EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 141, 2008m. gegužė 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 480/2008 dėl susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas, nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime dėl žvejybos Seišelių vandenyse numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d.

1

 

 

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 481/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 482/2008, kuriuo nustatoma oro navigacijos paslaugų teikėjų diegtina programinės įrangos saugos užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2096/2005 II priedas (1)

5

 

*

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 483/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (SKVN), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (SGN), Chodské pivo (SGN))

11

 

 

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 484/2008, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2008 m. birželio 1 d.

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/404/EB

 

*

2008 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas dėl paskelbimo, kad tam tikrame Italijos administraciniame regione oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės, o tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/467/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1876)  (1)

16

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/405/EB

 

*

2008 m. gegužės 28 d. Komisijos rekomendacija dėl 2-nitrotolueno ir 2,4-dinitrotolueno keliamos rizikos mažinimo priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2233)  (1)

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, klaidų ištaisymas (OL L 396, 2006 12 30) (Ištaisyta redakcija OL L 136, 2007 5 29)

22

 

*

1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/496/EEB, nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančios Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB, klaidų ištaisymas (OL L 268, 1991 9 24) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 12 tomas, p. 58)

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top