Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal kurias pacientas gali vykti į kitą ES šalį, pasinaudoti saugiomis bei aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti išlaidų kompensaciją iš nacionalinės sveikatos draudimo sistemos.
 • Ji taip pat skatina nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ES šalis užtikrina, kad:
  • pacientai gautų visą reikiamą informaciją apie pageidaujamą paslaugą;
  • būtų įdiegta skaidri skundų teikimo tvarka;
  • būtų įdiegtos profesinės atsakomybės draudimo ar panašaus pobūdžio garantijų sistemos;
  • būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga;
  • pacientai turėtų teisę į rašytinius ar elektroninius gydymo medicininius dokumentus;
  • būtų taikomos tokios pačios sveikatos priežiūros paslaugų kainos, kokias moka vietiniai pacientai.
 • ES šalis, kurioje pacientas yra apdraustas, užtikrina, kad:
  • būtų kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos;
  • būtų teikiama informacija apie pacientų teises ir galimybes gauti paslaugas;
  • pacientams būtų prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, jei būtina tolesnė sveikatos priežiūra;
  • pacientai turėtų galimybę susipažinti su savo medicininiais dokumentais.
 • Įsteigti nacionaliniai kontaktiniai centrai teikia informaciją ir konsultuojasi su pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir sveikatos draudikais.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai informuoja pacientus apie:
  • gydymo galimybes;
  • paslaugų prieinamumą;
  • teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą;
  • kainas;
  • turimą leidimą arba registraciją.
 • Paciento gyvenamoji šalis privalo kompensuoti gydymo išlaidas, neviršijančias toje šalyje nustatytų ribų. Be to, ji gali nuspręsti kompensuoti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
 • Prieš vykstant gydytis į kitą šalį, pacientui gali tekti gauti išankstinį savo šalies leidimą. Išankstinis leidimas reikalingas, jei pacientas bent vienai nakčiai turi būti apgyvendintas ligoninėje, jei reikia labai specializuotos ir išlaidų požiūriu brangios medicininės įrangos arba jei gydymas yra itin pavojingas pacientui ar gyventojams.
 • Nacionalinė institucija gali atsisakyti suteikti išankstinį leidimą, jei ji mano, kad pacientui gali būti suteiktos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos per mediciniškai pagrįstą laikotarpį.
 • Prašymai dėl gydymosi kitoje ES šalyje turi būti išnagrinėti per protingą terminą.
 • Vienoje ES šalyje išrašyti receptai galioja ir kitose šalyse.
 • Nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos skatinamos bendradarbiauti įgyvendinant šią direktyvą ir plėtojant Europos referencijos centrų tinklus, vienijančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir specializuotus centrus.
 • Taip pat skatinamas šalių bendradarbiavimas gydant retąsias ligas, tobulinant e. sveikatos tinklą ir vertinant naująsias sveikatos technologijas.
 • Ši direktyva netaikoma ilgalaikės priežiūros paslaugoms, organų transplantacijai skirtų organų paskirstymui ir galimybei jų gauti, taip pat skiepijimo programoms.
 • Šia direktyva nedaromas poveikis ES šalims dėl nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo ir finansavimo.
 • Europos Komisija kas trejus metus parengia šios sistemos veikimo ir šios direktyvos taikymo ataskaitą. Pirmoji ataskaita buvo pateikta 2015 m. rugsėjį.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2011 m. balandžio 24 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2013 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisykles reikėjo patikslinti, nes daugiau nei 10 metų jos buvo taikomos remiantis atskirais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais. Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra išaiškinti teises į sveikatos priežiūrą pagal Teisingumo Teismo nutarimus, priimtus remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsniu, ir sudaryti galimybes naudotis šiomis teisėmis praktikoje. Šia direktyva siekiama patikslinti tarpvalstybinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisyklių ir nuostatų, numatytų Reglamente (EB) 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, santykį.

Sveikatos priežiūra užsienyje. Teisinė sistema

DOKUMENTAS

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45–65)

Paskesni Direktyvos 2011/24/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/52/ES, kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti (OL L 356, 2012 12 22, p. 68–70)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Komisijos ataskaita dėl Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo“ ( COM(2015) 421 final, 2015 9 4)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis sprendimas 2014/286/ES, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (OL L 147, 2014 5 17, p. 71–78)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai (OL L 147, 2014 5 17, p. 79–87)

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/890/ES, kuriuo nustatomos e. sveikatos srities nacionalinių atsakingų institucijų tinklo įkūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės (OL L 344, 2011 12 28, p. 48–50)

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/329/ES, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės (OL L 175, 2013 6 27, p. 71–72)

paskutinis atnaujinimas 18.01.2016

Top