Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 278, 2010m. spalis 15d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.278.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 278

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. spalio 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2010/C 278/01

2010 m. spalio 5 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl dviejų pasiūlymų dėl reglamentų dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (CON/2010/72)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 278/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 278/03

Euro kursas

6

2010/C 278/04

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2010 m. balandžio 15 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/39.317 – E.ON Gas – Pranešėja: Lenkija

7

2010/C 278/05

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita byloje COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

2010 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimo dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį santrauka (Byla COMP/39.317 – E.ON Gas) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2863 galutinis)  (1)

9

2010/C 278/07

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto 2010 m. liepos 9 d. posėdyje priimta nuomonė dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Pranešėja: Austrija

11

2010/C 278/08

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita byloje COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

2010 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Bylas nagrinėjančio pareigūno skyrimas

16

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2010/C 278/11

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešosiomis paslaugomis susijusiuose įsipareigojimuose (1)

17


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2010/C 278/12

Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/32/10 – Tempus IV – Aukštojo mokslo reforma įgyvendinant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą

18

2010/C 278/13

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiksmų programą „ESPON 2013“

22

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2010/C 278/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

23

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2010/C 278/15

Tradicinio termino pripažinimo paraiškos paskelbimas, numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 33 straipsnyje

24

2010/C 278/16

Tradicinio termino pripažinimo paraiškos paskelbimas, numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 33 straipsnyje

25

2010/C 278/17

Tradicinio termino pripažinimo paraiškos paskelbimas, numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 33 straipsnyje

26

2010/C 278/18

Tradicinio termino pripažinimo paraiškos paskelbimas, numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 33 straipsnyje

27

2010/C 278/19

Valstybės pagalba – Italijos Respublika – Valstybės pagalba C 17/10 (ex N 315/09) – „Firmin Srl“ – Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį (1)

28


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top