byla T-140/14: 2014 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bora Creations/VRDT (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Byla T-143/14: 2014 m. kovo 3 d. pareikštas ieškinys byloje EE/VRDT (Geltono motyvo pavaizdavimas)

57

2014/C 135/75

Byla T-144/14: 2014 m. kovo 3 d. pareikštas ieškinys byloje EE/VRDT (Emblema su dramblio kaulo spalvos taškiniu raštu)

57

2014/C 135/76

Byla T-156/14: 2014 m. kovo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Volkswagen prieš VRDT (StartUp)

58

2014/C 135/77

Byla T-162/14: 2014 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Canadian Solar Emea ir kt./Taryba

58

2014/C 135/78

Byla T-163/14: 2014 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Canadian Solar Emea ir kt./Taryba

59

2014/C 135/79

Byla T-168/14: 2014 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Pérez Gutiérrez prieš Komisiją

60

2014/C 135/80

Byla T-119/12: 2014 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje USFSPEI ir Loescher prieš Tarybą

61

2014/C 135/81

Byla T-600/13: 2014 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bimbo prieš VRDT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


LT

 

Top