Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:312:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 312, 2009m. gruodis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.312.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 312/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 297, 2009 12 5

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 312/02

2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dinter GmbH prieš Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH prieš Hauptzollamt Krefeld (C-65/08) (Sujuntos bylos C-522/07 ir C-65/08) (Bendrasis muitų tarifas — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinė klasifikacija — Teisėtumas — Papildoma pastaba — Obuolių sulčių koncentratas)

2

2009/C 312/03

Byla C-536/07: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 93/37/EEB — Viešojo subjekto ir privačios bendrovės sutartis dėl parodų salių, kurias minėta bendrovė pastatys, nuomos viešajam subjektui — Nuomos mokesčio kiekvieną mėnesį mokėjimas privačiai bendrovei 30 metų)

2

2009/C 312/04

Byla C-29/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Regeringsrätten (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteverket prieš AB SKF (Šeštoji PVM direktyva — 2 ir 4 straipsniai, 13 straipsnio B skirsnio d punkto 5 papunktis ir 17 straipsnis — Direktyva 2006/112/EB — 2 ir 9 straipsniai, 135 straipsnio 1 dalis ir 168 straipsnis — Patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės ir kontroliuojamos bendrovės likusių dalių kapitale perleidimas — PVM taikymo sritis — Atleidimas nuo mokesčio — Paslaugos, įsigytos atliekant akcijų perleidimo sandorius — PVM atskaita)

3

2009/C 312/05

Byla C-63/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Virginie Pontin prieš T-Comalux SA (Socialinė politika — Nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų apsauga — Direktyva 92/85/EEB — 10 ir 12 straipsniai — Draudimas atleisti iš darbo nuo nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos — Iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių teisminė gynyba — Vienodas požiūris į vyrus ir moteris — Direktyva 76/207/EEB — 2 straipsnio 7 dalies trečioji pastraipa — Mažiau palankios sąlygos moteriai dėl nėštumo ar motinystės atostogų — Nėštumo laikotarpiu atleistų iš darbo moterų teisų gynybos priemonių ribojimas)

4

2009/C 312/06

Byla C-115/08: 2009 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Land Oberösterreich prieš ČEZ as (Ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų nutrauktas kitos valstybės teritorijoje esančios atominės elektrinės veiklos žalingas poveikis arba jo pavojus nekilnojamajam turtui — Pareiga toleruoti įrenginių, kuriems teismo vietos valstybėje išduotas administracinis leidimas, keliamą žalingą poveikį ir jo pavojų — Neatsižvelgimas į kitose valstybėse narėse išduotus leidimus — Vienodas vertinimas — Nediskriminavimo dėl pilietybės principas EAEB sutarties taikymo srityje)

5

2009/C 312/07

Byla C-140/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tallinna Halduskohus (Estijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rakvere Lihakombinaat AS prieš Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — Sušaldyti naminių vištų mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai — Estijos įstojimas — Pereinamojo laikotarpio priemonės — Žemės ūkio produktai — Atsargų perteklius — Reglamentas (EB) Nr. 1972/2003)

5

2009/C 312/08

Byla C-174/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija)prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NCC Construction Danmark A/S prieš Skatteministeriet (Šeštoji PVM direktyva — 19 straipsnio 2 dalis — Pirkimo mokesčio atskaita — Mišrią veiklą vykdantis apmokestinamasis asmuo — Prekės ir paslaugos, kurios naudojamos apmokestinamai ir atleistai nuo mokesčio veiklai — Atskaitos proporcijos apskaičiavimas — Sąvoka „atsitiktiniai nekilnojamojo turto sandoriai“ — Tiekimas sau — Mokesčių neutralumo principas)

6

2009/C 312/09

Byla C-188/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 75/442/EEB — Atliekos — Per septines kameras perleistos komunalinės nuotekos kaimo vietovėse — Kitais teisės aktais nereglamentuojamos atliekos — Neperkėlimas)

7

2009/C 312/10

Byla C-246/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Šeštoji PVM direktyva — 2 straipsnio 1 punktas ir 4 straipsnio 1 ir 2 dalys — Sąvoka „ekonominė veikla“ — Valstybės teisinės pagalbos tarnyba — Teisinės pagalbos paslauga, suteikta teismo procese už atlygį, kurio dalį sumokėjo gavėjas — „Tiesioginio ryšio“ tarp suteiktų paslaugų ir gauto atlygio sąvoka)

7

2009/C 312/11

Byla C-249/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Bendra žuvininkystės politika — Išteklių apsauga — Žuvininkystės sektoriaus kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 894/97 — 11 straipsnis — Reglamentas (EEB) Nr. 2241/87 — 1 straipsnio 1 ir 2 dalys — Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 — 2 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 1 ir 2 dalys — Dreifuojančių tinklų draudimas — Veiksmingos šio draudimo paisymo kontrolės sistemos nebuvimas)

8

2009/C 312/12

Byla C-274/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/54/EB — 15 straipsnio 2 dalis — 23 straipsnio 2 dalis — Elektros energijos vidaus rinka — Išankstinis metodikos, naudojamos apskaičiuoti ar nustatyti prieigos prie nacionalinių tinklų sąlygas, įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus, patvirtinimas — Nacionalinė reguliavimo institucija)

8

2009/C 312/13

Byla C-474/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Visų nuostatų, reikalingų Direktyvos 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 23 straipsnio 2 ir 5 dalims įgyvendinti, nepriėmimas — Reguliavimo institucijos kompetencija elektros energijos sektoriuje)

9

2009/C 312/14

Byla C-551/08: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/68/EB — Savarankiškai dirbančių asmenų vykdoma perdraudimo veikla — Galimybė imtis ir vykdymas — Prieš priimant direktyvą galiojusios nacionalinės nuostatos — Nepranešimas arba neperkėlimas per nustatytą terminą)

9

2009/C 312/15

Byla C-238/09: 2009 m. liepos 1 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Handelsmaatschappij J. van Hilst BV ir kt., kita šalis The Jaguar Collection Limited ir kt.

10

2009/C 312/16

Byla C-326/09: 2009 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

10

2009/C 312/17

Byla C-331/09: 2009 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

10

2009/C 312/18

Byla C-349/09: 2009 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

11

2009/C 312/19

Byla C-350/09 P: 2009 m. rugsėjo 2 d.Centre de Promotion de l‘Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-444/07 Centre de Promotion de l‘Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) prieš Europos Bendrijų Komisiją

11

2009/C 312/20

Byla C-359/09: 2009 m. rugsėjo 7 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. Donat Cornelius Ebert prieš Budapesti Ügyvédi Kamara

13

2009/C 312/21

Byla C-362/09 P: 2009 m. rugsėjo 11 d.Athinaïki Techniki AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 29 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-94/05 Athinaïki Techniki AE prieš Europos Bendrijų Komisiją

13

2009/C 312/22

Byla C-369/09: 2009 m. rugsėjo 15 d. ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anksčiau — Majątek Hutniczy sp. z o.o.) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-273/06 ir T-297/06 ISD Polska ir kt. prieš Komisiją

14

2009/C 312/23

Byla C-377/09: 2009 m. rugsėjo 23 d.Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Françoise Hanssens-Ensch (Agenor SA bankroto administratorė) prieš Europos bendriją

15

2009/C 312/24

Byla C-378/09: 2009 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

15

2009/C 312/25

Byla C-379/09: 2009 m. rugsėjo 25 d.Arbeidshof te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maurits Casteels prieš British Airways plc

16

2009/C 312/26

Byla C-383/09: 2009 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

16

2009/C 312/27

Byla C-384/09: 2009 m. rugsėjo 29 d.Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prunus SARL prieš Directeur des services fiscaux

17

2009/C 312/28

Byla C-385/09: 2009 m. rugsėjo 29 d. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuvos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nidera Handelscompagnie BV prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2009/C 312/29

Byla C-386/09: 2009 m. rugsėjo 30 d.Cour du travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jhonny Briot prieš Randstad Interim, Sodexho SA, Europos Sąjungos Tarybą

18

2009/C 312/30

Byla C-387/09: 2009 m. spalio 1 d.Juzgado Mercantil (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) prieš Magnatrading SL

18

2009/C 312/31

Byla C-388/09: 2009 m. spalio 2 d. Bundessozialgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joao Filipe Da Silva Martins prieš Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

19

2009/C 312/32

Byla C-390/09: 2009 m. spalio 2 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reti Televisive Italiane SpA (RTI) prieš Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20

2009/C 312/33

Byla C-391/09: 2009 m. spalio 2 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (Lietuvos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Valstybinė lietuvių kalbos komisiją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių

20

2009/C 312/34

Byla C-395/09: 2009 m. spalio 13 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oasis East sp. z o.o. prieš Minister Finansów

21

2009/C 312/35

Byla C-396/09: 2009 m. spalio 12 d. Tribunale ordinario di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Interedil Srl en liquidation prieš Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

21

2009/C 312/36

Byla C-397/09: 2009 m. spalio 14 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scheuten Solar Technology GmbH prieš Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

22

2009/C 312/37

Byla C-398/09: 2009 m. spalio 14 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S prieš Skatteministeriet

22

2009/C 312/38

Byla C-400/09: 2009 m. spalio 19 d. Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, likviduojama, Ompackningsselskabet af 1. november 2005 A/S prieš Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme

23

2009/C 312/39

Byla C-403/09: 2009 m. spalio 20 d. Višje sodišče v Mariboru (Slovėnijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jasna Detiček prieš Maurizio Sgueglia

24

2009/C 312/40

Byla C-405/09: 2009 m. spalio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką

25

2009/C 312/41

Byla C-406/09: 2009 m. spalio 21 d. Hoge Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Realchemie Nederland BV prieš Bayer CropScience AG

25

2009/C 312/42

Byla C-411/09, Byla C-412/09, Byla C-413/09, Byla C-414/09, Byla C-415/09, Byla C-416/09, Byla C-417/09, Byla C-418/09, Byla C-419/09, Byla C-420/09: 2009 m. spalio 28 d. Tribunal de grande instance de Nanterre (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą bylose — Tereos prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury ir Usines annexes SA prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, Sucreries et Raffineries d'Erstein ir Sucrerie de Bourgogne teisų perėmėja, prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers v — Sucreries du Marquenterre prieš Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

26

 

Bendrasis Teismas

2009/C 312/43

Byla T-212/06: 2009 m. spalio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Bowland Dairy Products prieš Komisiją (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 — Skubaus įspėjimo apie pavojų sistema — Papildomas pranešimas — Nacionalinės valdžios institucijų kompetencija — Komisijos nuomonė, neturinti teisinių pasekmių — Ginčo dalyko pakeitimas — Nepriimtinumas)

27

2009/C 312/44

Byla T-386/07: 2009 m. spalio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Peek & Cloppenburg prieš VRDT — Redfil (Agile) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Agile paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai Aygill’s — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

27

2009/C 312/45

Byla T-150/08: 2009 m. lapkričio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje REWE-Zentral prieš VRDT — Aldi Einkauf (Clina) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį prekių ženklą „Clina“ — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CLINAIR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

28

2009/C 312/46

Byla T-162/08: 2009 m. lapkričio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Frag Comercio Internacional prieš VRDT — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „GREEN by missako“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis ir ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas MI SA KO — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

28

2009/C 312/47

Byla T-277/08: 2009 m. lapkričio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Bayer Healthcare prieš VRDT — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CITRACAL paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas CICATRAL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

29

2009/C 312/48

Byla T-493/08: 2009 m. spalio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Sun World International prieš VRDT — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) (Bendrijos prekių ženklas — Dalinis atsisakymas registruoti — Nereikalingumas priimti sprendimą)

29

2009/C 312/49

Byla T-352/09 R: 2009 m. spalio 29 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Novácke chemické závody prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas skirti baudą — Banko garantija — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

29

2009/C 312/50

Byla T-387/09: 2009 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Applied Microengineering prieš Komisiją

30

2009/C 312/51

Byla T-389/09: 2009 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Labate prieš Komisiją

30

2009/C 312/52

Byla T-399/09: 2009 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje HSE prieš Komisiją

31

2009/C 312/53

Byla T-406/09: 2009 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Donau Chemie prieš Komisiją

32

2009/C 312/54

Byla T-407/09: 2009 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft prieš Komisiją

32

2009/C 312/55

Byla T-408/09: 2009 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje ancotel prieš VRDT — Acotel (ancotel)

33

2009/C 312/56

Byla T-410/09: 2009 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Almamet prieš Komisiją

34

2009/C 312/57

Byla T-411/09: 2009 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Terezakis prieš Komisiją

35

2009/C 312/58

Byla T-412/09: 2009 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje CEA prieš Komisiją

35

2009/C 312/59

Byla T-414/09: 2009 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Henkel prieš VRDT — JLO Holding (LIVE)

36

2009/C 312/60

Byla T-419/09: 2009 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cybergun prieš VRDT — Umarex Sportwaffen (AK 47)

37

2009/C 312/61

Byla T-420/09: 2009 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje BSA prieš VRDT — Loblaws (PRÉSIDENT)

37

2009/C 312/62

Byla T-423/09: 2009 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials prieš Tarybą

38

2009/C 312/63

Byla T-424/09: 2009 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Goodyear Dunlop Tyres UK prieš VRDT — Sportfive (QUALIFIER)

38

2009/C 312/64

Byla T-425/09: 2009 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Honda Motor prieš VRDT — Blok (BLAST)

39

2009/C 312/65

Byla T-427/09: 2009 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje centrotherm Clean Solutions prieš VRDT — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

39

2009/C 312/66

Byla T-433/09: 2009 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje TTNB prieš VRDT — March (Tila March)

40

2009/C 312/67

Byla T-434/09: 2009 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Centrotherm Systemtechnik prieš VRDT — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

40

2009/C 312/68

Byla T-438/09: 2009 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje SE.RI.FO. prieš Komisiją ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą

41

2009/C 312/69

Byla T-440/09: 2009 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Azienda Agricola Bracesco prieš Komisiją

42

 

Tarnautojų teismas

2009/C 312/70

Byla F-10/08: 2009 m. spalio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Aayhan ir kt. prieš Parlamentą (Nereikalingumas priimti sprendimą)

43

2009/C 312/71

Byla F-78/09: 2009 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

43

2009/C 312/72

Byla F-81/09: 2009 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

44

2009/C 312/73

Byla F-84/09: 2009 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Larue ir Seigneur prieš Europos centrinį banką

44

2009/C 312/74

Byla F-85/09: 2009 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Rossi Ferreras prieš Komisiją

45

2009/C 312/75

Byla F-89/09: 2009 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Gagalis prieš Tarybą

45


LT

 

Top