Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:068E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 068, 2014m. kovas 7d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2014.068.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 68E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. kovo 7d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2012–2013 m. SESIJA
2012 m. spalio 23 d. posėdis
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 10 E, 2013 1 15.
2012 m. spalio 23 d. priimti tekstai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, susijusio su 2010 m. vykdymu, buvo paskelbti OL L 350, 2012 12 20.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2012 m. spalio 23 d., antradienis

2014/C 068E/01

2014–2020 m. daugiametė finansinė programa
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties (COM(2011)0398 – COM(2012) 0388 – 2011/0177(APP))

1

2014/C 068E/02

Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymas Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (2012/2142(INI))

13

2014/C 068E/03

Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo (2012/2005(INI))

15

2014/C 068E/04

Visų rūšių transporto keleivių teisės
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visų rūšių transporto keleivių teisių (2012/2067(INI))

21

2014/C 068E/05

ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pokyčių darbotvarkės: ES vystymosi politikos ateitis (2012/2002(INI))

30

2014/C 068E/06

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (2012/2042(INI))

40

2014/C 068E/07

Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybos ir ekonominių santykių su Jungtinėmis Valstijomis (2012/2149(INI))

53


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2012 m. spalio 23 d., antradienis

2014/C 068E/08

Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Martino Ehrenhauserio imunitetą (2012/2152(IMM))

61

2014/C 068E/09

Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Visi skirsniai (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

63

2014/C 068E/10

Teisė būti išrinktam į komiteto biurą (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalies išaiškinimas)
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl teisės būti išrinktam į komiteto biurą (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalies išaiškinimas)

77


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2012 m. spalio 23 d., antradienis

2014/C 068E/11

Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu *
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

78

2014/C 068E/12

Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

80

P7_TC1-COD(2010)0395
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. …/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002

81

Teisėkūros rezoliucijos priedas

81

2014/C 068E/13

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2012. Nuosavi ištekliai, rizikos pasidalijimo priemonės, „EuroGlobe“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2012, III skirsnis – Komisija (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

82

2014/C 068E/14

Miško dauginamoji medžiaga ***I
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB siekiant į to sprendimo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

84

P7_TC1-COD(2012)0172
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimą Nr. …/2012/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus

85

2014/C 068E/15

Europos piliečių metai (2013 m.) ***I
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

85

P7_TC1-COD(2011)0217
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2012/ES dėl Europos piliečių metų (2013 m.)

86

2014/C 068E/16

Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban)
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Leonardą Orbaną Audito Rūmų nariu (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

86

2014/C 068E/17

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

87

PRIEDAS

90

2014/C 068E/18

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Švedijos paraiška „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca“) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

90

PRIEDAS

93

2014/C 068E/19

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal“) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

93

PRIEDAS

96

2014/C 068E/20

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland, statyba 41“) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

96

PRIEDAS

99

2014/C 068E/21

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

100

PRIEDAS

103

2014/C 068E/22

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

103

PRIEDAS

106

2014/C 068E/23

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/003 DK/VESTAS“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2012/003 DK/Vestas“) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

106

PRIEDAS

109

2014/C 068E/24

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

109

PRIEDAS

112

2014/C 068E/25

Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

112

P7_TC1-COD(2011)0310
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

113

2014/C 068E/26

Minimalus jūrininkų rengimas ***I
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

118

P7_TC1-COD(2011)0239
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo

119

2014/C 068E/27

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp EB ir Izraelio Valstybės, protokolas dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) ***
2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) sudarymo projekto (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

119


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top