Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 256, 2007m. spalis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 256

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. spalio 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
436-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. gegužės 30-31 d.

2007/C 256/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Rezoliucija dėl Indėlio į 2007 m. birželio 21-22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą: konstitucinio proceso planas

1


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

437-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. liepos 11-12 d.

2007/C 256/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą COM(2005) 276 galutinis — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Verslo, visų pirma MVĮ, potencialo (Lisabonos strategija)

8

2007/C 256/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Investicijų į žinias ir inovacijas (Lisabonos strategija)

17

2007/C 256/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl vartotojų acquis persvarstymo COM(2006) 744 galutinis

27

2007/C 256/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžių (kodifikuota redakcija) COM(2007) 236 galutinis — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos energetikos politikos apibrėžimo (Lisabonos strategija)

31

2007/C 256/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos (kodifikuota redakcija)

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose COM(2006) 783 galutinis — 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 galutinis — 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 galutinis — 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais COM(2006) 852 — 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl palydovinės navigacijos taikmenų COM(2006) 769 galutinis

47

2007/C 256/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Branduolinė informacinė programa, pateikta pagal Euratomo sutarties 40 straipsnį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kad jis pareikštų nuomonę“COM(2006) 844 galutinis

51

2007/C 256/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Linijinių konferencijų: Jungtinių Tautų konvencija COM(2006) 869 galutinis — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Radijo dažninio atpažinimo (RDA)

66

2007/C 256/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Galileo kryžkelėje: Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos GNSS (Global Navigation Satellite System) programų įgyvendinimas“COM(2007) 261 galutinis

73

2007/C 256/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Dvimetės ES tvaraus vystymosi strategijos pažangos ataskaitos

76

2007/C 256/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų statistikos COM(2006) 778 galutinis — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Inovacijų įtakos pramonės permainoms ir EIB vaidmens

88

2007/C 256/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Prioritetinių gyventojų grupių užimtumo (Lisabonos strategija)

93

2007/C 256/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinių partnerių vaidmens derinant profesinę veiklą, šeiminį ir asmeninį gyvenimą

102

2007/C 256/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros (vidinis lankstumas — kolektyvinės derybos ir socialinio dialogo vaidmuo reguliuojant ir reformuojant darbo rinkas)

108

2007/C 256/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Įsidarbinimo galimybės ir verslumo: pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir vietos bei regionų valdžios institucijų vaidmuo siekiant lyčių lygybės

114

2007/C 256/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Sveikatos ir migracijos

123

2007/C 256/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Euroregionų

131

2007/C 256/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Centrinės Amerikos santykių

138

2007/C 256/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Moterų verslumo skatinimo Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybėse

144


LT

 

Top