EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 263, 2008m. spalis 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 263E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. spalio 16d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Parlamentas

 

2007-2008 m. SESIJA

 

2007 m. spalio 22-25 d. posėdžiai

 

2007 m. spalio 22 d., pirmadienis

2008/C 263E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Pirmininko pareiškimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Parlamento sudėtis

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Asignavimų perkėlimas

Peticijos

Gauti dokumentai

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***I. Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija. Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***I (diskusijos)

Stenogramos (173 straipsnio pakeitimas) (diskusijos)

Bendrijos strategija dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo (diskusijos)

Tradiciniai energijos šaltiniai ir energetikos technologijos (diskusijos)

Europos statistikos valdymo patariamoji taryba ***I. Bendrijos statistinės informacijos politikos Europos patariamasis komitetas ***I (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

17

 

2007 m. spalio 23 d., antradienis

2008/C 263E/02

PROTOKOLAS

18

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Mokesčių ir muitų politika ir Lisabonos strategija (diskusijos)

Neoficialaus valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo rezultatai (Lisabona, 2007 m. spalio 18-19 d.) (diskusijos)

Darbotvarkė

Balsuoti skirtas laikas

EB ir Čilės asociacijos susitarimo protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Šveicarijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Slovėnija: 2004 m. vasario 12 d. protokolo, iš dalies keičiančio 1960 m. liepos 29 d. Paryžiaus konvenciją dėl atsakomybės trečiajai šaliai atominės energijos srityje, ratifikavimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

JT EEK Espo konvencijos pirmojo ir antrojo pakeitimų patvirtinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir prie įvairių Konvencijos protokolų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (sprendimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (balsavimas)

Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***I (balsavimas)

Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***I (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

2008 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis - Komisija). 2008 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skyriai) (diskusijos)

Parlamento sudėtis

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Maisto produktų kainų augimas, vartotojų apsauga (diskusijos)

Žalioji knyga. Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu (diskusijos)

Protokolas, iš dalies keičiantis susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) ***I (diskusijos)

Pažymėjimai, išduodami pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas ***I (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

34

I PRIEDAS

36

II PRIEDAS

53

PRIIMTI TEKSTAI

149

P6_TA(2007)0436
EB ir Čilės asociacijos susitarimo protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą ***
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, antrojo papildomo protokolo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
EB ir Šveicarijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje *
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 2100/94 nuostatas dėl teisės paduoti paraišką dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Slovėnija: 2004 m. vasario 12 d. protokolo, iš dalies keičiančio 1960 m. liepos 29 d. Paryžiaus konvenciją dėl atsakomybės trečiajai šaliai atominės energijos srityje, ratifikavimas ***
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Slovėnijos Respublika įgaliojama Europos bendrijos interesais ratifikuoti 2004 m. vasario 12 d. protokolą, iš dalies keičiantį 1960 m. liepos 29 d. Paryžiaus konvenciją dėl atsakomybės prieš trečiąją šalį atominės energijos srityje (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
JT EEK Espo konvencija *
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir antrojo pakeitimų patvirtinimo Bendrijos vardu (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir prie įvairių Konvencijos protokolų *
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo, parengto remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, protokolo dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais ir Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (sprendimas) *
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo, vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktu (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

PRIEDAS

156

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

156

P6_TA(2007)0444
Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***I
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 23 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

158

I PRIEDAS
MOKYMO ARBA KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS

175

II PRIEDAS
SU PESTICIDŲ PASKLEIDIMO ĮRANGOS TECHNINE APŽIŪRA SUSIJĘ SVEIKATOS, SAUGOS BEI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

176

III PRIEDAS
PAGRINDINIŲ NACIONALINIŲ ATASKAITŲ BŪTINIEJI ELEMENTAI

177

IV PRIEDAS
PESTICIDŲ NAUDOJIMO IR JŲ KELIAMO PAVOJAUS MAŽINIMO NACIONALINIŲ VEIKLOS PLANŲ BŪTINIEJI ELEMENTAI

179

V PRIEDAS
BENDRŲ IR KONKREČIOMS ŽEMĖS ŪKIO KULTŪROMS NUSTATYTŲ INTEGRUOTOJO KENKĖJŲ VALDYMO KRITERIJŲ ELEMENTAI

180

P6_TA(2007)0445
Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***I
2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 23 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką

182

I PRIEDAS
VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ, APSAUGINIŲ MEDŽIAGŲ IR SINERGIKLIŲ TVIRTINIMO PAGAL II SKYRIŲ TVARKA IR KRITERIJAI

237

II PRIEDAS
VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ, PATVIRTINTŲ NAUDOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS, SĄRAŠAS

243

III PRIEDAS
KOFORMULIANTŲ, APSAUGINIŲ MEDŽIAGŲ IR SINERGIKLIŲ, KURIŲ NAUDOJIMUI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUOSE PRITARIAMA, SĄRAŠAS

243

IV PRIEDAS
LYGINAMASIS VERTINIMAS PAGAL 53 STRAIPSNĮ

243

V PRIEDAS
PANAIKINTOS DIREKTYVOS IR PASKESNI JŲ DALINIAI PAKEITIMAI

245

 

2007 m. spalio 24 d., trečiadienis

2008/C 263E/03

PROTOKOLAS

247

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Parlamento sudėtis

Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai (diskusijos)

ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (diskusijos)

Pirmininko pareiškimas

Oficialus pasveikinimas

Balsuoti skirtas laikas

Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***II (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl readmisijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Bosnijos ir Hercegovinos trumpalaikės vizos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Serbijos susitarimas dėl readmisijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Serbijos trumpalaikės vizos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Juodkalnijos susitarimas dėl readmisijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Juodkalnijos trumpalaikės vizos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl readmisijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos trumpalaikės vizos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Albanijos trumpalaikės vizos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Giano Paolo Gobbo imunitetas ir privilegijos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2007 (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Protokolas, iš dalies keičiantis susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Stenogramos (173 straipsnio pakeitimas) (balsavimas)

Europos statistikos valdymo patariamoji taryba ***I (balsavimas)

Bendrijos statistinės informacijos politikos Europos patariamasis komitetas ***I (balsavimas)

Pažymėjimai, išduodami pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas ***I (balsavimas)

Baterijos ir akumuliatoriai bei jų atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (reglamentas) * (balsavimas)

Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo * (balsavimas)

Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija (balsavimas)

Tradiciniai energijos šaltiniai ir energetikos technologijos (balsavimas)

Bendrijos strategija dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo (balsavimas)

Mokesčių ir muitų politika ir Lisabonos strategija (balsavimas)

Žalioji knyga. Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu (balsavimas)

Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Europos Sąjungos ir Serbijos santykiai (diskusijos)

Europos Sąjungos ir Afrikos santykiai (diskusijos)

Tarptautinė sutartis dėl draudimo naudoti kasetines bombas (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Medicininės paskirties opiumo gamyba Afganistane (diskusijos)

Teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje veiksmingumo gerinimas. Bankų sąskaitų areštas (Žalioji knyga) (diskusijos)

Nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimas ir priežiūra *. Europos arešto orderis ir nuteistų asmenų perdavimas * (diskusijos)

Bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais ***II (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

265

I PRIEDAS

267

II PRIEDAS

286

PRIIMTI TEKSTAI

397

P6_TA(2007)0446
Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***II
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl readmisijos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl readmisijos sudarymo (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos trumpalaikės vizos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimas dėl readmisijos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl readmisijos sudarymo (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos trumpalaikės vizos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimas dėl readmisijos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl readmisijos sudarymo (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos trumpalaikės vizos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl readmisijos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl readmisijos sudarymo (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos trumpalaikės vizos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos trumpalaikės vizos *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Giano Paolo Gobbo imunitetas ir privilegijos
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo dėl konsultacijos dėl Giano Paolo Gobbo imuniteto ir privilegijų (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
ES solidarumo fondo mobilizavimas
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

I PRIEDAS

406

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

406

P6_TA(2007)0458
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2007
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2007, III skirsnis — Komisija (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokolas, iš dalies keičiantis TRIPS ***
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2005 m. gruodžio 6 d. Ženevoje sudaryto Protokolo, iš dalies keičiančio TRIPS sutartį, priėmimo Europos bendrijos vardu (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Stenogramos (173 straipsnio pakeitimas)
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 173 straipsnio dėl stenogramų pakeitimo ir jų papildymo 173a straipsniu dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Europos statistikos valdymo patariamoji taryba ***I
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos įsteigimo (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 24 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB dėl Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos įsteigimo

410

P6_TA(2007)0462
Europos patariamasis statistikos komitetas ***I
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Bendrijos statistinės informacijos politikos Europos patariamasis komitetas (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 24 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, įsteigiantį Europos patariamąjį statistikos komitetą ir panaikinantį Tarybos direktyvą 91/116/EEB

411

P6_TA(2007)0463
Pažymėjimai, išduodami pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas ***I
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą kūrimo (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 24 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2008/.../EB dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo

412

P6_TA(2007)0464
Baterijos ir akumuliatoriai bei baterijų ir akumuliatorių atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. spalio 24 d., siekiant priimti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/.../EB, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

413

P6_TA(2007)0465
Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (reglamentas) *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Muitinės administracijų tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimas *
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Įprastinių energijos šaltinių ir energetikos technologijos
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl įprastinių energijos šaltinių ir energetikos technologijų (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Bendrijos strategija dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Mokesčių ir muitų politika ir Lisabonos strategija
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mokesčių ir muitų politikos vaidmens įgyvendinant Lisabonos strategiją (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Žalioji knyga „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
ES ir Turkijos santykiai
2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Turkijos santykių

452

 

2007 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

2008/C 263E/04

PROTOKOLAS

457

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Europos ombudsmeno veikla 2006 m. (diskusijos)

Kilmės ženklinimas (rašytinis pareiškimas)

Pirmininko pareiškimas

2007 m. Sacharovo premija (laureato paskelbimas)

Oficialus pasveikinimas

Balsuoti skirtas laikas

Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto projektas. 2008 finansiniai metai (balsavimas)

2008 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis) (balsavimas)

2008 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai) (balsavimas)

Nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimas ir priežiūra * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos arešto orderis ir nuteistų asmenų perdavimas * (balsavimas)

EB ir Madagaskaro žvejybos partnerystės susitarimas * (balsavimas)

EB ir Mozambiko žvejybos partnerystės susitarimas * (balsavimas)

Bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais ***II (balsavimas)

Maisto produktų kainų augimas, vartotojų apsauga (balsavimas)

Specialioji priemonė 2007 m. Irakui (balsavimas)

Europos Sąjungos ir Serbijos santykiai (balsavimas)

Europos Sąjungos ir Afrikos santykiai (balsavimas)

Tarptautinė sutartis dėl draudimo naudoti kasetines bombas (balsavimas)

Medicininės paskirties opiumo gamyba Afganistane (balsavimas)

Teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje veiksmingumo gerinimas. Bankų sąskaitų areštas (Žalioji knyga) (balsavimas)

Europos ombudsmeno veikla 2006 m. (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bendrovių teisės (diskusijos)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

Iranas

Pakistanas

Sudanas: Afrikos Sąjungos taikdarių nužudymas

Balsuoti skirtas laikas

Iranas (balsavimas)

Pakistanas (balsavimas)

Sudanas: Afrikos Sąjungos taikdarių nužudymas (balsavimas)

Bendrovių teisės (balsavimas)

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pakeitimų pateikimo terminas (ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas)

Gauti dokumentai

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

476

I PRIEDAS

477

II PRIEDAS

507

PRIIMTI TEKSTAI

583

P6_TA(2007)0473
2008 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis)
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, III skirsnis - Komisija (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) ir 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomojo rašto Nr. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007)

583

PRIEDAS
BENDRI PAREIŠKIMAI, DĖL KURIŲ SUTARTA 2007 M. LIEPOS 13 D. TAIKINIMO PROCEDŪROS METU

589

P6_TA(2007)0474
2008 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai)
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, I skirsnis - Europos Parlamentas, II skirsnis - Taryba, IV skirsnis - Teisingumo Teismas, V skirsnis - Audito Rūmai, VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis - Regionų komitetas, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimas ir priežiūra *
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose *
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje projekto (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
EB ir Madagaskaro žvejybos partnerystės susitarimas *
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
EB ir Mozambiko žvejybos partnerystės susitarimas *
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais ***II
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma bendra verslo registrų sistema statistikos tikslais ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. spalio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, kuriuo nustatoma bendra verslo registrų sistema statistikos tikslais ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Maisto produktų kainų augimas
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl maisto produktų kainų augimo

621

P6_TA(2007)0481
2007 m. specialioji priemonė Irakui
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo, įsteigiančio specialiąją priemonę Irakui 2007 m., projekto

624

P6_TA(2007)0482
Europos Sąjungos ir Serbijos santykiai
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Serbijos santykių (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
ES ir Afrikos santykiai
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dabartinės Europos Sąjungos ir Afrikos santykių padėties (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Tarptautinė sutartis dėl draudimo naudoti kasetinius šaudmenis
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siekio parengti visuotinę sutartį dėl draudimo naudoti visų tipų kasetinius šaudmenis

648

P6_TA(2007)0485
Medicininės paskirties opiumo gamyba Afganistane
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl opiumo gamybos Afganistane medicininiais tikslais (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Žalioji knyga dėl teismo sprendimų vykdymo Europos sąjungoje veiksmingumo gerinimo. Bankų sąskaitų areštas
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje veiksmingumo: banko sąskaitų areštas (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Europos ombudsmeno 2006 m. veikla
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2006 m. veiklą (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iranas
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

663

P6_TA(2007)0489
Pakistanas
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pakistano

666

P6_TA(2007)0490
Sudanas: Afrikos Sąjungos taikdarių nužudymas
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sudano: Afrikos Sąjungos taikdarių nužudymo

669

P6_TA(2007)0491
Bendrovių teisė
2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos privačios bendrovės ir Keturioliktosios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovės būstinės perkėlimo

671


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Informacija dėl balsavimui skirto laiko

Jeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.

Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

ITS

Tapatybės, tradicijų ir suvereniteto frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 

Top