EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 124, 2006m. gegužė 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 124E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. gegužės 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Europos Parlamentas

 

2005 m. birželio 6 d. pirmadienis

2006/C 124E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimas

Parlamento sudėtis

Frakcijų sudėtis

Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Gauti dokumentai

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (diskusijos)

Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (diskusijos)

Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu (diskusijos)

Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (diskusijos)

Perdraudimas ***I (diskusijos)

EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

12

 

2005 m. birželio 7 d., antradienis

2006/C 124E/2

PROTOKOLAS

13

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Kova su terorizmu (diskusijos)

Balsavimui skirtas laikas

Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (balsavimas)

Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (balsavimas)

Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsavimas)

Perdraudimas ***I (balsavimas)

EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (balsavimas)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus * (balsavimas)

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje * (balsavimas)

Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn * (balsavimas)

Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą (balsavimas)

Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas (balsavimas)

Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (balsavimas)

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (balsavimas)

Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007—2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (diskusijos)

Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija (diskusijos)

Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (diskusijos)

Akcizais apmokestinami produktai * (diskusijos)

Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

29

I PRIEDAS

31

II PRIEDAS

43

PRIIMTI TEKSTAI

68

P6_TA(2005)0211
Transeuropiniai tinklai energetikos srityje ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2005/EB dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus 96/391/EB ir Nr. 1229/2003/EB

68

I PRIEDAS
TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI

78

II PRIEDAS
TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI
6 straipsnio 2 dalyje numatyti bendrų interesų projektų nustatymo papildomi kriterijai

81

III PRIEDAS
TRANSEUROPINIAI ENERGETIKOS TINKLAI
Bendrų interesų projektai ir jų specifikacijos, šiuo metu nustatytos pagal II priede nustatytus kriterijus

85

P6_TA(2005)0212
Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos efektyvumo paslaugų (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos efektyvumo paslaugų

95

I PRIEDAS
GALUTINIO ENERGIJOS NAUDOJIMO EFEKTYVUMO PLANINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

109

II PRIEDAS
PASIRINKTŲ GALUTINIO VARTOJIMO KURO RŪŠIŲ PIRMINĖS ENERGIJOS KIEKIS (PERSKAIČIAVIMO LENTELĖ)

109

III PRIEDAS
PRIIMTINOS ENERGIJOS EFEKTYVUMO PROGRAMOS IR KITOS ENERGIJOS EFEKTYVUMO PRIEMONĖS

110

IV PRIEDAS
SUTAUPYTOS ENERGIJOS MATAVIMO IR PATIKRINIMO TAISYKLĖS

112

V PRIEDAS

115

P6_TA(2005)0213
Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB, sukuriančią bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)

116

I PRIEDAS
ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO A DALYJE, 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 11 STRAIPSNIO A DALYJE

129

II PRIEDAS
ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO A DALYJE, 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 11 STRAIPSNIO B DALYJE

129

III PRIEDAS
ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS, NURODOMOS 6 STRAIPSNIO B DALYJE IR 11 STRAIPSNIO B DALYJE

130

P6_TA(2005)0214
Perdraudimas ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/.../EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB

132

I PRIEDAS

183

II PRIEDAS

184

P6_TA(2005)0215
EŽŪKPF parama kaimo plėtrai *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu srityje (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu
Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas
Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl teroristinių išpuolių: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Kova su terorizmo finansavimu
Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje
Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje (2005/2046(INI))

258

 

2005 m. birželio 8 d., trečiadienis

2006/C 124E/3

PROTOKOLAS

262

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui, įskaitant Europos Sąjungos ateities klausimą po referendumų dėl Konstitucijos Europai (Briuselis, 2005 m. birželio 16–17 d.) (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Frakcijų sudėtis

Balsavimui skirtas laikas

Pasiūlimas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)

Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (balsavimas)

Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (balsavimas)

Akcizais apmokestinami produktai * (balsavimas)

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (balsavimas)

Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

JTO reforma (diskusijos)

Transatlantiniai santykiai (diskusijos)

Situation in Uzbekistan (diskusijos)

Komisijos ir valstybių narių bei Philip Morris susitarimas dėl kovos su sukčiavimu (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I — Perviršinis deficitas * (diskusijos)

Europos konkurencingumo stiprinimas (diskusijos)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (diskusijos)

Bendrijos patentas (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

273

I PRIEDAS

275

II PRIEDAS

288

PRIIMTI TEKSTAI

373

P6_TA(2005)0224
Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos
Europos Parlamento rezoliucija dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (2004/2209(INI))

373

PRIEDAS
Finansinė struktūra 2007–2013 m.

389

P6_TA(2005)0225
Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2005 m. birželio 8 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės

390

P6_TA(2005)0226
Akcizais apmokestinami produktai *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė
Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai)

398

P6_TA(2005)0228
Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos išsiplėtusioje Europoje (2005/2008(INI))

405

 

2005 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

2006/C 124E/4

PROTOKOLAS

416

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Frakcijų sudėtis

Gauti dokumentai

Asignavimų perkėlimas

Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės * (diskusijos)

Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos * (diskusijos)

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (diskusijos)

Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Balsavimui skirtas laikas

Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos konkurencingumo stiprinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **I (balsavimas)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (balsavimas)

Perviršinis deficitas * (balsavimas)

Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės * (balsavimas)

Pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimai (balsavimas)

Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (balsavimas)

JTO reforma (balsavimas)

Transatlantiniai santykiai (balsavimas)

Situation in Uzbekistan (balsavimas)

Užimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimą (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kitos sesijos darbotvarkė

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (diskusijų tęsinys)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)

Balsavimui skirtas laikas

Bolivija (balsavimas)

Spaudos laivė Alžyre (balsavimas)

Azerbaidžanas (balsavimas)

Socialinė integracija naujose valstybėse narėse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Parlamento sudėtis (2005 6 6 protokolo erratum)

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

433

I PRIEDAS

435

II PRIEDAS

454

PRIIMTI TEKSTAI

507

P6_TA(2005)0229
Susitarimas dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudaromo Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Europos konkurencingumo stiprinimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl „Europos konkurencingumo stiprinimo: pramonės pokyčių padariniai MVĮ politikai ir vaidmeniui“ (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas **I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros ir koordinavimo (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų policiklinių aromatinių angliavandenilių pateikimo į rinką ir naudojimo minkštikliuose ir padangose (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. birželio 9 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/…/EB dėl tam tikrų policiklinių aromatinių angliavandenilių pateikimo į rinką ir naudojimo minkštikliuose ir padangose (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas)

521

PRIEDAS

524

P6_TA(2005)0233
Perviršinis deficitas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo valdymo priemonės ir kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija
Europos Parlamento rezoliucija dėl legalios ir nelegalios migracijos santykio ir migrantų integracijos (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl pacientų mobilumo ir sveikatos priežiūros raidos Europos Sąjungoje 2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
JTO reforma
Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų reformos

549

P6_TA(2005)0238
Transatlantiniai santykiai
Europos Parlamento rezoliucija dėl 2005 m. birželio 20 d. ES ir JAV aukščiausio lygio susitikimo Vašingtone sėkmės užtikrinimo

556

P6_TA(2005)0239
Padėtis Uzbekistane
Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Uzbekistane

560

P6_TA(2005)0240
Užimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimą
Užimtumas ir našumas bei jų indėlis į ekonomikos augimą (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolivija
Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje

566

P6_TA(2005)0242
Spaudos laisvė Alžyre
Europos Parlamento rezoliucija dėl spaudos laisvės Alžyre

567

P6_TA(2005)0243
Azerbaidžanas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Azerbaidžano

569

P6_TA(2005)0244
Socialinė integracija naujose valstybėse narėse
Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinės integracijos naujose valstybėse narėse (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


LT

 

Top