Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 171, 2008m. liepa 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. liepos 5d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 171/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 158, 2008 6 21

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 171/02

Byla C-442/04 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą (Žvejyba — Reglamentas (EB) Nr. 1954/2003 — Reglamentas (EB) Nr. 1415/2004 — Žvejybinės pastangos valdymas — Didžiausios metinės žvejybinės pastangos nustatymas — Referencinis laikotarpis — Bendrijos žvejybos rajonai ir ištekliai — Biologiškai pažeidžiami rajonai — Aktas dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių pritaikomųjų pataisų — Prieštaravimas dėl teisėtumo — Priimtinumas — Nediskriminavimo principas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

2

2008/C 171/03

Byla C-91/05 2008 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — ES 47 straipsnis — Bendra užsienio ir saugumo politika — Sprendimas 2004/833/BUSP — Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimas — Kova su šaulių ir lengvųjų ginklų platinimu — Bendrijos kompetencija — Vystomojo bendradarbiavimo politika)

2

2008/C 171/04

Sujungtos bylos C-147/06 ir C-148/06 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SECAP SpA (C-147/06) prieš Comune di Torino, dalyvaujant Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, ir Santorio Soc. coop. arl (C-148/06) prieš Comune di Torino, dalyvaujant Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Viešojo darbų pirkimo sutartys — Sutarčių sudarymas — Neįprastai mažos kainos pasiūlymai — Pasiūlymų atmetimo tvarka — Darbų pirkimo sutartys, kurių vertė nesiekia direktyvose 93/37/EEB ir 2004/18/EB numatytų ribinių verčių — Iš pagrindinių Bendrijos teisės principų kylančios perkančiosios organizacijos pareigos)

3

2008/C 171/05

Byla C-194/06 2008 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën prieš Orange European Smallcap Fund N.V. (EB 56-58 straipsniai — Laisvas kapitalo judėjimas — Dividendų apmokestinimas — Kompensacija, suteikta kolektyvinio investavimo subjektui dėl kitos valstybės narės išskaičiuotų prie šaltinio mokesčių nuo šio subjekto gautų dividendų — Šios kompensacijos ribojimas suma, kurią akcininkas, minėto subjekto valstybės narės rezidentas, investavęs netarpininkaujant tokiam subjektui, galėtų atskaityti iš pajamų mokesčio pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį — Šios kompensacijos ribojimas atsižvelgiant į akcininkų ne rezidentų dalyvavimą šio subjekto kapitale)

4

2008/C 171/06

Byla C-266/06 P 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Evonik Degussa GmbH, buvusi Degussa GmbH prieš Europos Bendrijų Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Kartelis — Metionino rinka — Bauda — Reglamentas Nr. 17 — 15 straipsnio 2 dalis — Bausmių teisėtumo principas — Faktinių aplinkybių iškraipymas — Proporcingumo principas — Vienodo požiūrio principas)

4

2008/C 171/07

Byla C-352/06 2008 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brigitte Bosmann prieš Bundesagentur für ArbeitFamilienkassse Aachen (Socialinė apsauga — Šeimos pašalpos — Teisės gauti išmokas sustabdymas — Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktas — Reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnis — Taikytini teisės aktai — Išmokų skyrimas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė)

5

2008/C 171/08

Byla C-361/06 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG prieš College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Augalų apsaugos produktai — Leidimas pateikti į rinką — Etofumezatas — Direktyvos 91/414/EEB ir 2002/37/EB — Reglamentas (EEB) Nr. 3600/1992 — Prašymas atnaujinti žodinę proceso dalį)

5

2008/C 171/09

Byla C-414/06 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lidl Belgium GmbH & Co. KG prieš Finanzamt Heilbronn (Įsisteigimo laisvė — Tiesioginiai mokesčiai — Atsižvelgimas į valstybėje narėje veikiančio ir savo pagrindinę buveinę kitoje valstybėje narėje turinčiai bendrovei priklausančio nuolatinio padalinio patirtus nuostolius)

6

2008/C 171/10

Byla C-439/06 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Dresden (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) su energijos valdymu susijusioje byloje citiworks AG, dalyvaujant Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Elektros energijos vidaus rinka — Direktyva 2003/54/EB — 20 straipsnio 1 dalis — Laisva trečiųjų asmenų prieiga prie elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemų)

6

2008/C 171/11

Byla C-462/06 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline prieš Jean-Pierre Rouard (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — II skyriaus 5 skirsnis — Jurisdikcija, susijusi su individualiomis darbo sutartimis — Minėto skyriaus 2 skirsnis — Speciali jurisdikcija — 6 straipsnio 1 punktas — Keli atsakovai)

7

2008/C 171/12

Byla C-499/06 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Okręgowy w Koszalinie (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Halina Nerkowska prieš Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Civilėms karo ar represijų aukoms skirta invalidumo pensija — Gyvenimo nacionalinėje teritorijoje sąlyga — EB 18 straipsnio 1 dalis)

7

2008/C 171/13

Byla C-503/06 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 79/409/EEB — Laukinių paukščių apsauga — Nukrypti nuo laukinių paukščių apsaugos leidžiančios nuostatos — Ligūrijos regionas)

8

2008/C 171/14

Byla C-162/07 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA prieš Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Šeštoji PVM direktyva — Apmokestinamieji asmenys — 4 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa — Patronuojanti bendrovė ir dukterinės bendrovės — Valstybės narės įgyvendinama vieno apmokestinamojo asmens schema — Sąlygos — Pasekmės)

8

2008/C 171/15

Byla C-165/07 2008 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteministeriet prieš Ecco Sko A/S (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinė klasifikacija — 6403 pozicija — Avalynė su odos batviršiais — 6404 pozicija — Avalynė su tekstilės medžiagos batviršiais)

9

2008/C 171/16

Byla C-271/07 2008 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 96/61/EB — Integruota taršos prevencija ir kontrolė — Nevisiškas ir neteisingas perkėlimas)

10

2008/C 171/17

Byla C-276/07 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nancy Delay prieš Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Italijos Respubliką (Laisvas darbuotojų judėjimas — Diskriminacija dėl pilietybės — „Pasikeičiančių lektorių“ kategorija — Buvę užsienio kalbos lektoriai — Įgytų teisių pripažinimas)

10

2008/C 171/18

Byla C-341/07 2008 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/48/EB — Intelektinės nuosavybės teisių gynimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2008/C 171/19

Byla C-323/07 2008 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Termoraggi SpA prieš Comune di Monza (Viešieji pirkimai — Viešasis paslaugų pirkimas — Sutarties sudarymas neskelbiant konkurso — Sutartis sudaryta tarp savivaldybės ir jai priklausančios įmonės)

11

2008/C 171/20

Byla C-57/08 P 2008 m. vasario 13 d.Gateway, Inc pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/05 Gateway, Inc prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

12

2008/C 171/21

Byla C-134/08 2008 m. balandžio 2 d.Bundesfinanzhofs (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje — J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. prieš Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Byla C-135/08 2008 m. balandžio 3 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Janko Rottmann prieš Bavarijos federalinę žemę

13

2008/C 171/23

Byla C-140/08 2008 m. balandžio 7 d.Tallinna Halduskohus (Estijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rakvere Lihakombinaat AS prieš Põllumajandusminister ir Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Byla C-144/08 2008 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką

14

2008/C 171/25

Byla C-146/08 P 2008 m. balandžio 3 d.Efkon AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos (penktoji kolegija) nutarties byloje T-298/04 Efkon AG prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą

14

2008/C 171/26

Byla C-147/08 2008 m. balandžio 10 d.Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jürgen Römer prieš laisvąjį ir Hanzos miestą Hamburgą

15

2008/C 171/27

Byla C-150/08 2008 m. lapkričio 14 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Siebrand BV prieš Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Byla C-152/08 2008 m. balandžio 15 d.Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Real Sociedad de Fútbol S.A.D. ir Nihat Kahveci prieš Consejo Superior de Deportes ir Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Byla C-154/08 2008 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

17

2008/C 171/30

Byla C-157/08 2008 m. balandžio 16 d.Hode Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. H. A. Passenheim-van Schoot prieš Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Byla C-159/08 2008 m. balandžio 15 d. Isabella Scippacercola ir Ioannis Terezakis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. sausio 16 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-306/05 Isabella Scippacercola ir Ioannis Terezakis prieš Europos Bendrijų Komisiją

18

2008/C 171/32

Byla C-162/08 2008 m. balandžio 17 d.Monomeles Protodikeio Rethimnis (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Georgios Lagoudakis prieš Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

19

2008/C 171/33

Byla C-163/08 2008 m. balandžio 17 d.Monomeles Protodikeio Rethimnis (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis prieš Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Byla C-164/08 2008 m. balandžio 17 d.Monomeles Protodikeio Rethimnis (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Michail Zacharioudakis prieš Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Byla C-169/08 2008 m. balandžio 21 d.Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Presidente del Consiglio dei Ministri prieš Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Byla C-171/08 2008 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

24

2008/C 171/37

Byla C-174/08 2008 m. balandžio 28 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NCC Construction Danmark A/S prieš Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Byla C-180/08 2008 m. balandžio 28 d.Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Kastrinaki prieš Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Byla C-186/08 2008 m. balandžio 28 d.Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Kastrinaki prieš Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Byla C-190/08 2008 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

26

2008/C 171/41

Byla C-191/08 2008 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

27

2008/C 171/42

Byla C-195/08 2008 m. gegužės 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuvos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Byla C-200/08 2008 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

28

2008/C 171/44

Byla C-209/08 2008 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

28

2008/C 171/45

Byla C-223/08 2008 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

29

2008/C 171/46

Byla C-224/08 2008 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

29

2008/C 171/47

Byla C-87/06 2007 m. lapkričio 28 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado de lo Social no. 3 de Valladolid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vicente Pascual García prieš Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Byla C-315/06 2008 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Veroias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Georgios Diamantis prieš FANCO AE

30

2008/C 171/49

Byla C-424/06 2008 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

30

2008/C 171/50

Byla C-18/07 2008 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) pirmininko nutartis byloje (Kammarrätten i Jönköping (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mattias Jalkhed prieš Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Byla C-235/07 2007 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

30

2008/C 171/52

Byla C-325/07 2007 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

30

2008/C 171/53

Byla C-347/07 2008 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

30

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 171/54

Teisėjo, pakeičiančio pirmininką, taikantį laikinąsias apsaugos priemones, paskyrimas

31

2008/C 171/55

Byla T-495/04 2008 m. gegužės 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Belfass prieš Tarybą (Viešieji paslaugų pirkimai — Bendrijos viešųjų pirkimų procedūra — Akivaizdi techninė klaida — Sutarties sudarymas su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu — Neįprastai mažos vertės pasiūlymas — Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 139 straipsnio 1 dalis — Prieštaravimas dėl teisėtumo — Specifikacijos — Priimtinumas)

31

2008/C 171/56

Byla T-205/06 2008 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NewSoft Technology prieš VRDT — Soft (Presto! BizCard Reader) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas Presto! BizCard Reader — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai Presto — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas)

31

2008/C 171/57

Byla T-250/06 P 2008 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ott ir kt. prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Priimtinumas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balų suteikimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrosios įgyvendinimo nuostatos — Motyvų pakeitimas — Iš dalies nepagrįstas irt iš dalies pagrįstas apeliacinis skundas — Nagrinėjamas ginčas — Ieškinio atmetimas)

32

2008/C 171/58

Byla T-254/06 2008 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Radio Regenbogen Hörfunk in Baden prieš VRDT (RadioCom) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas įregistruoti Bendrijos žodinį prekių ženklą RadioCom — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

32

2008/C 171/59

Byla T-329/06 2008 m. gegužės 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Enercon prieš VRDT (E) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „E“ paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

33

2008/C 171/60

Byla T-144/04 2008 m. gegužės 19 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje TF1 prieš Komisiją („Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos sprendimas, kuriuo Prancūzijos Respublikos taikytos tam tikros valstybės pagalbos priemonės televizijos kanalams France 2 ir France 3 pripažįstamos suderinamomis su bendrąja rinka — Ieškinio senaties terminas — Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas — Nepriimtinumas“)

33

2008/C 171/61

Byla T-302/04 2008 m. balandžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Maison de l'Europe Avignon Méditerranée prieš Komisiją (Arbitražinė išlyga — Info point Europe įkūrimas — Komisijos ir ieškovės sudaryta sutartis — Akivaizdus Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijos nebuvimas — Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

34

2008/C 171/62

Byla T-327/04 2008 m. gegužės 13 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje SNIV prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Terminas ieškiniui pareikšti — Atskaitos taškas — Santraukos paskelbimas Oficialiajame leidinyje — Interneto tinklapis — Nepriimtinumas)

34

2008/C 171/63

Byla T-260/06 2008 m. sausio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Arktouros prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 1655/2000 — Finansinės paramos, suteiktos ekologiniam projektui, panaikinimas — Sprendimas nutraukti projektą ir įpareigoti grąžinti avansu išmokėtas sumas — Patvirtinantis aktas — Ieškinio senaties termino pasibaigimas — Nepriimtinumas)

34

2008/C 171/64

Byla T-18/07 2008 m. gegužės 21 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kronberger prieš Parlamentą (Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų — Terminas ieškiniui pareikšti — Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijos nebuvimas — Nepriimtinumas)

35

2008/C 171/65

Byla T-29/07 2008 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Lactalis Gestion Lait ir Lactalis Investissements prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2006/112/EB — Pirmosios PVM direktyvos panaikinimas — Dalinis panaikinimas — Individualaus ryšio nebuvimas — Nepriimtinumas)

35

2008/C 171/66

Byla T-92/07 P 2008 m. gegužės 8 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Frankin ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai ir laikini tarnautojai — Pensija — Teisių į pensiją pervedimas — Akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

36

2008/C 171/67

Byla T-239/07 2008 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Pathé Distribution prieš Agence exécutive „Éducation, audiovisuel et culture“ (Arbitražinė išlyga — Agence exécutive „Éducation, audiovisuel et culture“ — Nereikalingumas priimti sprendimą)

36

2008/C 171/68

Byla T-315/07 2008 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Grohe prieš VRDTCompañía Roca Radiadores (ALIRA) (Bendrijos prekių ženklas — Skundas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

36

2008/C 171/69

Byla T-372/07 2008 m. balandžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Dimos Kerateas prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Terminas — Nepriimtinumas)

37

2008/C 171/70

Byla T-389/07 2008 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Earth Products prieš VRDTMeynard Designs (EARTH) (Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas registruoti — Registravimo paraiškos atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

37

2008/C 171/71

Sujungtos bylos T-54/08 R T-87/08 R T-88/08 R ir T-91/08 R-T-93/08 R 2008 m. balandžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Kipras prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Pranešimai apie konkursus ekonominei plėtrai Šiaurės Kipro teritorijoje skatinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2008/C 171/72

Byla T-119/08 R 2008 m. balandžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Kipras prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Pranešimai apie konkursus ekonominei plėtrai Šiaurės Kipro teritorijoje skatinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2008/C 171/73

Byla T-122/08 R 2008 m. balandžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Kipras prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Pranešimai apie konkursus ekonominei plėtrai Šiaurės Kipro teritorijoje skatinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2008/C 171/74

Byla T-151/08 2008 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Victor Guedes-Indústria e Comércio prieš VRDTConsorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Byla T-156/08 P 2008 m. balandžio 24 d.R pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. vasario 19 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-49/07 R prieš Komisiją

39

2008/C 171/76

Byla T-157/08 2008 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Paroc prieš VRDT (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

Byla T-159/08 2008 m. gegužės 2 d. pareikštas ieškinys byloje Procter & Gamble prieš VRDTBayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Byla T-162/08 2008 m. balandžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Frag Comercio Internacional prieš VRDTTinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Byla T-163/08 2008 m. balandžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Arbeitsgemeinschaft Golden Toast prieš VRDT (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Byla T-167/08 2008 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje Microsoft prieš Komisiją

41

2008/C 171/81

Byla T-170/08 2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš I. D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Byla T-171/08 2008 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung prieš Komisiją

43

2008/C 171/83

Byla T-173/08 2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Messe Düsseldorf prieš VRDTCanon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Byla T-176/08 2008 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje Infeurope prieš Komisiją

44

2008/C 171/85

Byla T-177/08 2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Schräder prieš CPVOHansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Byla T-180/08 P 2008 m. gegužės 15 d. Giuseppe Tiralongo pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-55/07 Tirangolo prieš Komisiją

45

2008/C 171/87

Byla T-181/08 2008 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Tay Za prieš Tarybą

46

2008/C 171/88

Byla T-182/08 2008 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Byla T-183/08 2008 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Schuhpark Fascies prieš VRDTLeder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Byla T-187/08 2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Rodd & Gunn Australia prieš VRDT (Šuns atvaizdas)

47

2008/C 171/91

Byla T-188/08 2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Infeurope prieš Komisiją

48

2008/C 171/92

Sujungtos bylos T-490/04 ir T-493/04 2008 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Vokietija ir Deutsche Post prieš Komisiją

48

2008/C 171/93

Byla T-180/06 2008 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Fränkischer Weinbauverband prieš VRDT (Butelio forma)

48

2008/C 171/94

Byla T-17/07 2008 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Torres prieš VRDTBodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Byla T-32/07 2008 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Slovakija prieš Komisiją

49

2008/C 171/96

Byla T-501/07 2008 m. gegužės 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje R.S. Arbeitsschutz prieš VRDTRS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Byla T-30/08 2008 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Winzer Pharma prieš VRDTOftaltech (OFTASIL)

49

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 171/98

Byla F-8/08 2008 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Renier prieš Komisiją

50

2008/C 171/99

Byla F-12/08 2008 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Nardin prieš Parlamentą

50

2008/C 171/00

Byla F-30/08 2008 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Nanopoulos prieš Komisiją

50

2008/C 171/01

Byla F-35/08 2008 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Pachtitis prieš Komisiją

51

2008/C 171/02

Byla F-45/08 2008 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Bernard prieš Europolą

51

2008/C 171/03

Byla F-46/08 2008 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Thoss prieš Audito Rūmus

51

2008/C 171/04

Byla F-47/08 2008 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Buschak prieš Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą

52

2008/C 171/05

Byla F-48/08 2008 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ortega Serrano prieš Komisiją

52


LT

 

Top