Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:276E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 276, 2006m. lapkritis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 276E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2006/C 276E/1

2006 m. birželio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (EB) Nr. 17/2006, priimta pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje nustatytą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

1

2006/C 276E/2

2006 m. birželio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (EB) Nr. 18/2006, priimta pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje nustatytą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. …/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą

252


LT

 

Top