Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 133, 2006m. birželis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 133E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 metai
2006m. birželio 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2005 m. birželio 22 d., trečiadienis

2006/C 133 E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

1

Sesijos atnaujinimas

1

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

1

Buvusių posėdžių balsavimų pakeitimai

1

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

2

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

2

Parlamento sudėtis

2

Įgaliojimų patikrinimas

2

Komitetų ir delegacijų sudėtis

2

Gauti dokumentai

3

Asignavimų perkėlimas

7

Pirmininko pareiškimas

7

Darbotvarkė

7

Europos Vadovų Tarybos susitikimas (Briuselis, 2005 m. birželio 16-17 d.) - Liuksemburgo pirmininkavimo pusmetis (diskusijos)

7

2003 m. birželio 4 d. sprendimo dėl Europos Parlamento narių statuto pakeitimas (diskusijos)

8

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

9

Bendrijos sienų kodeksas ***I (diskusijos)

9

Saugumo tyrimai (diskusijos)

9

Informacinė visuomenė (diskusijos)

9

Lloyd byla (diskusijos)

10

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **II (diskusijos)

10

Kito posėdžio darbotvarkė

11

Posėdžio pabaiga

11

DALYVIŲ SĄRAŠAS

12

 

2005 m. birželio 23 d., ketvirtadienis

2006/C 133 E/02

PROTOKOLAS

14

POSĖDŽIO EIGA

14

Posėdžio pradžia

14

Oficialus pasveikinimas

14

Gauti dokumentai

14

Britanijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

15

Oficialus pasveikinimas

16

Britanijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijų tęsinys)

16

Balsavimui skirtas laikas

16

2003 m. birželio 4 d. sprendimo dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo pakeitimas (balsavimas)

16

Parlamento sudėtis

17

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

17

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

17

Buvusių posėdžių balsavimų pakeitimai

17

Balsavimui skirtas laikas (pratęstas)

17

Pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

17

Bendrijos sienų kodeksas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

18

Su biudžeto vykdymu susijęs reglamentavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

18

Statistinių duomenų kokybė taikant perviršinio deficito procedūrą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

18

Tam tikros specialios priemonės, taikytinos pažeidus taikos procesą ir tarptautinę teisę Darfūro regiono konflikte Sudane * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

19

Tam tikros specialios priemonės, taikytinos asmenims, pažeidžiantiems ginklų embargą, taikomą Kongo Demokratinei Respublikai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

19

Pataisyto biudžeto 2/2005 projekto pakeitimai (balsavimas)

19

Pataisyto biudžeto 2/2005 projektas (balsavimas)

19

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **II (balsavimas)

20

Bendrijos finansinių interesų apsauga ***I (balsavimas)

20

Galimybė gauti Bendrijos išorės paramą ***I (balsavimas)

20

Grenlandijos otų atsargų atkūrimo planas * (balsavimas)

21

Europos Vadovų Tarybos susitikimas (Briuselis, 2005 m. birželio 16-17 d.) (balsavimas)

21

Lloyd byla (balsavimas)

21

Saugumo tyrimai (balsavimas)

21

Informacinė visuomenė (balsavimas)

22

Paaiškinimai dėl balsavimo

22

Balsavimo pataisymai

22

Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas

23

Kitų posėdžių kalendorinis planas

23

Sesijos atidėjimas

23

DALYVIŲ SĄRAŠAS

24

I PRIEDAS

26

II PRIEDAS

32

PRIIMTI TEKSTAI

48

P6_TA(2005)0245
Parlamento narių statutas
Europos Parlamento rezoliucija dėl 2003 m. birželio 4 d. sprendimo dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo pakeitimo (2005/2124(INI))

48

PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ STATUTO PRIĖMIMO

49

P6_TA(2005)0246
Pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimai (k/m/r) ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, dvidešimt devintąjį kartą iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (medžiagos klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai - k/m/r) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Bendrijos sienų kodeksas ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio valstybių sienas reglamentuojančias taisykles apimantį Bendrijos kodeksą (KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1_COD(2004)0127
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)

57

I PRIEDAS
PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI, SKIRTI PATIKRINTI, AR ĮVYKDYTOS ATVYKIMO SĄLYGOS

77

II PRIEDAS
INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS

78

III PRIEDAS
EISMO JUOSTAS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUOSE ŽYMINČIŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

78

IV PRIEDAS
ŽYMĖJIMAS SPAUDAIS

79

V PRIEDAS

80

VI PRIEDAS
KONKREČIOS TAISYKLĖS, SKIRTOS ĮVAIRIOMS SIENOS RŪŠIMS IR ĮVAIRIOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOMS KERTANT VALSTYBIŲ NARIŲ IŠORĖS SIENAS

83

VII PRIEDAS
SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ ASMENŲ

88

VIII PRIEDAS

91

P6_TA(2005)0248
Su biudžeto vykdymu susijęs reglamentavimas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 382/2001 dėl jo galiojimo termino ir tam tikrų su biudžeto vykdymu susijusių nuostatų (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
Statistinių duomenų kokybė taikant perviršinį deficitą *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 3605/93 statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito reguliavimo tvarką, atžvilgiu (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Tam tikros specialios priemonės, taikytinos pažeidus taikos procesą ir tarptautinę teisę Darfūro regiono konflikte Sudane *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio tam tikras ypatingas apribojančias priemones asmenims, trukdantiems taikos procesui ir nesilaikantiems tarptautinės teisės normų konflikte Darfuro regione Sudane (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Tam tikros specialios priemonės, taikytinos asmenims, pažeidžiantiems ginklų embargą, taikomą Kongo Demokratinei Respublikai *
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikytinas asmenims, pažeidžiantiems ginklų embargą, taikomą Kongo Demokratinei Respublikai (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252
Pataisyto biudžeto 2/2005 projektas (pakeitimai)
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 2/2005 projekto - Atlyginimų tikslinimas (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253
Pataisyto biudžeto 2/2005 projektas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 2/2005 projekto - Atlyginimų tikslinimas (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045/(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
Biudžeto būklės priežiūra ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros ir koordinavimo, priėmimo (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
Bendrijos finansinių interesų apsauga ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpusavio administracinės pagalbos siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veiklos (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl tarpusavio administracinės pagalbos siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veiklos

105

P6_TA(2005)0256
Galimybė gauti Bendrijos išorės paramą ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą

116

I PRIEDAS

121

II PRIEDAS
PPK PAGALBĄ GAUNANČIŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS, 2003 M. SAUSIO 1 D.

130

III PRIEDAS
EBPO/PPK NARIŲ SĄRAŠAS

130

IV PRIEDAS
IŠTRAUKOS IŠ REKOMENDACIJOS DĖL EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS PLĖTROS PARAMOS KOMITETO (EBPO/PPK) OFICIALIOSIOS PLĖTROS PARAMOS MAŽIAU IŠSIVYSČIUSIOMS ŠALIMS ATSIEJIMO, 2001 M. KOVAS

131

P6_TA(2005)0257
Grenlandijos otų atsargų atkūrimo planas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Grenlandijos otų išteklių atkūrimo planą Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijos struktūroje (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
Lloyd byla
Europos Parlamento rezoliucija dėl Lloyd peticijų

134

P6_TA(2005)0259
Saugumo tyrimai
Europos Parlamento rezoliucija dėl saugumo tyrimų tolesnių žingsnių (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Informacinė visuomenė
Europos Parlamento rezoliucija dėl informacinės visuomenės (2004/2204(INI))

140


LT

 

Top