Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Draudimas prekiauti kankinimų įrankiais

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Draudimas prekiauti kankinimų įrankiais

Europos Sąjunga (ES) prieštarauja mirties bausmei, kankinimui ir kitam žiauriam ir neįprastam baudimui* ES nepriklausančiose šalyse. Dėl šios priežasties draudžiama prekyba tam tikra įranga ir produktais, kurie galėtų būti naudojami tokiems tikslams, kaip antai kartuvės, elektros kėdės ir mirtinos injekcijos sistemos.

DOKUMENTAS

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) prieštarauja mirties bausmei, kankinimui ir kitam žiauriam ir neįprastam baudimui* ES nepriklausančiose šalyse. Dėl šios priežasties draudžiama prekyba tam tikra įranga ir produktais, kurie galėtų būti naudojami tokiems tikslams, kaip antai kartuvės, elektros kėdės ir mirtinos injekcijos sistemos.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu draudžiamas įrangos, kuri praktiškai naudojama tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksportas ir importas. Juo taip pat nustatoma prekių, kurios galėtų būti naudojamos tokiems tikslams, eksporto ir importo leidimų sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalių valdžios institucijos turi atskirti prekes, kurios praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir prekes, kurios gali būti naudojamos tokiems tikslams.
  • Prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašas pateikiamas II ir III prieduose. Europos Komisija gali keisti šiuos sąrašus, jei rinkoje pasirodys nauja įranga.
  • Jei tokias prekes ketinama eksponuoti kelionės tikslo šalies muziejuje, tada eksportuojančios ES šalies valdžios institucijos gali draudimo netaikyti.
  • ES šalies valdžios institucija neišduoda eksporto leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės galėtų būti naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam arba neįprastam baudimui.
  • Eksporto ir importo leidimai išduodami naudojant V priede pateiktą pavyzdį atitinkančią formą ir galioja visoje ES.
  • ES šalių valdžios institucijos gali atsisakyti išduoti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį jau yra išdavusios.
  • Jei leidimas neišduotas, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius, muitinė sunaikina sulaikytas prekes.
  • Jei priimamas sprendimas atmesti paraišką leidimui gauti, ES šalies valdžios institucijos privalo apie tai informuoti visas kitas ES šalis ir Europos Komisiją.
  • ES šalys, jei įmanoma, bendradarbiaudamos su Europos Komisija, privalo parengti metines veiklos ataskaitas.

KONTEKSTAS

Visiškas kankinimo ir žiauraus elgesio draudimas, įtvirtintas pagrindinėse Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijose yra atspindėtas ES lygmenyje Pagrindinių teisių chartijoje, kurioje nurodoma, kad „niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas“. Chartija taip pat draudžiama mirties bausmė.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Neįprastas baudimas: baudimas, sukeliantis skausmą, kančią arba pažeminimą, viršijantį bendruomenės moralės normas.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie kankinimą draudžiančias priemones.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2006 7 30

-

OL L 200, 2005 7 30, p. 1-19

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 79, 2006 3 16, p. 32

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 37/2014

2014 2 20

-

OL L 18, 2014 1 21, p. 1-51

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1236/2005 ir jo priedų daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 775/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL L 210, 2014 7 17, p. 1-10)

paskutinis atnaujinimas 03.08.2015

Top