EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:028:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 28, 2006m. vasaris 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. vasario 3d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

421-oje plenarinė sesija, įvykusioje 2005 m. spalio 26 — 27 d.

2006/C 028/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl paveldėjimų ir testamentų COM(2005) 65 final

1

2006/C 028/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Klasikinių energijos šaltinių: anglies, žalios naftos ir gamtinių dujų situacija ir perspektyvos ilgalaikiame energijos balanse

5

2006/C 028/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Tarybos reglamento dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002 COM(2005) 210 final–2005/0098 (COD)

16

2006/C 028/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai dėl rizikos ir krizių valdymo žemės ūkyje COM(2005) 74 final

18

2006/C 028/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo COM(2005) 221 final — 2005/0099 CNS

25

2006/C 028/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio 2007–2013 m. programą „Aktyvių piliečių Europa“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti COM(2005) 116 final — 2005/0041 (COD)

29

2006/C 028/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai dėl su jaunimu susijusių Europos politikos krypčių Europos jaunimo reikalų sprendimo — Europos jaunimo pakto įgyvendinimo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo COM(2005) 206 final

35

2006/C 028/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Apmąstymų laikotarpio: diskusijos apie Europos Sąjungą įvertinimo struktūra, klausimai ir kontekstas

42

2006/C 028/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl asmenų judumo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje ir jo poveikio transporto priemonėms

47

2006/C 028/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl

Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro rinkų organizavimo cukraus sektoriuje

Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams

Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio laikiną Europos Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo COM(2005) 263 final — 2005/0118-0119-0120 CNS

52

2006/C 028/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ataskaitos apie ES miškininkystės strategijos įgyvendinimą COM(2005) 84 final

57

2006/C 028/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro sėklų rinkos organizavimo COM(2005) 384 final — 2005/0164 (CNS)

66

2006/C 028/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo COM(2005) 395 final — 2005/0160 CNS

68

2006/C 028/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą COM(2005) 108 final — 2005/0033 (COD)

69

2006/C 028/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Etiškos prekybos ir vartotojų apsaugos programų

72

2006/C 028/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl bendro apynių rinkos organizavimo COM(2005) 386 final — 2005/0162 (CNS)

82

2006/C 028/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento COM (2005) 181 final — 2005/0090 (CNS)

83

2006/C 028/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatytas taisykles dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje COM(2004) 728 final — 2005/0807 (CNS)

86

2006/C 028/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės projektas dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo“COM(2005) 361 final — 2005/0147 (COD)

88

2006/C 028/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti geriausios praktikos skleidimo ir IRT diegimo stebėsenos programos galiojimą 2006 m. COM(2005) 347 final — 2005/0144 (COD)

89

2006/C 028/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EESRK požiūrio į rengiamą 6-ąją PPO ministrų konferenciją

90

2006/C 028/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — ES ir šalių kandidačių pilietinės visuomenės savitarpio dialogo COM(2005) 290 final

97

2006/C 028/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo („Triukšmo direktyva“) pakeitimo COM(2005) 370 final. 2005/0149(COD)

104


LT

 

Top