Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Suvestinis Europos aktas

Go to the summaries’ table of contents

Suvestinis Europos aktas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Suvestinis Europos aktas

KOKS ŠIO AKTO TIKSLAS?

  • Suvestiniu Europos aktu (SEA) siekta peržiūrėti Romos sutartis, kuriomis įsteigiamos Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija.
  • Tokiu būdu norėta suteikti Europos integracijai naują postūmį ir iki 1993 m. sausio 1 d. užbaigti vidaus rinkos kūrimą (vidaus rinka yra teritorija be vidinių sienų, kurioje gali laisvai judėti prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas).
  • SEA iš dalies pakeistos taisyklės, kuriomis reglamentuojama Europos institucijų veikla, ir išplėsti Europos bendrijos įgaliojimai įvairiose politikos srityse.
  • Sukurdamas naujas Bendrijos kompetencijas ir pertvarkydamas institucijas, SEA atvėrė kelią tolesnei politinei integracijai ir ekonominei ir pinigų sąjungai, kuri įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyje (Mastrichto sutartyje).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

  • Tarpvyriausybinėms deryboms, kurios baigėsi SEA pasirašymu, buvo suteiktas dvigubas įgaliojimas sudaryti:

Struktūra

  • SEA sudaro preambulė ir keturios antraštinės dalys. Jame pateikiamos įvairios konferencijos metu priimtos deklaracijos.
  • Preambulėje išdėstomi pagrindiniai sutarties tikslai ir išreiškiamas pasirašančiųjų pasiryžimas pertvarkyti savo santykių visumą, siekiant sukurti Europos Sąjungą. Preambulėje taip pat nustatomas unikalus akto pobūdis: sujungiamos bendros nuostatos dėl bendradarbiavimo užsienio politikos srityje ir Europos Bendrijų. Galiausiai, susitelkiama į du sutarčių peržiūrėjimo tikslus, t. y. „gerinti ekonominę ir socialinę padėtį, plėtoti bendrąsias politikos kryptis bei siekti naujų tikslų“ ir „užtikrinti sklandesnę Bendrijų veiklą“.
    • I antraštinėje dalyje pateikiamos bendrosios nuostatos dėl politinio bendradarbiavimo ir Europos bendrijos.
    • II antraštinė dalis skirta sutarčių, kuriomis įsteigiamos Europos Bendrijos, pakeitimams.
    • III antraštinėje dalyje aptariamas Europos bendradarbiavimas užsienio politikos srityje.
    • IV antraštinėje dalyje pateikiamos bendrosios ir baigiamosios nuostatos.

Instituciniai pakeitimai

  • Tam, kad bendroji rinka būtų sukurta iki 1993 m., SEA padidintas atvejų, kai Taryba gali priimti sprendimus kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai, skaičius. Ši supaprastinta sprendimų priėmimo tvarka leido išvengti dažno vėlavimo, kuris atsirasdavo, kai dvylika tuometinių valstybių narių turėjo vienbalsiai sutarti. Vienbalsiškumo nebereikėjo priimant teisės aktus, skirtus sukurti bendrąją rinką, išskyrus priemones, susijusias su apmokestinimu, laisvu asmenų judėjimu ir dirbančių asmenų teisėmis bei interesais.
  • SEA įkurta Europos Vadovų Taryba, kuri formalizavo valstybių ar vyriausybių vadovų konferencijas ir aukščiausiojo lygio susitikimus, nors šio organo kompetencijos buvo nustatytos tik Europos Sąjungos sutarties 15 straipsniu.
  • Parlamento įgaliojimai buvo sustiprinti įtraukiant reikalavimą gauti jo pritarimą sudarant plėtros ir asociacijos susitarimus. SEA nustatyta bendradarbiavimo procedūra, kuria sustiprinta Parlamento pozicija tarpinstituciniame dialoge ir jam leista dalyvauti dviejuose teisės aktų projektų, pasiūlytų remiantis ribotais teisiniais pagrindais, svarstymuose, taip nutiesiant kelią būsimam Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų kartu su Taryba, vaidmeniui.
  • SEA išaiškintos tam tikros nuostatos dėl įgyvendinimo įgaliojimų. 10 straipsnyje nustatyta, kad paprastai Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus įgyvendinti Tarybos nustatytas taisykles. Taryba turi teisę tik tam tikrais atvejais pati tiesiogiai naudotis šiais įgaliojimais. SEA taip pat sukurti Pirmosios instancijos teismo (PIT), dabartinio Bendrojo Teismo, pamatai.

Politikos sritys

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS AKTAS?

SEA taikomas nuo 1987 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Europos Sąjungos istorija: 1980–1989 m. („Europa“).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Suvestinis Europos aktas (OL L 169, 1987 6 29, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Vidaus rinkos kūrimo užbaigimas. Komisijos baltoji knyga Europos Vadovų Tarybai (Milanas, 1985 m. birželio 28–29 d.) (COM(85) 310 final, 1985 6 14)

paskutinis atnaujinimas 04.04.2018

Top