EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 12, 2012m. sausis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.012.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. sausio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 012/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 012/02

Euro kursas

5

 

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos

2012/C 012/03

2011 m. spalio 19 d. Sprendimas Nr. E3 dėl pereinamojo laikotarpio, apibrėžto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje (2)

6

 

Europos išorės veiksmų tarnyba

2012/C 012/04

2011 m. kovo 23 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai sprendimas, kuriuo nustatomos taisyklės, taikytinos į Europos išorės veiksmų tarnybą komandiruotiems nacionaliniams ekspertams

8

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 012/05

Europos Komisijos informacija dėl pranešimo apie Graikijos Respublikos kompetentingą instituciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

17

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

Europos Komisija

2012/C 012/06

Skelbimas apie Norvegijos Transporto ir susisiekimo ministerijos ketinimą tiesiogiai sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70

18


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 012/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Lenkija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – Pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland (1)

21


 

Klaidų ištaisymas

2012/C 012/09

2012 m. kvietimo teikti paraiškas EAC/27/11 papildymo – Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP) – klaidų ištaisymas (OL C 373, 2011 12 21)

22


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui

LT

 

Top