EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kotonu susitarimas

Kotonu susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp AKR šalių ir ES

KOKS ŠIO PARTNERYSTĖS SUSITARIMO TIKSLAS?

Kotonu susitarimas yra ES, ES šalių ir 79 Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) regiono šalių partnerystės pagrindas.

Juo siekiama mažinti ir panaikinti skurdą, remti šalių partnerių tvarią ekonominę, kultūrinę bei socialinę plėtrą ir padėti laipsniškai integruoti jų ekonomiką į pasaulio ekonomiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai principai

Kotonu susitarimas yra glaudi partnerystė, pagrįsta tam tikrais principais:

 • susitarimo partneriai yra lygūs;
 • AKR šalys pačios nustato savo vystymosi politiką;
 • bendradarbiauja ne tik vyriausybės, bet ir parlamentai, vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė, privatusis sektorius, ekonominiai ir socialiniai partneriai;
 • bendradarbiavimo priemonės ir prioritetai skiriasi priklausomai nuo tokių aspektų kaip šalių išsivystymo lygis.

Struktūra

Jungtinės institucijos įsteigtos tam, kad padėtų įgyvendinti Kotonu susitarimą:

 • AKR ministrų taryba, padedama Ambasadorių komiteto:
  • vykdo politinį dialogą;
  • priima politikos gaires;
  • priima sprendimus, būtinus šio susitarimo įgyvendinimui.
 • Ji pateikia metinę pažangos ataskaitą AKR ir ES Jungtinei Parlamentinei Asamblėjai. Konsultacinė institucija teikia rekomendacijas dėl susitarimo tikslų siekimo.
 • Jungtinis AKR ir ES ministrų prekybos komitetas aptaria su prekyba susijusius klausimus, kurie yra svarbūs AKR šalims. Jis stebi derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų ir šių susitarimų įgyvendinimą. Komitetas taip pat nagrinėja daugiašalių prekybos derybų poveikį AKR ir ES prekybai ir AKR šalių ekonomikos plėtrai.
 • AKR ir ES bendradarbiavimo dėl plėtros finansavimo komitetas nagrinėja bendradarbiavimo dėl plėtros finansavimo įgyvendinimą ir stebi jo pažangą.

Politinė dimensija

Kotonu susitarimo politinė dimensija yra svarbi ir apima:

 • išsamų politinį dialogą nacionaliniais, regioniniais ir pasauliniais klausimais;
 • žmogaus teisių ir demokratijos principų skatinimą;
 • taiką skatinančios politikos kūrimą, konfliktų prevenciją ir sprendimą;
 • migracijos ir saugumo klausimų, įskaitant kovą su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų platinimu, sprendimą.

Veikla

Susitarimas apima bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinama:

 • ekonomikos plėtra, sutelkiant dėmesį į pramonės, žemės ūkio arba turizmo sektorius AKR šalyse;
 • socialinė ir žmogaus raida, siekiant geresnių sveikatos, švietimo ir maitinimo paslaugų;
 • regionų bendradarbiavimas ir integracija, siekiant skatinti ir plėsti prekybą tarp AKR šalių.

Šiuos veiksmus finansuoja Europos plėtros fondas.

Susitarimas atitinka Pasaulio prekybos organizacijos taisykles ir suteikia galimybę AKR šalims visapusiškai dalyvauti tarptautinėje prekyboje.

Susitarimo peržiūra

Susitarimas buvo pasirašytas 2000 m. ir galioja iki 2020 m. pabaigos.

Paskutinį kartą jis buvo peržiūrėtas 2017 m. (Sprendimu (ES) 2017/435). 2010 m. susitarimas buvo pakoreguotas, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas tokiems klausimams kaip:

Derybos dėl naujo susitarimo turėtų prasidėti 2018 m. rugpjūčio mėn.

2016 m. buvo priimtas komunikatas dėl atnaujintos partnerystės po 2020 m. Jis:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS?

Susitarimas taikomas nuo 2003 m. balandžio 1 d., ir iš pradžių buvo planuota, kad jis nustos galioti 2020 m. vasario 29 d. Sprendimu Nr. 3/2019 susitarimo nuostatų taikymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba kol įsigalios (arba bus pradėtas laikinai taikyti) naujasis susitarimas, kuriuo pakeičiamas Partnerystės susitarimas 2000/483/EB.

KONTEKSTAS

2018 m. pradėtos derybos dėl naujo ES ir AKR šalių susitarimo, kuriuo bus pakeistas Partnerystės susitarimas 2000/483/EB.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (OL L 317, 2000 12 15, p. 3–353)

Vėlesni Partnerystės susitarimo 2000/483/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gruodžio 17 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2019 priimti pereinamojo laikotarpio priemones pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 95 straipsnio 4 dalį [2020/2] (OL L 1, 2020 1 3, p. 3–4)

Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendras pareiškimas (OL C 210, 2017 6 30, p. 1–24)

2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/435 dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, sudarymo (OL L 67, 2017 3 14, p. 31–32)

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Atnaujinta partnerystė su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis“ (JOIN(2016) 52 final, 2016 11 22)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2020

Top