EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 294, 2007m. lapkritis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 294

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1320/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, nustatantis įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB (1)

3

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1322/2007, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl integruotos Europos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais

5

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1323/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedą dėl firokoksibo (1)

11

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1324/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

14

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1325/2007, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes ICES Vb ir VIb zonose ir VIaN zonos EB vandenyse

17

 

*

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1326/2007, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES I ir IIb zonose

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2007/726/EB

 

*

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo, vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktu

21

 

 

Taryba

 

 

2007/727/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas, kuriuo Slovėnijos Respublika įgaliojama Europos bendrijos interesais ratifikuoti 2004 m. vasario 12 d. protokolą, iš dalies keičiantį 1960 m. liepos 29 d. Paryžiaus konvenciją dėl atsakomybės prieš trečiąją šalį atominės energijos srityje

23

 

 

2007/728/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Ispanijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

25

 

 

Komisija

 

 

2007/729/EB

 

*

2007 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvų 64/432/EEB, 90/539/EEB, 92/35/EEB, 92/119/EEB, 93/53/EEB, 95/70/EB, 2000/75/EB, 2001/89/EB, 2002/60/EB bei sprendimų 2001/618/EB ir 2004/233/EB nuostatas dėl nacionalinių etaloninių laboratorijų ir valstybinių institutų sąrašų (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1303/2007, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 290, 2007 11 8)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top