EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ir Kinijos partnerystės stiprinimas

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ES ir Kinijos partnerystės stiprinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

KOM(2006) 631 galutinis „ES ir Kinija: artimesnės partnerės, didesnė atsakomybė“

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiame komunikate pateiktos ES politikos, kurios tikslas yra stiprinti ES ir Kinijos bendradarbiavimą, gairės.

Jose daugiausia dėmesio skiriama:

Kinijos perėjimui prie demokratijos;

tvariajam vystymuisi;

prekybos aspektams;

tarptautiniam bendradarbiavimui siekiant glaudesnės partnerystės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Politinių reformų rėmimas. ES ir Kinija reguliariai rengia politinius dialogus dėl žmogus teisių, mažumų teisių apsaugos ir teisinės valstybės stiprinimo.

Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosaugos skatinimas. Būdamos svarbios pasaulio energetikos rinkos dalyvės ES ir Kinija bendradarbiauja siekiant:

pagerinti energetikos sektoriaus reglamentavimą ir skaidrumą;

keistis metodais ir informacija apie išteklių veiksmingumą ir atsinaujinančiuosius energijos šaltinius;

pagerinti investicinį klimatą ir atverti viešuosius pirkimus;

paskatinti tarptautinių standartų taikymą.

Bendradarbiavimo šioje srityje pavyzdys yra 2012 m. pasirašyta ES ir Kinijos bendra deklaracija dėl energetinio saugumo.

Ekonominio ir socialinio vystymosi pusiausvyros siekimas. ES ir Kinija bendradarbiauja formuojant ir įgyvendinant subalansuotą monetarinę ir fiskalinę politiką, siekdamos spręsti su netinkamais darbo standartais, sveikatos apsauga ir senėjančia visuomene susijusias problemas.

Prekybos ir ekonominių santykių gerinimas. Kadangi ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė, o Kinija yra antroji pagal dydį ES prekybos partnerė, abi šalys siekia:

atverti Kinijos rinką investicijoms ir eksportui;

nustatyti sąžiningas prekybos taisykles (visų pirma intelektinės nuosavybės teisių ir deramų darbo standartų srityse);

spręsti prekybinius ginčus pirmenybę teikiant dialogui arba naudojantis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ginčų sprendimo sistema.

Bendradarbiavimo tam tikruose sektoriuose stiprinimas. ES ir Kinija siekia sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą šiose srityse:

mokslo ir technologijų;

imigracijos;

kultūrinių mainų;

švietimo.

Saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas. ES ir Kinijos dialogas taikos ir saugumo pasaulio regionuose (visų pirma Rytų Azijoje) klausimais. Be to, ES remia Kinijos ir kitų šio regiono šalių dialogą, siekiant stiprinti jame stabilumą. Šalys taip pat bendradarbiauja dėl karinių išlaidų skaidrumo, branduolinių ginklų neplatinimo ir laipsniško Europos ginklų embargo atšaukimo.

ES ir Kinijos delegacijos susitinka ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimuose, kasmet rengiamuose Briuselyje arba Pekine. 2013 m. vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime buvo priimta 2020 m. ES ir Kinijos strateginė bendradarbiavimo darbotvarkė. Šiuo metu tai yra pagrindinis tarpusavio santykių dokumentas.

KONTEKSTAS

Diplomatiniai ES ir Kinijos santykiai buvo užmegzti 1975 m., o teisiniu santykių pagrindu tapo 1985 m. pasirašytas prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimas. Vėliau imta bendradarbiauti užsienio reikalų ir saugumo srityse, taip pat sprendžiant klimato kaitos ir pasaulio ekonomikos valdymo problemas.

ES santykiai su Kinija

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „ES ir Kinija: artimesnės partnerės, didesnė atsakomybė“ (KOM(2006) 631 galutinis, 2006 10 24)

paskutinis atnaujinimas 20.10.2015

Top