EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pesticidų saugumas ES rinkoje

Pesticidų saugumas ES rinkoje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į ES rinką

SANTRAUKA

ES skiria didžiulį dėmesį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkos apsaugai. Tai pasiekti padeda suderintos augalų apsaugos produktų prekybos taisyklės, kurios užtikrina sklandų bendrosios rinkos veikimą ir gerina žemės ūkio produktų kokybę.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos augalų apsaugos produktų autorizacijos, pateikimo į rinką, naudojimo ir kontrolės taisyklės ES. Reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu, kurį gali taikyti ES šalys, jei moksliniu požiūriu abejojama, ar augalų apsaugos produktai nekelia pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas produktams, skirtiems apsaugoti ar konservuoti augalus, daryti įtaką jų augimui arba naikinti nepageidaujamus augalus ar stabdyti jų augimą.

Aktyvioji medžiaga (cheminė medžiaga, augalinis ekstraktas ar mikroorganizmas, pasižymintis poveikiu kenkėjams ar augalams) gali būti patvirtinta tik tuomet, jei ji neturi jokio kenksmingo poveikio žmonių sveikatai, įskaitant pažeidžiamas jų grupes, ar jokio nepriimtino poveikio aplinkai.

Augalų apsaugos produktai turi būti pakankamai veiksmingi, neturi turėti tiesioginio ar uždelsto kenksmingo poveikio žmonių sveikatai, nepriimtino poveikio augalams ar aplinkai, ir neturi sukelti bereikalingų kančių ar skausmo stuburiniams gyvūnams.

Pesticidų* patvirtinimui ES šalių kompetentingos institucijos gali nustatyti kriterijus ar apribojimus, kaip antai dėl mažiausio grynio laipsnio, preparato rūšies ir naudojimo būdo bei sąlygų.

Pirmojo patvirtinimo galiojimo laikotarpis negali viršyti dešimties metų. Patvirtinimas gali būti atnaujinamas ne ilgesniam kaip penkiolikos metų laikotarpiui.

Paraiška dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo yra pateikiama nacionalinei institucijai kartu su būtinąja moksline informacija. Paraiška turi būti išnagrinėta per dvylika mėnesių.

Pagal abipusio pripažinimo tvarką vienos ES šalies autorizacijos turėtojai gali teikti paraišką autorizuoti tą patį produktą kitoje šalyje.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Pesticidas yra medžiaga, užkertanti kelią, naikinanti ar kontroliuojanti kenksmingą organizmą (kenkėją) ar ligą, arba apsauganti augalus ar augalinius produktus jų gamybos, laikymo ar pervežimo metu. Pesticidas yra platesnio taikymo sąvoka nei augalų apsaugos produktas, nes apima ir ne augalams ar pasėliams naudojamus biocidinius produktus.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Pesticidai“

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1–50)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 1 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai (Oficialusis leidinys L 93, 2013 4 3, p. 1–84). Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. kovo 1 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai (Oficialusis leidinys L 93, 2013 4 3, p. 85–152). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2015

Top