EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 120, 2005m. gegužė 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 120

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. gegužės 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

412 plenarinė sesija2004 m. spalio 27 – 28 d.

2005/C 120/1

Nuomonė dėl „Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir direktyvų 73/239/EEB, 92/49/EEB bei direktyvų 98/78/EB ir 2002/83/EB pakeitimų“KOM(2004) 273 galutinis – 2004/0097 (COD)

1

2005/C 120/2

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apribojimų, taikomų toluolo ir trichlorbenzeno pardavimui ir naudojimui (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt aštuntasis pakeitimas) KOM(2004) 320 galutinis - 2004/0111 (COD)

6

2005/C 120/3

Nuomonė dėl „Mažųjų ir vidutinių įmonių bei socialinės ekonomikos įmonių sugebėjimas prisitaikyti prie ekonomikos augimo sąlygotų permainų“

10

2005/C 120/4

Nuomonė dėl „Visos Europos transporto koridorių“

17

2005/C 120/5

Nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – „Sujungti Europą dideliu greičiu: naujausi pasiekimai elektroninių komunikacijų sektoriuje“KOM(2004) 61 galutinis

22

2005/C 120/6

Nuomonė dėl Iš dalies pakeisto Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl direktyvos dėl uostų apsaugos didinimo KOM (2004) 393 galutinis – 2004/0031 (COD)

28

2005/C 120/7

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos tam tikrais policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir jų naudojimo gaminant alyvą ir padangas apribojimų (dvidešimt septintasis dalinis Tarybos direktyvos 76/769/EEB pakeitimas) KOM(2004) 98 galutinis - 2004/0036 (COD)

30

2005/C 120/8

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių ir Reglamentą (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje KOM(2004) 233 galutinis - 2004/0073 CNS

34

2005/C 120/9

Nuomonė dėl Pramonės permainų ir valstybės pagalbos plieno sektoriuje

37

2005/C 120/10

Nuomonė dėl Sveikatos sauga: kolektyvinis įsipareigojimas ir nauja teisė

47

2005/C 120/11

Nuomonė dėl Komisijos komunikato „Dėl pacientų judėjimo ir sveikatos priežiūros gerinimo Europos Sąjungoje svarstymo aukštu lygiu eigos“(KOM (2004) 301 galutinis)

54

2005/C 120/12

Nuomonė dėl:

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl konkrečios trečiųjų šalių piliečiams leidimo atvykti tvarkos vykdyti mokslinius tyrimus Europos bendrijoje.

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos palengvinti trečiųjų šalių piliečiams leidimą atvykti vykdyti mokslinius tyrimus Europos bendrijoje.

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos palengvinti valstybių narių vienodų trumpalaikių vizų išdavimą mokslininkams iš trečiųjų šalių, kurie keliauja Europos Bendrijos teritorijoje, kad vykdytų mokslinius tyrimus (KOM(2004) 178 galutinis - 2004/0061 (CNS))

60

2005/C 120/13

Nuomonė dėl mokymo ir produktyvumo

64

2005/C 120/14

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies pakeičiančio Sprendimą Nr. 2002/463/EB dėl administracinio bendradarbiavimo veiksmų programos išorinių sienų kontrolės, vizų, prieglobsčio ir imigracijos srityse (ARGO programa) patvirtinimo KOM(2004) 384 galutinis - 2004/0122 (CNS)

76

2005/C 120/15

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (KOM(2003) 808 galutinis – 2003/0311 (CNS))

78

2005/C 120/16

Nuomonė dėl Lisabonos strategijos įgyvendinimo gerinimo

79

2005/C 120/17

Nuomonė dėl „Europos įmonių konkurencingumo“

89

2005/C 120/18

Nuomonė dėl „Žaliosios knygos apie viešas/privačias partnerystes ir bendrijos teisę viešų/privačių partnerysčių ir koncesijų srityje“(KOM(2004) 327 galutinis)

103

2005/C 120/19

Nuomonė dėl dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, pataisančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (KOM(2004) 227 galutinis — (CNS)2004/0072)

111

2005/C 120/20

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 77/388/EB dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos įstojimo į Europos Sąjungą (KOM(2004) 295 galutinis)

114

2005/C 120/21

Nuomonė dėl pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai priimti direktyvą dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energetikos paslaugų KOM(2003) 739 galutinis -2003/0300 (COD)

115

2005/C 120/22

Nuomonė dėl Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių ir investicijų į infrastruktūrą KOM(2003) 740 galutinis - 2003/0301 (COD)

119

2005/C 120/23

Nuomonė dėl „Sutarties dėl Konstitucijos Europai“

123

2005/C 120/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Aplinkos kaip ekonomikos galimybės“

128

2005/C 120/25

Nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui — Socialinės apsaugos modernizavimas siekiant kokybiškos, prieinamos ir tvarios sveikatos priežiūros bei ilgalaikės priežiūros: parama nacionalinės strategijos kryptims taikant „atvirą koordinavimo metodą“KOM(2004) 304 galutinis

135


LT

 

Top