Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:024:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 24, 2010m. sausis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.024.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. sausio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2010/C 024/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 11, 2010 1 16

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 024/02

Sujungtos bylos C-399/06 P ir C-403/06 P: 2009 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Faraj Halsan prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją (C-399/06), Chafiq Ayadi prieš Europos Sąjungos Tarybą (C-403/06) (Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) — Ribojančios priemonės, taikomos asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Asmens lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas įrašius jį į Jungtinių Tautų organo sudarytą sąrašą — Sankcijų komitetas — Įrašymas į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą — Ieškinys dėl panaikinimo — Pagrindinės teisės — Teisė į nuosavybės apsaugą, teisė būti išklausytam ir teisė į veiksmingą teisminę kontrolę)

2

2010/C 024/03

Byla C-118/07: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 307 straipsnio antroji pastraipa — Tinkamų priemonių tam, kad būtų pašalintas prieš valstybės narės įstojimą į Europos Sąjungą su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių susitarimų nesuderinamumas su EB sutartimi, nepriėmimas — Dvišaliai investicijų susitarimai, kuriuos Suomijos Respublika sudarė su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Malaizija, Šri Lankos Socialistine Demokratine Respublika ir Uzbekistano Respublika)

3

2010/C 024/04

Byla C-301/07: 2009 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PAGO International GmbH prieš Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (Prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 9 straipsnio 1 dalies c punktas — Gerą vardą Bendrijoje turintis prekių ženklas — Geografinis gero vardo paplitimas)

3

2010/C 024/05

Byla C-390/07: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 91/271/EEB — Miesto nuotekų valymas — 3 straipsnio 1 ir 2 dalys, 5 straipsnio 1 — 3 ir 5 dalys bei I ir II priedai — Jautrių zonų nenustatymas iš pradžių — Sąvoka „eutrofikacija“ — Kriterijai — Įrodinėjimo pareiga — Įrodymų vertinimui svarbi data — Pareigos surinkti įgyvendinimas — Griežtesnio požiūrio, susijusio su nuotėkomis jautriose zonose, taikymas)

4

2010/C 024/06

Sujungtos bylos C-402/07 ir C-432/07: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas bylose (Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien (Austrija, Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) prieš Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07) (Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 2 straipsnio 1 dalis, 5, 6 ir 7 straipsniai — Skrydžio „atidėjimo“ ir „atšaukimo“ sąvokos — Teisė į kompensaciją atidėjimo atveju — „Ypatingų aplinkybių“ sąvoka)

4

2010/C 024/07

Byla C-540/07: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — EB 56 straipsnis — EEE susitarimo 31 ir 40 straipsniai — Tiesioginiai mokesčiai — Iš į užsienį pervedamų dividendų išskaičiuojamas mokestis prie šaltinio — Dividendų atskaitymas gavėjo buveinės vietoje pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį)

5

2010/C 024/08

Byla C-89/08 P: 2009 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Airiją, Prancūzijos Respubliką, Italijos Respubliką, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Mineralinių alyvų atleidimas nuo akcizo — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 1 straipsnio b punkto v papunktis — Motyvavimo stoka — Teismo iniciatyva — Bendrijos teismo iniciatyva iškeltas viešosios tvarkos išlyga grindžiamas ieškinio pagrindas — Rungimosi principo pažeidimas — Pareigos motyvuoti apimtis)

6

2010/C 024/09

Byla C-169/08: 2009 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Corte costituzionale (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Presidente del Consiglio dei Ministri prieš Regione autonoma della Sardegna (Laisvė teikti paslaugas — EB 49 straipsnis — Valstybės pagalba — EB 87 straipsnis — Regioninis teisės aktas, nustatantis rinkliavą už orlaivių, naudojamų privačiam asmenų vežimui, ir pramoginių laivų sustojimą turistiniais tikslais, taikomą tik eksploatuotojams, kurių gyvenamoji vieta arba buveinė mokesčių mokėjimo tikslais yra už regiono teritorijos ribų)

6

2010/C 024/10

Byla C-205/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Umweltsenat (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Umweltanwalt von Kärnten prieš Kärntner Landesregierung (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EB 234 straipsnis — „Nacionalinio teismo“ sąvoka — Priimtinumas — Direktyva 85/337/EEB — Poveikio aplinkai vertinimas — Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas — Linijos, ilgesnės nei 15 km — Tarpvalstybinis tiesimas — Tarpvalstybinė linija — Bendras ilgis, viršijantis ribą — Linija, iš esmės esanti kaimyninės valstybės narės teritorijoje — Trumpesnis nei riba nacionalinės dalies ilgis)

7

2010/C 024/11

Byla C-260/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesfinanzdirektion West prieš Heko Industrieerzeugnisse GmbH (Bendrijos muitinės kodeksas — 24 straipsnis — Nelengvatinė prekių kilmė — Svarbaus perdirbimo arba apdorojimo sąvoka — Tarifinės pozicijos pakeitimo kriterijus — Plieniniai lynai, pagaminti Šiaurės Korėjoje iš Kinijos kilmės suvytos plieninės vielos)

8

2010/C 024/12

Byla C-288/08: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Svea Hovrätt(Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kemikalieinspektionen prieš Nordiska Dental AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/42/EEB — Medicinos prietaisai — Draudimas eksportuoti odontologines amalgamas, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, pažymėtas atitikties ženklu „CE“ — Sveikatos ir aplinkos apsauga)

8

2010/C 024/13

Byla C-299/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/18/EB — Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Nacionalinės teisės nuostatos, numatančios vieną procedūrą poreikių apibrėžimo sutarčiai ir vėlesnei vykdymo sutarčiai sudaryti — Suderinamumas su šia direktyva)

9

2010/C 024/14

Byla C-314/08: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Krzysztof Filipiak prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Teisės aktai pajamų mokesčio srityje — Teisė iš mokesčio bazės atskaityti socialinio draudimo įmokas — Teisė sumažinti mokestį, atsižvelgiant į sumokėtas sveikatos draudimo įmokas — Draudimas, jeigu įmokos sumokėtos ne apmokestinimo, o kitoje valstybėje narėje — Suderinamumas su EB 43 ir 49 straipsniais — Nacionalinio Konstitucinio teismo sprendimas — Nacionalinės teisės nuostatų nekonstitucingumas — Datos, nuo kurios minėtos nuostatos netenka privalomosios galios, nukėlimas — Bendrijos teisės viršenybė — Poveikis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui)

9

2010/C 024/15

Byla C-323/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete prieš Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila (Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra — Darbuotojų apsauga — Kolektyvinis atleidimas iš darbo — Direktyva 98/59/EB — Darbo sutarčių nutraukimas dėl darbdavio mirties)

10

2010/C 024/16

Byla C-345/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Schwerin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Krzysztof Pesla prieš Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Laisvas darbuotojų judėjimas — EB 39 straipsnis — Atsisakymas suteikti teisę atlikti parengiamąją teisės praktiką, po kurios galima užsiimti reglamentuojama teisininko profesine veikla — Kandidatas, gavęs teisės mokslų diplomą kitoje valstybėje narėje — Įgytų teorinių žinių ekvivalentiškumo tyrimo kriterijai)

10

2010/C 024/17

Byla C-358/08: 2009 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (House of Lords (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Aventis Pasteur SA prieš OB (Direktyva 85/374/EEB — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — 3 ir 11 straipsniai — Kvalifikuojant kaip „gamintoją“ padaryta klaida — Teismo procesas — Prašymas pakeisti pradinį atsakovą gamintoju — Senaties termino pabaiga)

11

2010/C 024/18

Byla C-363/08: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Romana Slanina prieš Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — Šeimos pašalpos — Atsisakymas — Pilietis, kuris su savo vaiku gyvena kitoje valstybėje narėje, o vaiko tėvas dirba nacionalinėje teritorijoje)

12

2010/C 024/19

Byla C-433/08: 2009 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Yaesu Europe BV prieš Bundeszentralamt für Steuern (Aštuntoji PVM direktyva — PVM grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka — A priedas — Prašymas grąžinti PVM — Prašyme vartojama sąvoka „parašas“ — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama pareiškėjo asmeninio arba jo įstatyminio atstovo, išskyrus įgaliotinį, parašo)

12

2010/C 024/20

Byla C-460/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 39 straipsnis — Darbas valstybės tarnyboje — Laivų kapitonai ir vyresnieji kapitonų padėjėjai — Viešosios valdžios prerogatyvų suteikimas laivuose — Reikalavimas turėti tos valstybės narės pilietybę, su kurios vėliava plaukioja laivas)

13

2010/C 024/21

Byla C-461/08: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Don Bosco Onroerend Goed BV prieš Staatssecretaris van Financiën (Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio B dalies g punkto ir 4 straipsnio 3 dalies a punkto išaiškinimas — Žemės, ant kurios stovi iš dalies nugriautas pastatas ketinant jo vietoje pastatyti naują pastatą, perdavimas — Atleidimas nuo PVM)

13

2010/C 024/22

Byla C-475/08: 2009 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/55/EB — Gamtinių dujų vidaus rinka — Galutinis sistemos operatorių paskyrimas — Sprendimas netaikyti tam tikrų šios direktyvos nuostatų naujiems stambiems dujų infrastruktūros objektams — Pareiga paskelbti, konsultuotis ir pranešti)

14

2010/C 024/23

Byla C-476/08 P: 2009 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Reglamentai (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 ir Nr. 2342/2002 — Bendrijos institucijų savo sąskaita vykdomi viešieji pirkimai — Vertinimo komiteto padaryta akivaizdi vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti konkurso dalyvio pateikto pasiūlymo atmetimą)

14

2010/C 024/24

Byla C-13/09: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/86/EB — Atsekamumo reikalavimai — Pranešimas apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas — Žmogaus audinių ir ląstelių kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo techniniai reikalavimai — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

15

2010/C 024/25

Byla C-187/09: 2009 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/40/EB — Motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistema — Nevisiškas perkėlimas)

15

2010/C 024/26

Byla C-202/09: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/24/EB — Elektroniniai ryšiai — Privatumo apsauga — Duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant elektroninių ryšių paslaugas, saugojimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

16

2010/C 024/27

Byla C-211/09: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/24/EB — Elektroniniai ryšiai — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

16

2010/C 024/28

Byla C-357/09 PPU: 2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (Vizų, prieglobsčio, imigracijos ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos sritys — Direktyva 2008/115/EB — Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — 15 straipsnio 4 — 6 dalys — Sulaikymo terminas — Atsižvelgimas į sprendimo išsiųsti vykdymo sustabdymo laikotarpį — Pagrįstos tikimybės išsiųsti sąvoka)

17

2010/C 024/29

Byla C-78/09 P: 2009 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Compagnie des bateaux mouches SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Jean-Noël Castanet (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas BATEAUX MOUCHES — Atsisakymas registruoti — Skiriamojo požymio nebuvimas)

18

2010/C 024/30

Byla C-278/09: 2009 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Olivier Martinez, Robert Martinez prieš MGN LIMITED (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Teismas, EB 68 straipsnio 1 dalies prasme neturintis teisės kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

18

2010/C 024/31

Byla C-399/09: 2009 m. spalio 16 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marie Landtová prieš Česká správa sociálního zabezpečení

19

2010/C 024/32

Byla C-402/09: 2009 m. spalio 16 d.Tribunalul Sibiu (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ioan Tatu prieš Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

19

2010/C 024/33

Byla C-410/09: 2009 m. spalio 28 d.Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

19

2010/C 024/34

Byla C-421/09: 2009 m. spalio 28 d.Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Humanplasma GmbH prieš Austrijos Respubliką

20

2010/C 024/35

Byla C-422/09: 2009 m. spalio 28 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vasiliki Stylianou Vandorou prieš Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Švietimo ir religinių reikalų ministrą)

20

2010/C 024/36

Byla C-423/09: 2009 m. spalio 29 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš X

21

2010/C 024/37

Byla C-424/09: 2009 m. spalio 28 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christina Ioanni Toki prieš Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Švietimo ir religinių reikalų ministrą)

21

2010/C 024/38

Byla C-425/09: 2009 m. spalio 28 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vasileios Alexandros Giankoulis prieš Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton (Švietimo ir religinių reikalų ministrą)

21

2010/C 024/39

Byla C-426/09: 2009 m. spalio 28 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ioannis Giorgos Askoxylakis prieš Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Švietimo ir religinių reikalų ministrą)

22

2010/C 024/40

Byla C-428/09: 2009 m. spalio 29 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Union Syndicale „Solidaires Isère“ prieš Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

22

2010/C 024/41

Byla C-429/09: 2009 m. spalio 30 d.Verwaltungsgericht Halle (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Günter Fuß prieš Stadt Halle (Saale)

23

2010/C 024/42

Byla C-430/09: 2009 m. lapkričio 2 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Euro Tyre Holding BV prieš Staatssecretaris van Financiën

23

2010/C 024/43

Byla C-431/09: 2009 m. lapkričio 2 d.Hof van beroep te Brussel pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje N. V. Airfield, B. V. Canal Digitaal prieš C.V.B.A. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)

24

2010/C 024/44

Byla C-432/09: 2009 m. lapkričio 2 d.Hof van beroep te Brussel pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje N. V. Airfield prieš B.V.B.A. Agicoa Belgium

24

2010/C 024/45

Byla C-433/09: 2009 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

25

2010/C 024/46

Byla C-435/09: 2009 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Europos Belgijos Karalystę

25

2010/C 024/47

Byla C-436/09: 2009 m. lapkričio 9 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Attila Belkiran prieš Oberbürgermeister der Stadt Krefeld — Kita proceso šalis: Federacinės Respublikos interesų gynėjas Federacinės Respublikos Administraciniame teisme

26

2010/C 024/48

Byla C-437/09: 2009 m. lapkričio 9 d.Tribunal de grande instance de Périgueux (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AG2R Prévoyance prieš Beaudout Père et Fils SARL

26

2010/C 024/49

Byla C-439/09: 2009 m. lapkričio 10 d.Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS prieš Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministere de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

27

2010/C 024/50

Byla C-441/09: 2009 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

27

2010/C 024/51

Byla C-442/09: 2009 m. lapkričio 13 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch prieš Freistaat Bayer — Tretieji asmenys: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

28

2010/C 024/52

Byla C-444/09: 2009 m. lapkričio 16 d.Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rosa María Gavieiro Gavieiro prieš Consejería de Educación de la Junta de Galicia

28

2010/C 024/53

Byla C-445/09: 2009 m. lapkričio 16 d.College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IMC Securities BV prieš Stichting Autoriteit Financiele Markten

29

2010/C 024/54

Byla C-446/09: 2009 m. lapkričio 17 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Koninklijke Philips Electronics NV prieš Lucheng Meijing Industrial Company Ltd ir kt.

29

2010/C 024/55

Byla C-447/09: 2009 m. lapkričio 18 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach prieš Deutsche Lufthansa AG

29

2010/C 024/56

Byla C-448/09: 2009 m. lapkričio 18 d.Royal Appliance International GmbH apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 15 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-446/07 Royal Appliance International GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui); dalyvaujant kitai proceso šaliai: BSH Bosch ir Siemens Hausgeräte GmbH

30

2010/C 024/57

Byla C-451/09: 2009 m. lapkričio 18 d.Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-162/07 Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisiją

31

2010/C 024/58

Byla C-452/09: 2009 m. lapkričio 18 d.Corte di Appello di Firenze (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle prieš Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università di Pisa

32

2010/C 024/59

Byla C-453/09: 2009 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

32

2010/C 024/60

Byla C-454/09: 2009 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

33

2010/C 024/61

Byla C-455/09: 2009 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

33

2010/C 024/62

Byla C-456/09: 2009 m. lapkričio 23 d.Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ana María Iglesias Torres prieš Consejería de Educación de la Junta de Galicia

34

2010/C 024/63

Byla C-458/09 P: 2009 m. lapkričio 20 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 4 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/05 Italijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

34

2010/C 024/64

Byla C-459/09: 2009 m. lapkričio 24 d.Dominio de la Vega, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-458/07 Dominio de la Vega, S.L. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir Ambrosio Velasco, S.A.

35

2010/C 024/65

Byla C-460/09: 2009 m. lapkričio 20 d.Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 4 d. Pirmosios instancijos teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-174/06 Inalca SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

36

2010/C 024/66

Byla C-462/09: 2009 m. lapkričio 25 d.Hoge Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting de Thuiskopie prieš Mijndert van der Lee ir kt.

38

2010/C 024/67

Byla C-464/09 P: 2009 m. lapkričio 25 d.Holland Malt B.V. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-369/06 Holland Malt B.V. prieš Europos Bendrijų Komisiją

38

2010/C 024/68

Byla C-478/09: 2009 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

39

2010/C 024/69

Byla C-479/09: 2009 m. lapkričio 26 d.Evets Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-20/08 ir T-21/08 Evets Corp. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

39

2010/C 024/70

Byla C-480/09: 2009 m. lapkričio 26 d.AceaElectrabel Produzione SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 8 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-303/05 AceaElectrabel Produzione SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

40

2010/C 024/71

Byla C-481/09: 2009 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

41

2010/C 024/72

Byla C-482/09: 2009 m. lapkričio 30 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civic Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Budějovický Budvar, národní podnik prieš Anheuser-Busch, Inc.

42

2010/C 024/73

Byla C-486/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

42

2010/C 024/74

Byla C-491/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

43

2010/C 024/75

Byla C-492/09: 2009 m. lapkričio 30 d.Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Soc Agricola Esposito srl prieš Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2

43

2010/C 024/76

Byla C-494/09: 2009 m. gruodžio 1 d.Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bolton Alimentari SpA prieš Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

44

2010/C 024/77

Byla C-496/09: 2009 m. gruodžio 2 d. (atsiųstas faksu 2009 m. lapkričio 30 d.) pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

44

2010/C 024/78

Byla C-508/09: 2009 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

45

 

Bendrasis Teismas

2010/C 024/79

Sujungtos bylos T-427/04 ir T-17/05: 2009 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Prancūzija ir France Télécom prieš Komisiją (Valstybės pagalba — France Télécom apmokestinimo verslo mokesčiu 1994 — 2002 m. režimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Pranašumas — Senatis — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas — Kolegialumas — Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisė į gynybą ir procesinės teisės)

46

2010/C 024/80

Byla T-1/07: 2009 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Apache Footwear ir Apache II Footwear prieš Tarybą (Dempingas — Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su batviršiais iš odos importas — Rinkos ekonomikos sąlygomis veikianti įmonė — Bendrijos interesas)

46

2010/C 024/81

Byla T-353/07: 2009 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Esber prieš VRDT — Coloris Group Coloring Concept (COLORIS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo COLORIS paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas COLORIS — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 42 straipsnio 2 ir 3 dalys))

47

2010/C 024/82

Byla T-434/07: 2009 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volvo Trademark prieš VRDT — Grebenshikova (SOLVO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo SOLVO paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai VOLVO — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

47

2010/C 024/83

Byla T-195/08: 2009 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Antwerpse Bouwwerken prieš Komisiją (Viešieji pirkimai — Bendrijos viešųjų pirkimų konkurso procedūra — Etaloninių medžiagų gamybos salės statybos — Kandidato pasiūlymo atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Specifikacijose numatytos sąlygos aiškinimas — Pasiūlymo atitiktis specifikacijose numatytoms sąlygoms — Naudojimasis teise paprašyti patikslinti pasiūlymus — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

48

2010/C 024/84

Byla T-223/08: 2009 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Iranian Tobacco prieš VRDT — AD Bulgartabac (Bahman) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Bahman“ — Reikalavimo būti suinteresuotam pareikšti ieškinį nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 55 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktas))

48

2010/C 024/85

Byla T-245/08: 2009 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Iranian Tobacco prieš VRDT — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas TIR 20 FILTER CIGARETTES — Reikalavimo būti suinteresuotam pareikšti ieškinį nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 55 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktas))

49

2010/C 024/86

Byla T-377/08 P: 2009 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Birkhoff (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Sveikatos draudimas — Gydymo išlaidų atlyginimas — Sprendimo atsisakyti duoti išankstinį leidimą atlyginti invalido vežimėlio įsigijimo išlaidas panaikinimas pirmojoje instancijoje — Įrodymo iškraipymas)

49

2010/C 024/87

Byla T-484/08: 2009 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Merck (Kids Vits) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Kids Vits paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VITS4KIDS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

50

2010/C 024/88

Byla T-486/08: 2009 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Earle Beauty prieš VRDT (SUPERSKIN) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SUPERSKIN paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

50

2010/C 024/89

Byla T-27/09: 2009 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stella Kunststofftechnik prieš VRDT — Stella Pack (Stella) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Stella“ — Šio prekių ženklo pagrindu anksčiau pradėta protesto procedūra — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalis ir 55 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalis ir 56 straipsnio 1 dalis))

51

2010/C 024/90

Byla T-41/07: 2009 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje IPK International — World Tourism Marketing Consultants prieš Komisiją („Ecodata“ projektas — Komisijos sprendimas dėl pasirengimo išieškoti įsiskolinimą pagal ankstesnį sprendimą — Ginčo dalyko išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

51

2010/C 024/91

Byla T-94/07: 2009 m. lapkričio 19 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje EREF prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Atstovavimas per advokatą, neturintį trečiosios šalies statuso — Akivaizdus nepriimtinumas)

52

2010/C 024/92

Byla T-40/08: 2009 m. lapkričio 19 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje EREF prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Atstovavimas per advokatą, neturinčio trečiojo asmens statuso — Nepriimtinumas)

52

2010/C 024/93

Byla T-228/08: 2009 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Szomborg prieš Komisiją (Ieškinys dėl neveikimo — Per nustatytą terminą Komisijos neatliktas mokslinis tyrimas — Teismine tvarka neskundžiamas aktas — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

52

2010/C 024/94

Sujungtos bylos T-313/08 — T-318/08 ir T-320/08 — T-328/08: 2009 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc ir kt prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 530/2008 — Paprastųjų tunų išteklių atkūrimas — Bendro leidžiamo sugauti kiekio 2008 m. nustatymas — Visuotinai taikomas aktas — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

53

2010/C 024/95

Byla T-53/09: 2009 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cafea prieš VRDT — Christian (BEST FARM) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

53

2010/C 024/96

Byla T-87/09: 2009 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Andersen prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Danske Statsbaner skirtos priemonės — Įsipareigojimas teikti viešąsias paslaugas — Sprendimas pradėti procedūrą, nstatytą EB 88 straipsnio 2 dalyje)

54

2010/C 024/97

Byla T-445/09: 2009 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Centre national de la recherche scientifique prieš Komisiją

54

2010/C 024/98

Byla T-447/09: 2009 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Centre national de la recherche scientifique prieš Komisiją

55

2010/C 024/99

Byla T-448/09: 2009 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Centre national de la recherche scientifique prieš Komisiją

55

2010/C 024/00

Byla T-449/09: 2009 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Centre national de la recherche scientifique prieš Komisiją

56

2010/C 024/01

Byla T-451/09: 2009 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Wind prieš VRDT — Sanyang Industry (Wind)

56

2010/C 024/02

Byla T-455/09: 2009 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Jiménez Sarmiento prieš VRDT — Robin ir kt. (Q)

57

2010/C 024/03

Byla T-460/09: 2009 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje CheapFlights International prieš VRDT — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/04

Byla T-461/09: 2009 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje CheapFlights International prieš VRDT — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/05

Byla T-465/09: 2009 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Jurašinović prieš Tarybą

59

2010/C 024/06

Byla T-466/09: 2009 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Comercial Losan prieš VRDT — McDonald‘s International Property (Mc. Baby)

60

2010/C 024/07

Byla T-467/09: 2009 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stelzer prieš Komisiją

60

2010/C 024/08

Byla T-468/09: 2009 m. lapkričio 24 d. pareikštas ieškinys byloje JSK International Architekten und Ingenieure prieš ECB

61

2010/C 024/09

Byla T-469/09: 2009 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Europos Komisiją

62

2010/C 024/10

Byla T-470/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje medi prieš VRDT (medi)

62

2010/C 024/11

Byla T-471/09: 2009 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Oetker Nahrungsmittel prieš VRDT — Bonfait (Buonfatti)

63

2010/C 024/12

Byla T-472/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje SP prieš Komisiją

63

2010/C 024/13

Byla T-473/09: 2009 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Matkompaniet prieš VRDT — DF World of Spices (KATOZ)

64

2010/C 024/14

Byla T-475/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/15

Byla T-476/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/16

Byla T-477/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/17

Byla T-478/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/18

Byla T-479/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

67

2010/C 024/19

Byla T-480/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

67

2010/C 024/20

Byla T-481/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)

68

2010/C 024/21

Byla T-482/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Cittá)

68

2010/C 024/22

Byla T-483/09: 2009 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

69

2010/C 024/23

Byla T-121/06: 2009 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Sellafield prieš Komisiją

69

2010/C 024/24

Byla T-337/07: 2009 m. lapkričio 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Brilliant Hotelsoftware prieš VRDT (BRILLIANT)

69

2010/C 024/25

Sujungtos bylos T-415/07 ir T-416/07: 2009 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje RedEnvelope prieš VRDT — Red Letter Days (redENVELOPE)

69

 

Tarnautojų teismas

2010/C 024/26

Byla F-47/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Behmer prieš Parlamentą (Pareigų paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimas — Sprendimas dėl taisyklių dėl paaukštinimo balų suteikimo ir karjeros planavimo — Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente — Šią procedūrą reglamentuojančių instrukcijų neteisėtumas — Konsultavimasis su Pareigūnų tarnybos nuostatų komitetu — Nuopelnų palyginimas — Personalo atstovų diskriminacija)

70

2010/C 024/27

Sujungtos bylos F-69/07 ir F-60/08: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje O prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnis Darbo vietos stabilumas — Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 100 straipsnis — Medicininė išlyga — EB 39 straipsnis — Laisvas darbuotojų judėjimas)

70

2010/C 024/28

Byla F-83/07: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Zangerl-Posselt prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Neleidimas laikyti praktinio egzamino ir egzamino žodžiu — Reikalaujami diplomai — Aukštojo mokslo sąvoka — Diskriminacija dėl amžiaus)

71

2010/C 024/29

Byla F-94/07: 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Rebizant, Vlandas ir Vocino prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. procedūra — Koeficientas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnio 2 dalis — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 9 straipsnis — Pareigų paaukštinimo riba)

71

2010/C 024/30

Byla F-102/07: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kerstens prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2004, 2005 ir 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūros — Pirmenybės balų skyrimas — Generalinių direktorių skirti pirmenybės balai — Pirmenybės balai už institucijos interesais atliktą darbą — Nediskriminavimo principas — Motyvavimo pareiga)

72

2010/C 024/31

Byla F-114/07: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Wenning prieš Europolą (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo tarnautojo sutarties pratęsimas — Europolo personalo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Vertinimo ataskaita)

72

2010/C 024/32

Byla F-124/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Behmer prieš Parlamentą (Pareigų paaukštinimas — 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Nuopelnų palyginimas)

72

2010/C 024/33

Byla F-125/07: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Hau prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. pareigų paaukštinimas — Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą — Nuopelnų palyginimas — Atskaitos riba — Neatsižvelgimas į tai, kad pareigūnas buvo įtrauktas į rezervo sąrašą)

73

2010/C 024/34

Byla F-130/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Vinci prieš Europos Centrinį Banką (Viešoji tarnyba — ECB personalas — Tariamai neteisėtas sveikatos duomenų tvarkymas — Privalomas sveikatos patikrinimas)

73

2010/C 024/35

Sujungtos bylos F-20/08, F-34/08 ir F-75/08: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Aparicio, Simon ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Įdarbinimas — Atrankos procedūra CAST 27/Relex — Neįtraukimas į duomenų bazę — Klausimų neutralizacija — Žodinio ir matematinio mąstymo testas — Vienodas požiūris)

73

2010/C 024/36

Byla F-55/08: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola prieš Europos investicijų banką (Viešoji tarnyba — Europos investicijų banko personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — Sveikatos draudimas — Medicininių išlaidų padengimas — Moralinis spaudimas — Rūpestingumo pareiga — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Pirmosios instancijos teismo jurisdikcija — Priimtinumas)

74

2010/C 024/37

Byla F-71/08: 2009 m. lapkričio 19 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje N prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Tikslų nustatymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Priimtinumas — Neigiamo poveikio nedaranti priemonė)

74

2010/C 024/38

Byla F-80/08: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Wenig prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminė procedūra — Pareigūno funkcijų sustabdymas — Atskaitymas iš darbo užmokesčio — Rimto nusižengimo nustatymas — Teisė į gynybą — Kompetencija — Nepaskelbimas apie įgaliojimų perdavimą — Ginčijamo akto autoriaus nekompetencija)

75

2010/C 024/39

Byla F-86/08: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Voslamber prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Bendrasis sveikatos draudimas — Buvusio pareigūno sutuoktinis — Ribota kompetencija — Sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnis)

75

2010/C 024/40

Byla F-93/08: 2009 m. lapkričio 10 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje N prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Motyvavimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Siektinų tikslų nustatymas)

76

2010/C 024/41

Byla F-99/08: 2009 m. lapkričio 17 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Di Prospero prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Kovos su sukčiavimu sritis — Pranešimas apie konkursus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 — Kandidatų negalėjimas tuo pačiu metu užsiregistruoti keliems konkursams — Ieškovo kandidatūros konkurse EPSO/AD/117/08 atmetimas)

76

2010/C 024/42

Byla F-1/09: 2009 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Putterie-De-Beukelaer prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Atestacijos procedūra — Potencialo įvertinimas)

76

2010/C 024/43

Byla F-3/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Ridolfi prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Trečiojoje šalyje dirbantys pareigūnai — Padidinta mokymosi pašalpa — Perkėlimas į institucijos buveinę — Perkvalifikavimas — Įprastinis paskyrimo laikotarpis — Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 3 ir 15 straipsniai)

77

2010/C 024/44

Byla F-16/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje de Britto Patrício-Dias prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Vertinimas už 2007 metus — Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio pažeidimas — Motyvavimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Darbingumo vertinimas už dalį vertinamo laikotarpio)

77

2010/C 024/45

Byla F-11/05 RENV: 2009 m. lapkričio 18 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Chassagne prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Bylos grąžinimas tarnautojų teismui, panaikinus sprendimą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

77

2010/C 024/46

Byla F-70/07: 2009 m. lapkričio 10 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prieštaravimas dėl paraleliai nagrinėjamo ieškinio — Akivaizdus nepriimtinumas)

78

2010/C 024/47

Byla F-94/08: 2009 m. spalio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sprendimo vykdymas — Išlaidų atlyginimas — Administracijos ketinimas išskaičiuoti pareigūno invalidumo pensijos įmoką — Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Akivaizdus nepriimtinumas)

78

2010/C 024/48

Byla F-5/09: 2009 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje Soerensen Ferraresi prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Priimtinumas — Skundas — Asmens nenaudai priimtas aktas)

78

2010/C 024/49

Byla F-17/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Meister prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl panaikinimo — Anksčiau surinktų paaukštinimo balų nurodymas — Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Skaičiais neįvertinta žala — Akivaizdus nepriimtinumas)

79

2010/C 024/50

Byla F-54/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Kasmetinės atostogos — Delegavimas ne pilną darbo laiką profesinės sąjungos tikslais — Neteisėtas nebuvimas — Išskaičiavimas iš kasmetinių atostogų — Pareigūnų tarnybos nuostatų 60 straipsnis — Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

79

2010/C 024/51

Byla F-64/09 R: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Labate prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų — Profesinė liga — Ieškinys dėl neveikimo — Tarnautojų teismo kompetencijos nebuvimas — Perdavimas Pirmosios instancijos teismui)

79

2010/C 024/52

Byla F-83/09: 2009 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Kalmár prieš Europolą

80

2010/C 024/53

Byla F-87/09: 2009 m. spalio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Dekker prieš Europolą

80

2010/C 024/54

Byla F-88/09: 2009 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Z prieš Teisingumo Teismą

80

2010/C 024/55

Byla F-95/09: 2009 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Skareby prieš Komisiją

81

2010/C 024/56

Byla F-97/09: 2009 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Taillard prieš Parlamentą

81

2010/C 024/57

Byla F-98/09: 2009 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Whitehead prieš Europos Centrinį Banką

82

2010/C 024/58

Byla F-28/05: 2009 m. rugsėjo 17 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Callewaert prieš Komisiją

82

2010/C 024/59

Byla F-10/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Moschonaki prieš Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą (EUROFOUND)

82


LT

 

Top