Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:288E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 288, 2006m. lapkritis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 288E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2006 m. vasario 1-2 d. posėdžiai

 

2006 m. vasario 1 d., trečiadienis

2006/C 288E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimas

Gauti dokumentai

Parlamento sudėtis

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Asignavimų perkėlimas

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Darbotvarkė

Bendros užsienio politikos perspektyvos 2006 m. — 2004 m. bendra užsienio ir saugumo politika (diskusijos)

Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę (diskusijos)

ES pozicija dėl Kubos vyriausybės (diskusijos)

Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos. Valstybių narių atsakomybė dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo (diskusijos)

Viduržemio jūros žuvų ištekliai (diskusijos)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Kovos su smurtu prieš moteris dabartinė padėtis ir ateities veiksmai (diskusijos)

Vyrų ir moterų lygybė Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pašto direktyvos taikymas (diskusijos)

Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***I (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

11

 

2006 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

2006/C 288E/02

PROTOKOLAS

13

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Europos komunikacijų strategija. Baltoji knyga (diskusijos)

Su kelių transporto veikla susiję socialiniai teisės aktai ***III. Su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimas ***III (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Balsuoti skirtas laikas

Su kelių transporto veikla susiję socialiniai teisės aktai ***III (balsavimas)

Su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimas ***III (balsavimas)

Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***I (balsavimas)

2004 m. bendra užsienio ir saugumo politika (balsavimas)

Kovos su smurtu prieš moteris dabartinė padėtis ir ateities veiksmai (balsavimas)

Vyrų ir moterų lygybė Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pašto direktyvos taikymas (balsavimas)

Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę (balsavimas)

ES pozicija dėl Kubos vyriausybės (balsavimas)

Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos. Valstybių narių atsakomybė dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo (balsavimas)

Viduržemio jūros žuvų ištekliai (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

21

I PRIEDAS

23

II PRIEDAS

33

PRIIMTI TEKSTAI

50

P6_TA(2006)0034
Su kelių transporto veikla susiję socialiniai teisės aktai ***III
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl būtiniausių sąlygų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Tarybos direktyvą 88/599/EEB panaikinimo) (PE-CONS 3672/2/2005 — C6-0417/2005 — 2003/0255(COD))

50

P6_TA(2006)0035
Su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimas ***III
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugą kelių transporto srityje suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) 3821/85 ir (EB) 2135/98 bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85) (PE-CONS 3671/3/2005 — C6-0416/2005 — 2001/0241(COD))

51

P6_TA(2006)0036
Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančios Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/211/EEB (KOM(2004)0708 — C6-0160/2004 — 2004/0248(COD))

52

P6_TC1-COD(2004)0248
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. vasario 2 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/.../EB, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančios Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/211/EEB

52

PRIEDAS
FASUOTŲ PRODUKTŲ TURINIO VARDINIŲ KIEKIŲ SKALĖ

57

P6_TA(2006)0037
2004 m. bendra užsienio ir saugumo politika
Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004 m. Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, įskaitant finansines pasekmes Europos Sąjungos bendrajam biudžetui (2005/2134(INI))

59

P6_TA(2006)0038
Kova su smurtu prieš moteris
Europos Parlamento rezoliucija dėl esamos kovos su smurtu prieš moteris padėties ir ateities veiksmų (2004/2220(INI))

66

P6_TA(2006)0039
Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2004/2159(INI))

73

P6_TA(2006)0040
Pašto direktyvos taikymas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Pašto direktyvos (Direktyva 97/67/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB) taikymo (2005/2086(INI))

77

P6_TA(2006)0041
Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę
Europos Parlamento rezoliucija dėl rinkimų Palestinoje rezultatų ir padėties Rytų Jeruzalėje

79

P6_TA(2006)0042
ES pozicija dėl Kubos vyriausybės
Europos Parlamento rezoliucija dėl ES pozicijos dėl Kubos vyriausybės

81

P6_TA(2006)0043
Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos
Europos Parlamento rezoliucija dėl nacionalinių ES lėšų valdymo deklaracijų

83

P6_TA(2006)0044
Viduržemio jūros žuvų ištekliai
Europos Parlamento rezoliucija dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo

84


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Informacija dėl balsavimui skirto laiko

Jeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.

Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 

Top