Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 341, 2013m. lapkritis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.341.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 341

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. lapkričio 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

492-oji plenarinė sesija, 2013 m. rugsėjo 18, 19 d.

2013/C 341/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės partnerystės stiprinimo siekiant veiksmingiau įgyvendinti Baltijos jūros regiono strategiją 2014–2020 m. (tiriamoji nuomonė)

1

2013/C 341/02

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl moterų užimtumo ir ekonomikos augimo (tiriamoji nuomonė)

6

2013/C 341/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tvaraus vystymosi tikslų nustatymo. Europos pilietinės visuomenės indėlis rengiant ES poziciją (tiriamoji nuomonė)

11

2013/C 341/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl apsirūpinimo maistu saugumo ir bioenergijos (nuomonė savo iniciatyva)

16

2013/C 341/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl suderintų Europos veiksmų siekiant užkirsti kelią energijos nepritekliui ir su juo kovoti (nuomonė savo iniciatyva)

21


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

492-oji plenarinė sesija, 2013 m. rugsėjo 18, 19 d.

2013/C 341/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir dėl įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam tikroms valstybėms narėms iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2013)301 final – 2013/0156(COD))

27

2013/C 341/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES kosmoso pramonės politika. Ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas“(COM(2013) 108 final)

29

2013/C 341/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Inovacijų sąjungos būklė 2012 m. Pokyčių spartinimas“(COM(2013) 149 final)

35

2013/C 341/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD))

40

2013/C 341/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD))

44

2013/C 341/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo (COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD)), pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD))

47

2013/C 341/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais sąlygų (COM(2013) 151 final – 2013/0081 (COD))

50

2013/C 341/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD))

54

2013/C 341/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl Europos plastiko atliekų strategijos (COM(2013) 123 final)

59

2013/C 341/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo sistema (COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD))

67

2013/C 341/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. [RD] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. [DP], (ES) Nr. [HZ] ir (ES) Nr. [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m. (COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD))

71

2013/C 341/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 (COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD))

75

2013/C 341/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atlanto vandenyno zonai skirtos jūrų strategijos veiksmų plano, kuriuo siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo (COM(2013) 279 final)

77

2013/C 341/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo Europoje ateities perspektyvos“(COM(2013) 180 final)

82

2013/C 341/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasirengimo visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui: augimas, kūrimas ir vertybės (žalioji knyga) (COM(2013) 231 final)

87

2013/C 341/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo projekto dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (COM(2013) 343 final)

92

2013/C 341/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiami tam tikri žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentai (COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD)) ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos (COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD))

97

2013/C 341/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (Nauja redakcija) (COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD))

98


LT

 

Top