EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 120, 2008m. gegužė 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 120

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 16d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

440-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. gruodžio 12–13 d.

2008/C 120/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus

ir Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos

ir Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį Sprendimą Nr. 3052/95/EB COM(2007) 37 galutinis — 2007/0029 (COD) — COM(2007) 53 galutinis — 2007/0030 (COD) — COM(2007) 36 galutinis — 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo COM(2007) 510 galutinis — 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio (Kodifikuota redakcija) COM(2007) 588 galutinis — 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais COM(2007) 140 galutinis — SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žemės ūkio darbuotojų tarpvalstybinio judėjimo

19

2008/C 120/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Užimtumo žemės ūkyje

25

2008/C 120/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Nacionalinių tvaraus vystymosi tarybų vaidmens

29

2008/C 120/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl geresnio laivų išmontavimo COM(2007) 269 galutinis

33

2008/C 120/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos žaliosios knygos Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje — galimi ES veiksmai“COM(2007) 354 galutinis

38

2008/C 120/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir iš dalies keičiančio tam tikrus reglamentus COM(2007) 372 galutinis — 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žemės ūkio ateities perspektyvų vietovėse, kurioms būdingos tam tikros gamtinės kliūtys (kalnų, salų ir atokiausiuose regionuose)

47

2008/C 120/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, pratęsiant pereinamąjį laikotarpį COM (2007) 572 galutinis — 2007/0202 (COD)

49

2008/C 120/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. … dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiantį Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ir dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. … dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiantį Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 COM(2007) 611 galutinis — 2007/0212 (COD) — COM(2007) 613 galutinis — 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Mokesčių įstatymų teritoriškumo poveikio pramonės permainoms

51

2008/C 120/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos aplinkos apsaugos taisyklių poveikio pramonės permainoms

57

2008/C 120/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Skatinti kartų solidarumą COM(2007) 244 galutinis

66

2008/C 120/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos COM(2007) 273 galutinis

73

2008/C 120/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Migracijos ir vystymosi galimybių ir iššūkių

82

2008/C 120/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Moldovos santykių: organizuotos pilietinės visuomenės vaidmuo

89

2008/C 120/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Lisabonos strategijos įgyvendinimo: dabartinė padėtis ir būsimos perspektyvos

96

2008/C 120/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (Kodifikuota redakcija) COM(2007) 587 galutinis

100


LT

 

Top