Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 211, 2008m. rugpjūtis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 211

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

442-oji plenarinė sesija 2008 m. balandžio 22-23 d.

2008/C 211/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiamas Europos regionų konkurencingumas. Pasiūlymas: Augimo skatinimas ir naujų bei geresnių darbo vietų kūrimas“COM(2007) 474 galutinis

1

2008/C 211/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos COM(2007) 560 galutinis — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija COM(2007) 851 galutinis — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Europos socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) (Kodifikuota redakcija) COM(2008) 25 galutinis — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrosios energijos politikos link

17

2008/C 211/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų COM(2007) 528 galutinis — 2007/0195 (COD) — COM(2007) 529 galutinis — 2007/0196 (COD) — COM(2007) 530 galutinis — 2007/0197 (COD) — COM(2007) 531 galutinis — 2007/0198 (COD) — COM(2007) 532 galutinis — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Integruota jūrų politika Europos Sąjungai COM(2007) 575 galutinis

31

2008/C 211/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais COM(2007) 778 galutinis — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Netaršios ir konkurencingos MVĮ. Programa, skirta padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms laikytis aplinkosaugos teisės aktų COM(2007) 379 galutinis — SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908

37

2008/C 211/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymo COM(2007) 707 galutinis

40

2008/C 211/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl specialios paskirties maisto produktų (nauja redakcija) COM(2008) 3 galutinis — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pritaikymo prie reguliavimo procedūros su tikrinimu: Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų COM(2008) 104 galutinis — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pritaikymo prie reguliavimo procedūros su tikrinimu: Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią, kiek tai susiję su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos COM(2008) 105 galutinis — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais COM(2008) 53 galutinis — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų principų: derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų“COM(2007) 359 galutinis

48

2008/C 211/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kovoti su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu“COM(2007) 424 galutinis

54

2008/C 211/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Terorizmo ir smurtinio radikalėjimo prevencijos

61

2008/C 211/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl kitų nei standartiniai PVM tarifų COM(2007) 380 galutinis — SEC (2007) 910

67

2008/C 211/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atokiausiems regionams skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos COM(2007) 507 galutinis

72

2008/C 211/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Asociacijų laisvės Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystės šalyse

77

2008/C 211/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Derybų dėl naujų prekybos susitarimų: EESRK pozicija

82

2008/C 211/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Europos komunikacinė parterystė“COM(2007) 568 ir priedas COM(2007) 569

90


LT

 

Top