Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 165, 2013m. birželis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2013.165.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 165E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. birželio 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2011–2012 m. SESIJA
2011 m. gruodžio 1 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 77 E, 2012 3 16.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2011 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

2013/C 165E/01

ECB 2010 m. metinė ataskaita2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos centrinio banko (ECB) 2010 m. metinės ataskaitos (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Kroatijos prašymas stoti į Europos Sąjungą2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Bendrosios rinkos forumas2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrosios rinkos forumo rezultatų

40

2013/C 165E/06

ES pasaulinė reakcija į ŽIV/AIDS2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, Europos Komisijos komunikato laikotarpio vidurio persvarstymas

43

2013/C 165E/07

Derybos dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Muitinių modernizavimas2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl muitinių modernizavimo (2011/2083(INI))

56


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2011 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

2013/C 165E/09

Prašymas atšaukti Parlamento nario Georgio Tousso imunitetą2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Georgio Tousso imunitetą (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą ir privilegijas2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Luigi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, susiję su Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Prašymai ginti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymų ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (2011/2162(IMM) ir 2011/2099(IMM))

80


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2011 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

2013/C 165E/13

Lankstumo priemonės mobilizavimas2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ ir Europos kaimynystės politiką pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

PRIEDAS

83

2013/C 165E/14

2012 m. biudžetas. Biudžeto derinimo procedūros rezultatai ***III2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Taikinimo komiteto vykdant 2012 m. biudžeto sudarymo procedūrą patvirtinto bendro teksto (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

PRIEDAS I

85

PRIEDAS II

97

2013/C 165E/15

Taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projektas: nuosavi ištekliai, integruota jūrų politika, Graikija, ESF, Palestina2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projekto, III skirsnis – Komisija (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011/ – 2011/2262(BUD))

100

PRIEDAS

102

2013/C 165E/17

Grąžintina parama ir finansų inžinerija ***I2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl grąžintinos paramos ir finansų inžinerijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su grąžintina parama, finansų inžinerija ir su tam tikromis su išlaidų deklaracija susijusiomis nuostatomis

103

2013/C 165E/18

Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (EŽŪFKP ir ESF) ***I2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su tam tikromis nuostatomis dėl finansų valdymo ir skirtomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai

104

2013/C 165E/19

Sprendimo 2002/546/EB dalinis pakeitimas dėl jo taikymo laikotarpio *2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Sprendimo 2007/659/EB nuostatų dalinis pakeitimas dėl jo taikymo laikotarpio ir sumažinto akcizo tarifo taikymo metinei kvotai *2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/659/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio ir sumažinto akcizo tarifo taikymo metinei kvotai (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Bananų sektoriaus papildomosios priemonės ***III2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

105

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

107

2013/C 165E/22

Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas ***III2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1934/2006, nustatantį bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę, bendro teksto (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

107

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

108

2013/C 165E/23

Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė ***III2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendro teksto (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

109

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

110

2013/C 165E/24

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ***III2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))

110

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

111

2013/C 165E/25

Krovinių vežimo keliais statistinės ataskaitos (nauja redakcija) ***I2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglmentą (ES) Nr. …/2012 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (nauja redakcija)

113

2013/C 165E/26

Kaliningrado sritis ir konkretūs Lenkijos administraciniai rajonai ***I2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1931/2006 ir kuriuo Kaliningrado sritis ir konkretūs Lenkijos administraciniai rajonai įtraukiami kaip reikalavimus atitinkanti pasienio teritorija (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1931/2006 nuostatos, susijusios su Kaliningrado srities ir konkrečių Lenkijos administracinių rajonų priskyrimu reikalavimus atitinkančiai pasienio teritorijai

114

2013/C 165E/27

Stojimo sutartis: Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo ***2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top