Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 212, 2010m. rugpjūtis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CE2010.212.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 212E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugpjūčio 5d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2009–2010 m. SESIJA
2009 m. gegužės 5–7 d. posėdžiai
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 263 E, 2009 11 5.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2009 m. gegužės 5 d., antradienis

2010/C 212E/01

Rekomendacija Komisijai dėl skundo 185/2005/ELB2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo Europos Parlamentui remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis

2010/C 212E/02

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) atžvilgiu (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

PRIEDAS

4

2010/C 212E/03

Energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių projekto

6

2010/C 212E/04

Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatoma 2009 m. metinė veiklos programa dėl nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmens vystymosi procese (II dalis. Tiksliniai projektai), projekto

8

2010/C 212E/05

Atnaujinta socialinė darbotvarkė2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atnaujintos socialinės darbotvarkės (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties (2008/2335(INI))

23

 

2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

2010/C 212E/07

Moterų ir vyrų lyčių lygybės aspekto integravimas ES išorės santykiuose2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių lygybės aspekto integravimo į ES išorinius santykius ir taikos (tautos) kūrimo procesą (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Parlamento naujas vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant Lisabonos sutartį2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Lisabonos sutarties finansiniai aspektai2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos sutarties finansinių aspektų (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situacija Moldovos Respublikoje2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl situacijos Moldovos Respublikoje

54

2010/C 212E/11

Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2008 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2008 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Europos Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyra2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos sutarties poveikio Europos Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyros vystymuisi (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai pagal Lisabonos sutartį2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimo pagal Lisabonos sutartį (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Piliečių iniciatyvos įgyvendinimas2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija, kuria Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo (2008/2169(INI))

99

PRIEDAS

103

2010/C 212E/15

Komisijos reglamento dėl REACH projektas, susijęs su XVII priedu2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, projekto

106

2010/C 212E/16

Iranas, Roksanos Saberi atvejis2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano. Roksanos Saberi atvejis

109

2010/C 212E/17

Madagaskaras2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Madagaskare

111

2010/C 212E/18

Manuelio Rosaleso atvejis Venesueloje2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Manuelio Rosaleso atvejo Venesueloje

113

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas

2010/C 212E/19

ES baudžiamojo teisingumo erdvės raida2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES baudžiamojo teisingumo erdvės raidos (2009/2012(INI))

116

 

NUOMONĖS

 

Europos Parlamentas

 

2009 m. gegužės 5 d., antradienis

2010/C 212E/20

Europos Sąjungos parama specialiosioms olimpinėms žaidynėmsEuropos Parlamento pareiškimas dėl Europos Sąjungos paramos specialiosioms olimpinėms žaidynėms

123


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2009 m. gegužės 5 d., antradienis

2010/C 212E/21

Prašymas ginti Aldo Patriciello imunitetą ir privilegijas2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Aldo Patriciello imunitetą ir privilegijas (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Prašymas ginti Umberto Bossi imunitetą ir privilegijas2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Umberto Bossi imunitetą ir privilegijas (2009/2020(IMM))

125

 

2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis

2010/C 212E/23

Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų įgaliojimų ir veiklos krypčių

126

2010/C 212E/24

Tarpparlamentinės delegacijos, delegacijos jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalės parlamentinės asamblėjos2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir dėl daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičiaus

136

2010/C 212E/25

Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūra2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūros (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Parlamento darbo tvarkos taisyklių bendra peržiūra2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros (2007/2124(REG))

145


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2009 m. gegužės 5 d., antradienis

2010/C 212E/27

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų pakeitimas *2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

PRIEDAS

166

2010/C 212E/29

Benzino garų grąžinimas degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų ***I2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse keleivinių automobilių bakus pildant degalų (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų

168

2010/C 212E/30

Prekyba produktais iš ruonių ***I2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

169

2010/C 212E/31

Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***I2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos

170

I PRIEDAS

201

II PRIEDAS

202

III PRIEDAS

202

IV PRIEDAS

203

V PRIEDAS

219

VI PRIEDAS

219

VII PRIEDAS

226

VIII PRIEDAS

226

IX PRIEDAS

227

2010/C 212E/32

Tarša iš laivų ir sankcijos už pažeidimus ***I2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo

229

2010/C 212E/33

Energiją naudojančių gaminių ženklinimas ir apie juos pateikiama standartinė informacija (nauja redakcija) ***I2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija)

230

I PRIEDAS

242

II PRIEDAS

243

2010/C 212E/34

Europos Parlamento 2010 finansinių metų sąmata2009 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2010 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2009/2006(BUD))

244

 

2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis

2010/C 212E/35

Direktyvos ir vienuolikos nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities sprendimų panaikinimas *2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinama Direktyva 83/515/EEB ir 11 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities sprendimų (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities reglamentų panaikinimas *2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo panaikinama 14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities reglamentų (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) *2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2009 projektas2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 4/2009 projekto, III skirsnis – Komisija (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektas2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projekto, III skirsnis – Komisija (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos, privataus gyvenimo ir vartotojų apsauga **II2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

261

PRIEDAS

261

2010/C 212E/41

Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos ***II2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo

263

PRIEDAS

307

2010/C 212E/42

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir Biuras ***II2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos telekomunikacijų reguliuotojų grupės (GERT) įsteigimo (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo

309

2010/C 212E/43

Dažnių juostos judriajam ryšiui ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje

310

2010/C 212E/44

Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Tarybos direktyvos 86/613/EEB panaikinimo

312

2010/C 212E/45

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą

320

2010/C 212E/46

Programa skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekonomikos gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams programos sukūrimo (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo

322

PRIEDAS

322

2010/C 212E/47

Kapitalo reikalavimų direktyvos ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2009/…/EB, iš dalies keičiančią direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo

323

2010/C 212E/48

Bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito programa ***I2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2009/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa

325

PRIEDAS

325

2010/C 212E/49

Gyvūnų apsauga juos žudant *2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

2010/C 212E/50

Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiui ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/…/EB, kuria nustatomos minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija)

349

I PRIEDAS

365

II PRIEDAS

366

III PRIEDAS

367

2010/C 212E/52

Trečiosios šalies piliečio arba pilietybės neturinčio asmens vienoje iš valstybių narių pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas (nauja redakcija) ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriame išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009, kuriuo patvirtinami valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

371

I PRIEDAS

401

II PRIEDAS

401

2010/C 212E/53

Sistemos „Eurodac“ sukūrimas siekiant palyginti pirštų atspaudus (nauja redakcija) ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (EB) Nr. […/…] [kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai] (nauja redakcija) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl „Eurodac” sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (EB) Nr. […/…], [kuriuo patvirtinami valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto prašymo suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai] (nauja redakcija)

405

I PRIEDAS

426

II PRIEDAS

426

III PRIEDAS

426

2010/C 212E/54

Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

429

2010/C 212E/55

Dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių susitarimų dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės bei tokių susitarimų sudarymo procedūra (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl tam tikrų klausimų, susijusių su sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytina teise bei tokių susitarimų sudarymo procedūra

453

2010/C 212E/56

Bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programa MEDIA Mundus ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programos MEDIA Mundus sukūrimo (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2009/…/EB dėl bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programos MEDIA Mundus sukūrimo

454

2010/C 212E/57

Laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrosios taisyklės ***I2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 7 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

455

2010/C 212E/58

Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai dėl teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis *2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių susitarimų dėl sektorių klausimų ir dėl jurisdikcijos, teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis, pripažinimo bei vykdymo ir išlaikymo prievolėms taikytinos teisės bei tokių susitarimų sudarymo procedūra (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top