EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maisto produktų kvapiosios medžiagos

Maisto produktų kvapiosios medžiagos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų naudojimo maisto produktuose ir ant jų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomi bendri reikalavimai dėl kvapiųjų medžiagų* saugaus naudojimo maisto produktuose.
 • Jame taip pat pateikiami, pavyzdžiui, tam tikri ženklinimo reikalavimai, kurių privalu laikytis.
 • Reglamento priede pristatomas patvirtintų kvapiųjų medžiagų sąrašas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Remiantis turimais moksliniais įrodymais, kvapiosios medžiagos negali kelti pavojaus vartotojams ar jų klaidinti.
 • Reglamentu apibrėžiama, kas, pavyzdžiui, yra kvapiosios medžiagos, kvapiųjų medžiagų pagrindai, kvapiųjų medžiagų preparatai, rūkymo kvapiosios medžiagos, termiškai apdorotos kvapiosios medžiagos, kvapiųjų medžiagų pirmtakai ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai.
 • Šis teisės aktas nėra taikomas medžiagoms, kurių skonis yra tik saldus (pvz., cukrui), sūrus (pvz., druskai) arba rūgštus, taip pat neapdorotiems maisto produktams ir mišiniams, kaip antai šviežių, džiovintų ar šaldytų prieskonių ir (arba) prieskoninių augalų mišiniams, arbatos mišiniams ir užpilų mišiniams. Saldaus skonio suteikiančios medžiagos yra saldikliai, kurie priklauso atskirai maisto priedų kategorijai.
 • Reglamente taip pat nustatoma, kurioms kvapiųjų medžiagų rūšims reikia taikyti vertinimo ir tvirtinimo procesą, o kurioms ne.
 • 2012 m. spalio 1 d. ES patvirtino patvirtintų kvapiųjų medžiagų pagrindų sąrašą. Tik jame esantys kvapiųjų medžiagų pagrindai gali būti naudojami ir parduodami ES. Sąrašas yra periodiškai atnaujinamas.
 • Be to, reglamente pateikiamas 15 natūraliai esančių medžiagų, kurios gali būti toksiškos, sąrašas. Į jį patenka estragolis, mentofuranas, metilaugenolis, cianido rūgštis ir kumarinas – jų negalima dėti į maistą. Nustatomi didžiausi leistini tam tikrų šių natūraliai esančių medžiagų kiekiai maisto produktuose. Jos gali būti tam tikruose tradiciniuose maisto produktuose arba tam tikruose alkoholiniuose ir nealkoholiniuose gėrimuose.
 • Kvapiosios medžiagos, kuriomis įmonės prekiauja tarpusavyje arba kurias parduoda plačiajai visuomenei, turi atitikti konkrečias ženklinimo taisykles ir Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams etiketėse reikalavimus. Konkrečios kvapiųjų medžiagų maisto produktuose ir ant jų ženklinimo taisyklės yra susijusios su abiem reglamentais, kai jos parduodamos plačiajai visuomenei ir kai jomis įmonės prekiauja tarpusavyje.
 • Kvapiąją medžiagą apibūdinantis terminas „natūralus“ gali būti vartojamas tik medžiagoms, gautoms iš gyvūninės ar augalinės kilmės medžiagų.
 • Maisto verslo subjektai (kvapiųjų medžiagų gamintojai, importuotojai ir naudotojai, pavyzdžiui, iš maisto pramonės) Europos Komisijos prašymu privalo ją informuoti apie per 12 mėnesių laikotarpį į maisto produktus įdėtos medžiagos kiekį.
 • Kvapiųjų medžiagų gamintojas ar naudotojas turi pranešti Komisijai apie bet kokią mokslinę ar techninę informaciją, apie kurią jis žino bei gali ją gauti ir kuri gali turėti įtakos kvapiosios medžiagos saugos įvertinimui.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kvapiosios medžiagos: medžiagos, kurios naudojamos tam, kad suteiktų maistui kvapo ir skonio arba juos pagerintų. Vienodos ES taisyklės ir standartai užtikrina, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir galėtų būti naudojamos visose ES šalyse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34–50)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1321/2013 dėl Sąjungos leidžiamų kvapiųjų rūkymo pirminių produktų, skirtų naudoti maisto produktuose arba maisto produktų paviršiuje ir (arba) pagamintoms kvapiosioms rūkymo medžiagoms gaminti, sąrašo sudarymo (OL L 333, 2013 12 12, p. 54–67)

2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1–161)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18–63)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje (OL L 309, 2003 11 26, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 01.02.2018

Top