Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 63, 2010m. kovas 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.063.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. kovo 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2010/C 063/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 51, 2010 2 27

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 063/02

Byla C-444/07: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) bankroto byloje prieš MG Probud Gdynia sp. z o.o. (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 — Bankroto bylos — Valstybės narės atsisakymas pripažinti kitos valstybės narės kompetentingo teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei sprendimus dėl šios bankroto bylos eigos ir užbaigimo)

2

2010/C 063/03

Sujungtos bylos C-471/07 ir C-472/07: 2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 ir C-472/07), Bayer SA (C-471/07 ir C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 ir C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 ir C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, anksčiau — Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07) prieš État belge (Direktyva 89/105/EEB — Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą, skaidrumas — 4 straipsnio 1 dalis — Tiesioginis veikimas — Kainų įšaldymas)

2

2010/C 063/04

Byla C-546/07: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvė teikti paslaugas — EB 49 straipsnis — Stojimo akto XII priedas — Stojimo akto 24 straipsnyje nurodytas sąrašas: Lenkija — 2 skyriaus 13 dalis — Vokietijos Federacinės Respublikos galimybė nukrypti nuo EB 49 straipsnio 1 dalies — „Status quo“ sąlyga — 1990 m. sausio 31 d. Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės ir Lenkijos Respublikos vyriausybės susitarimas dėl Lenkijos įmonių darbuotojų komandiravimo vykdyti rangos sutartis — Galimybės su Lenkijos įmonėmis sudaryti rangos sutartis dėl darbų atlikimo Vokietijoje nesuteikimas kitose valstybėse narėse įsteigtoms įmonėms — Stojimo sutarties pasirašymo dieną buvusių apribojimų, susijusių su Lenkijos darbuotojų patekimu į Vokietijos darbo rinką, išplėtimas)

3

2010/C 063/05

Byla C-555/07: 2010 m. sausio 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Seda Kücükdeveci prieš Swedex GmbH & Co. KG (Nediskriminavimo dėl amžiaus principas — Direktyva 2000/78/EB — Nacionalinės teisės aktas, reglamentuojantis atleidimą iš darbo, pagal kurį apskaičiuojant pranešimo apie atleidimą iš darbo terminą nėra atsižvelgiama į darbuotojo iki 25 metų amžiaus išdirbtą laiką — Priemonės pateisinimas — Direktyvai prieštaraujanti nacionalinės teisės nuostata — Nacionalinio teismo vaidmuo)

4

2010/C 063/06

Byla C-118/08: 2010 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL prieš Administración del Estado (Valstybių narių procesinė autonomija — Lygiavertiškumo principas — Ieškinys dėl valstybės atsakomybės — Sąjungos teisės pažeidimas — Konstitucijos pažeidimas)

4

2010/C 063/07

Byla C-226/08: 2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Oldenburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stadt Papenburg prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Atitinkamos valstybės narės sprendimas pritarti Komisijos parengtam Bendrijos svarbos teritorijų sąrašo projektui — Interesai ir nuomonės, į kuriuos reikia atsižvelgti)

5

2010/C 063/08

Byla C-229/08: 2010 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main (Direktyva 2000/78/EB — 4 straipsnio 1 dalis — Diskriminacijos dėl amžiaus draudimas — Nacionalinė nuostata, įtvirtinanti priešgaisrinės apsaugos tarnybos pareigūnų maksimalų 30 metų įdarbinimo amžių — Siekiamas tikslas — Esminio ir lemiamo profesinio reikalavimo sąvoka)

6

2010/C 063/09

Byla C-233/08: 2010 sausio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Milan Kyrian prieš Celní úřad Tábor (Savitarpio parama patenkinant pretenzijas — Direktyva 76/308/EEB — Valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, teismų priežiūros teisė — Pretenzijos vykdymą leidžiančio dokumento vykdomoji galia — Tinkamas dokumento įteikimas skolininkui — Įteikimas adresatui nesuprantama kalba)

6

2010/C 063/10

Byla C-264/08: 2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Staat prieš Direct Parcel Distribution Belgium NV (Bendrijos muitinės kodeksas — Skola muitinei — Muito suma — 217 ir 221 straipsniai — Bendrijų nuosavi ištekliai — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 — 6 straipsnis — Reikalavimas įtraukti muitų sumą į apskaitą prieš pranešant apie ją skolininkui — „Teisiškai privalomos sumokėti“ sumos sąvoka)

7

2010/C 063/11

Byla C-311/08: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Mons (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société de Gestion Industrielle (SGI) prieš État belge (Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Tiesioginiai mokesčiai — Teisės aktai pajamų mokesčio srityje — Bendrovių apmokestinamųjų pajamų nustatymas — Tarpusavio priklausomybės ryšiais susijusios bendrovės — Išimtinė arba neatlygintina lengvata, kurią suteikė bendrovė rezidentė kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei — Nagrinėjamos lengvatos sumos pridėjimas prie ją suteikusios bendrovės rezidentės pelno — Subalansuotas apmokestinimo kompetencijos pasidalijimas tarp valstybių narių — Kova su mokesčių vengimu — Piktnaudžiavimo prevencija — Proporcingumas)

8

2010/C 063/12

Byla C-333/08: 2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas prekių judėjimas — EB 28 ir 30 straipsniai — Kiekybinis importo apribojimas — Lygiaverčio poveikio priemonė — Išankstinio leidimo sistema — Pagalbinės perdirbimo medžiagos ir maisto produktai, kurių paruošimui buvo naudojamos kitų valstybių narių kilmės pagalbinės perdirbimo medžiagos, kurios šiose valstybėse narėse teisėtai gaminamos ir (arba) jomis teisėtai prekiaujama — Procedūra, leidžianti ūkio subjektams prašyti, kad tokios medžiagos būtų įrašytos į „leidžiamų medžiagų sąrašą“ — Abipusio pripažinimo sąlyga — Nacionalinės teisės aktai, sukuriantys ūkio subjektams teisinį nesaugumą)

8

2010/C 063/13

Byla C-343/08: 2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/41/EB — Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra — Nevisiškas perkėlimas per nustatytą terminą — Nacionalinėje teritorijoje įsteigtų įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, nebuvimas — Valstybių narių kompetencija organizuoti nacionalines ištarnauto laiko pensijų sistemas)

9

2010/C 063/14

Byla C-362/08 P: 2010 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje International Hilfsfonds eV prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Ieškinys dėl panaikinimo — „Akto, kurį galima ginčyti“ sąvoka pagal EB 230 straipsnį)

9

2010/C 063/15

Byla C-398/08 P: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Audi AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 63 straipsnis — Žodinis prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ — Iš reklaminių šūkių sudaryti prekių ženklai — Skiriamasis požymis — Prekių ženklo paraiška dideliam skaičiui prekių ir paslaugų — Atitinkama visuomenė — Visapusiškas vertinimas ir motyvavimas — Nauji dokumentai)

10

2010/C 063/16

Byla C-406/08: 2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Uniplex (UK) Ltd prieš NHS Business Services Authority (Direktyva 89/665/EEB — Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis — Ieškinio pareiškimo terminas — Ieškinio pareiškimo termino skaičiavimo pradžios data)

11

2010/C 063/17

Sujungtos bylos C-430/08 ir C-431/08: 2010 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (VAT and Duties Tribunal, Edinburgh ir VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland (Jungtinė Karalystė) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08) prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą — 78 ir 203 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 — 865 straipsnis — Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra — Neteisingas muitinės procedūros kodas — Skolos muitinei atsiradimas — Muitinės deklaracijos pakartotinis patikrinimas)

11

2010/C 063/18

Byla C-456/08: 2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 93/37/EEB — Viešieji darbų pirkimai — Pranešimas kandidatams ir dalyviams apie sprendimus dėl sutarčių sudarymo — Direktyva 89/665/EEB — Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis — Ieškinio pareiškimo terminas — Ieškinio pareiškimo termino skaičiavimo pradžios data)

12

2010/C 063/19

Byla C-462/08: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ümit Bekleyen prieš Land Berlin (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio antroji pastraipa — Darbuotojo turko vaiko teisė priimti bet kokį pasiūlymą įsidarbinti priimančiojoje valstybėje narėje, kurioje jis įgijo profesinį parengimą — Profesinio parengimo pradžia iš šios valstybės narės tėvams išvykus visam laikui)

13

2010/C 063/20

Byla C-470/08: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te Arnhem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K. van Dijk prieš Gemeente Kampen (Bendra žemės ūkio politika — Integruota tam tikrų pagalbos schemų administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Bendrosios išmokos schema — Teisių į išmokas perdavimas — Nuomos sutarties pabaiga — Nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai)

13

2010/C 063/21

Byla C-472/08: 2010 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās tiesas Senāts (Latvijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alstom Power Hydro prieš Valsts ieņēmumu dienests (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šeštoji PVM direktyva — 18 straipsnio 4 dalis — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas trejų metų senaties terminas PVM permokai susigrąžinti)

14

2010/C 063/22

Byla C-473/08: 2010 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Sächsisches Finanzgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz prieš Finanzamt Dresden I (Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies j punktas — Atleidimas nuo mokesčio — Privačios mokymo paslaugos, kai mokoma mokyklinių ar universitetinių dalykų — Savarankiškai dirbančio dėstytojo teikiamos paslaugos trečiuoju asmeniu esančio instituto organizuojamuose profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose)

14

2010/C 063/23

Byla C-22/09: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Energetikos politika — Energijos taupymas — Direktyva 2002/91/EB — Pastatų energinis naudingumas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

15

2010/C 063/24

Byla C-403/09 PPU: 2009 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Višje sodišče v Mariboru (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jasna Detiček prieš Maurizio Sgueglia (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Su globos teisėmis susijusios laikinosios priemonės — Vienoje valstybėje narėje vykdytinas teismo sprendimas — Neteisėtas vaiko išvežimas — Kita valstybė narė — Kitas teismas — Vaiko globos suteikimas kitam iš tėvų — Jurisdikcija — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra)

16

2010/C 063/25

Byla C-162/08–C-164/08: 2009 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Rethymnis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Geórgios K. Lagoudakis prieš Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08) ir Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis prieš Dimos Geropotamou (C-163/08) ir Michail Zacharioudakis prieš Dimos Lampis (C-164/08) (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje — Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis — Paeiliui sudarytos darbo sutartys — Lygiavertė teisinė priemonė — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės — Sankcijos — Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis — Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės — Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

16

2010/C 063/26

Byla C-444/08 P: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Região autónoma dos Açores prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją, Ispanijos Karalystę, Seas at Risk VZW, buvusi Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council (Apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 19 straipsnis — Reglamentas (EB) Nr. 1954/2003 — Ieškinys dėl panaikinimo — Nepriimtinumas — Regioninis arba vietos vienetas — Su šiuo vienetu tiesiogiai ir konkrečiai susiję aktai — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

18

2010/C 063/27

Sujungos bylos C-488/08 P ir C-489/08 P: 2009 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Matthias Rath prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Dr. Grandel GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio1 dalies b punktas — Žodiniai prekių ženklai „Epican“ ir „Epican Forte“ — Bendrijos žodinio prekių ženklo EPIGRAN savininko protestas — Galimybė supainioti — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Akivaizdžiai nepriimtini apeliaciniai skundai)

18

2010/C 063/28

Byla C-494/08 P: 2009 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Prana Haus GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 119 straipsnis — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas PRANAHAUS — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis požymis — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

19

2010/C 063/29

Byla C-497/08: 2010 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje (Amtsgericht Charlottenburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Amiraike Berlin GmbH (Ypatingoji teisena — Įmonės likvidatoriaus paskyrimas — Teisingumo Teismo nekompetencija)

19

2010/C 063/30

Byla C-112/09 P: 2009 m. kovo 24 d.Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 13 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-456/08 Sociedad General de Autores y Editores de España prieš Europos Bendrijų Komisiją

19

2010/C 063/31

Byla C-463/09: 2009 m. lapkričio 25 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CLECE, S.A. prieš María Socorro Martín Valor ir Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Byla C-487/09: 2009 m. lapkričio 30 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje INMOGOLF SA prieš Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Byla C-488/09: 2009 m. lapkričio 30 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación de Transporte por Carretera prieš Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Byla C-497/09: 2009 m. gruodžio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Burgdorf prieš Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Byla C-499/09: 2009 m. gruodžio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG prieš Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Byla C-501/09: 2009 m. gruodžio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lothar Lohmeyer prieš Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Byla C-502/09: 2009 m. gruodžio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fleischerei Nier GmbH & Co. KG prieš Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Byla C-505/09 P: 2009 m. gruodžio 4 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-263/07 Estija prieš Komisiją

23

2010/C 063/39

Byla C-506/09 P: 2009 m. gruodžio 7 d. Portugalijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-385/05 Transnáutica — Transportes e Navegação SA prieš Komisiją

24

2010/C 063/40

Byla C-515/09: 2009 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

25

2010/C 063/41

Byla C-516/09: 2009 m. gruodžio 11 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tanja Borger prieš Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Byla C-523/09: 2009 m. gruodžio 15 d.Tartu Ringkonnakohus (Estijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus prieš Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Byla C-527/09: 2009 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

26

2010/C 063/44

Byla C-528/09: 2009 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

26

2010/C 063/45

Byla C-530/09: 2009 m. gruodžio 18 d.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa prieš Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Byla C-535/09 P: 2009 m. gruodžio 18 d. Estijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-324/05 Estija prieš Komisiją

28

2010/C 063/47

Byla C-536/09: 2009 m. gruodžio 21 d.Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marija Omejc prieš Slovėnijos Respubliką

28

2010/C 063/48

Byla C-537/09: 2009 m. gruodžio 21 d.Upper Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor prieš Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Byla C-541/09: 2009 m. gruodžio 17 d.Giudice di pace di Varese (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Siddiquee Mohammed Mohiuddin prieš Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Byla C-542/09: 2009 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

31

2010/C 063/51

Byla C-545/09: 2009 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

31

2010/C 063/52

Byla C-551/09: 2009 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

32

2010/C 063/53

Byla C-1/10: 2010 m. sausio 4 d.Audiencia provincial de Tarragona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Byla C-2/10: 2010 m. sausio 4 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ir Eolica di Altamura s.r.l. prieš Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Byla C-3/10: 2010 m. sausio 5 d.Tribunale di Rossano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Franco Affatato prieš Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Byla C-4/10: 2010 m. sausio 5 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Byla C-5/10 P: 2010 m. sausio 6 d. Giampietro Torresan pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. lapkričio 19 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-234/06 Torresan prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ir Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

36

2010/C 063/58

Byla C-7/10: 2010 m. sausio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie, kitas proceso dalyvis T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Byla C-9/10: 2010 m. sausio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatsecretaris van Justitie, kitas proceso dalyvis O. Inan

37

2010/C 063/60

Byla C-10/10: 2010 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

38

2010/C 063/61

Byla C-14/10: 2010 m. sausio 11 d.High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nickel Institute prieš Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Byla C-15/10: 2010 m. sausio 11 d.High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Etimine SA prieš Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Byla C-16/10: 2010 m. sausio 11 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd prieš Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Byla C-24/10: 2010 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

41

2010/C 063/65

Byla C-27/10: 2010 m. sausio 18 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Byla C-39/10: 2010 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

42

2010/C 063/67

Byla C-110/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo ketvirtosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

43

2010/C 063/68

Byla C-452/08: 2009 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Emilia Flores Faneda prieš Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Byla C-516/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

43

2010/C 063/70

Byla C-530/08: 2009 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vengrijos Respubliką

43

2010/C 063/71

Byla C-44/09: 2009 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

44

2010/C 063/72

Byla C-46/09: 2009 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo septintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

44

2010/C 063/73

Byla C-121/09: 2009 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

44

2010/C 063/74

Byla C-126/09: 2009 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

44

2010/C 063/75

Byla C-139/09: 2010 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

44

2010/C 063/76

Byla C-141/09: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

44

2010/C 063/77

Byla C-149/09: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

44

2010/C 063/78

Byla C-280/09: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

45

2010/C 063/79

Byla C-297/09: 2009 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš X

45

 

Bendrasis Teismas

2010/C 063/80

Byla T-34/07: 2010 m. sausio 21 d. Bendrojo teismo sprendimas byloje Goncharov prieš VRDT — DSB (DSBW) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą DSBW — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DSB — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

46

2010/C 063/81

Byla T-309/08: 2010 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje G-Star Raw Denim prieš VRDT — ESGW (G Stor) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „G Stor“ paraiška — Ankstesni nacionaliniai ir Bendrijos žodiniai bei vaizdiniai prekių ženklai G-STAR ir G-STAR RAW DENIM — Santykinis atmetimo pagrindas — Prekių ženklų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis))

46

2010/C 063/82

Byla T-331/08: 2010 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje REWE-Zentral prieš VRDT — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Solfrutta“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas FRUTISOL — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

47

2010/C 063/83

Byla T-443/09 R: 2010 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Agriconsulting Europe prieš Europos Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji pirkimai — Viešojo pirkimo procedūra — Pasiūlymo atmetimas — Prašymas sustabdyti vykdymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Prarasta galimybė — Rimtos ir nepataisomos žalos nebuvimas — Skubos nebuvimas)

47

2010/C 063/84

Byla T-474/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Fercal — Consultadoria e Serviços prieš VRDT — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Byla T-1/10: 2010 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje PPG ir SNF prieš ECHA

48

2010/C 063/86

Byla T-12/10 P: 2010 m. sausio 15 d.Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 29 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-94/08, Marcuccio prieš Komisiją

49

2010/C 063/87

Byla T-16/10: 2010 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Alisei prieš Komisiją

49

2010/C 063/88

Byla T-11/98: 2010 m. sausio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje van Hest prieš Tarybą ir Komisiją

50

2010/C 063/89

Byla T-348/03 RENV: 2010 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Koninklijke FrieslandCampina prieš Komisiją

51

2010/C 063/90

Byla T-173/07: 2010 m. sausio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Reno Schuhcentrum prieš VRDT — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Tarnautojų teismas

2010/C 063/91

Byla F-100/09: 2009 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Michail prieš Komisiją

52

2010/C 063/92

Byla F-101/09: 2009 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje AA prieš Komisiją

52

2010/C 063/93

Byla F-1/10: 2010 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

52

2010/C 063/94

Byla F-2/10: 2010 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

53

2010/C 063/95

Byla F-4/10: 2010 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Nastvogel prieš Tarybą

54

2010/C 063/96

Byla F-5/10: 2010 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Nicole Clarke prieš VRDT

54

2010/C 063/97

Byla F-6/10: 2010 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Munch prieš VRDT

55


LT

 

Top