EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:143:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 143, 2012m. gegužė 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.143.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 143

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gegužės 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

478-oji plenarinė sesija, 2012 m. vasario 22, 23 d.

2012/C 143/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės būklės, priimta 478-ojoje plenarinėje sesijoje

1

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

478-oji plenarinė sesija, 2012 m. vasario 22, 23 d.

2012/C 143/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo galimybių reguliuojant finansų rinkas (nuomonė savo iniciatyva)

3

2012/C 143/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ekonomikos augimo ir valstybės skolos ES. Du novatoriški pasiūlymai (nuomonė savo iniciatyva)

10

2012/C 143/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl piliečiams palankios ir humaniškos vidaus rinkos politikos (nuomonė savo iniciatyva)

17

2012/C 143/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujų ekonomikos valdymo teisės aktų socialinio poveikio (nuomonė savo iniciatyva)

23

2012/C 143/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Lotynų Amerikos socialinės ekonomikos

29

2012/C 143/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl žemės ūkio ir amatų – naudingo derinio kaimo vietovėms (nuomonė savo iniciatyva)

35

2012/C 143/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EESRK pozicijos rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai tvaraus vystymosi klausimais (RIO+20) (papildoma nuomonė)

39


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

478-oji plenarinė sesija, 2012 m. vasario 22, 23 d.

2012/C 143/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) (COM(2011) 608 galutinis – 2011/0269 (COD))

42

2012/C 143/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija) (COM(2011) 714 galutinis – 2011/0314 (CNS))

46

2012/C 143/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitų ir mokesčių srities veiksmų programa (FISCUS) ir panaikinami sprendimai Nr. 1482/2007/EB ir Nr. 624/2007/EB (COM(2011) 706 galutinis – 2011/0341 (COD))

48

2012/C 143/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2012 m. metinė augimo apžvalga“(COM(2011) 815 galutinis)

51

2012/C 143/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu Europos Sąjungoje: galimybės ir problemos kuriant bendrąją skaitmeninę rinką (COM(2011) 427 galutinis)

69

2012/C 143/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) (COM(2011) 652 galutinis – 2011/0296 (COD))

74

2012/C 143/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (COM(2011) 683 galutinis – 2011/0307 (COD))

78

2012/C 143/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (COM(2011) 607 galutinis – 2011/0268 (COD))

82

2012/C 143/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos (COM(2011) 609 galutinis – 2011/0270 (COD))

88

2012/C 143/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2011) 813 galutinis – 2011/0390 (CNS))

94

2012/C 143/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“(COM(2011) 709 galutinis – 2011/0339 (COD))

102

2012/C 143/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos (COM(2011) 688 galutinis – 2011/0309 (COD))

107

2012/C 143/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (COM(2011) 518 galutinis)

110

2012/C 143/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (COM(2011) 593 galutinis – 2011/0254 (NLE))

113

2012/C 143/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011) 665 galutinis – 2011/0302 (COD))

116

2012/C 143/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (COM(2011) 657 galutinis – 2011/0299 (COD))

120

2012/C 143/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB (COM(2011) 658 galutinis – 2011/0300 (COD))

125

2012/C 143/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (COM(2011) 650 galutinis – 2011/0294 (COD))

130

2012/C 143/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (COM(2011) 659 galutinis – 2011/0301 (COD))

134

2012/C 143/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl vairuotojų pažymėjimų su integruotomis vairuotojo kortelės funkcijomis iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB (COM(2011) 710 galutinis – 2011/0387(COD))

139

2012/C 143/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės vaidmens plėtojant Europos Sąjungos ir Čilės santykius

141

2012/C 143/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus ir farmakologinio budrumo (COM(2011) 632 galutinis – 2008/0255 (COD))

146

2012/C 143/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB nuostatos dėl informacijos visuomenei apie receptinius vaistus ir farmakologinio budrumo (COM(2011) 633 galutinis – 2008/0256 (COD))

147

2012/C 143/32

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (COM(2012) 15 final – 2012/003 (COD))

148

2012/C 143/33

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje (COM(2011) 855 galutinis – 2011/0416 COD)

149


LT

 

Top