EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 156, 2009m. liepa 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.156.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 156

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. liepos 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 156/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

1

2009/C 156/02

Komisijos komunikatas dėl Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti pratęsimo

3

2009/C 156/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 156/05

Euro kursas

5

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 156/06

Valstybių narių perduota informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

6

2009/C 156/07

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

9

2009/C 156/08

Muitinės įstaigų, kuriose Komisijos reglamento (EB) Nr. 1635/2006 I priede išvardyti produktai gali būti deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą Europos bendrijoje, sąrašo atnaujinimas

12

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

ELPA Priežiūros tarnyba

2009/C 156/09

ELPA priežiūros institucijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas ir orientacines (diskonto) normas, taikomas trims ELPA valstybėms nuo 2009 m. kovo 1 d.(Paskelbta pagal 2004 m. liepos 14 d. Institucijos sprendimo Nr. 195/04/COL (paskelbto OL L 139, 2006 5 25, p. 37 ir EEE priede Nr. 26/2006, 2006 5 25, p. 1) 10 straipsnį.)

15

2009/C 156/10

Állami támogatások engedélyezése az EGT-megállapodás 61. cikke és a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás (FBM) 3. jegyzőkönyve 1. cikkének (3) bekezdése értelmében

16

2009/C 156/11

ELPA priežiūros institucija nustatė, kad toliau nurodyta priemonė nėra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnį

17

2009/C 156/12

2008 m. lapkričio 5 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal EEE susitarimo XI priedo 5cl punkte nurodytą aktą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos), priderintą prie to Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis, pateiktomis to Susitarimo XI priede

18


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2009/C 156/13

Kvietimas teikti paraiškas „Vartotojų politika“

24

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 156/14

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį skelbiamas pranešimas, susijęs su byla COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (dujų rinkos atskyrimas) (1)

25

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2009/C 156/15

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių 8 straipsnio 2 dalį

27


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top