EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

PPO: susitarimas dėl prekybos prekėmis

PPO: susitarimas dėl prekybos prekėmis

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo ES vardu – aspektai, susiję su prekyba prekėmis

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994). Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUSITARIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europos bendrijos (šiandieninės Europos Sąjungos, ES) vardu patvirtinama Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daugiašalį susitarimą dėl prekybos prekėmis sudaro GATT 1994 (Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos) ir 13 sektorių susitarimų. Jie apima keturias sritis:

 • patekimas į rinką;
 • taisyklės dėl netarifinio reguliavimo priemonių;
 • muitų ir prekybos administravimas;
 • prekybos apsaugos priemonės.

PATEKIMAS Į RINKĄ

Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994)

 • Šiame pagrindiniame dokumente pateikiamos prekybai prekėmis taikomos bendrosios taisyklės. Konkrečios taisyklės išdėstytos sektorių susitarimuose, nustatytuose Baigiamajame akte. GATT 1994 sudaro GATT 1947 ir visi teisiniai dokumentai, priimti iki PPO steigimo sutarties pasirašymo.
 • Bendrajame susitarime numatoma eilė GATT 1947 paremtų pagrindinių principų, kurių tikslas yra užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kaip antai:
  • didžiausio palankumo režimo bendrasis principas, pagal kurį kiekviena PPO narė taiko kitos šalies narės produktams ne mažiau palankų režimą nei bet kokios kitos šalies narės panašiems produktams (nediskriminavimo koncepcija);
  • nacionalinio režimo principas dėl apmokestinimo ir vidaus taisyklių. Pagal šį principą kiekviena PPO narė taiko kitos šalies narės produktams ne mažiau palankų režimą dėl apmokestinimo ir vidaus taisyklių nei savo nacionaliniams produktams.
 • Šiame susitarime taip pat numatoma:
  • mažinti maksimalų muitų dydį ir vykdyti su tuo susijusius įsipareigojimus;
  • panaikinti kiekybinius apribojimus importui ir eksportui;
  • nustatyti valstybinėms prekybos įmonėms reikalavimą dėl pranešimo;
  • nustatyti antidempingo priemones*;
  • nustatyti apsaugos nuo subsidijavimo priemones*;
  • nustatyti apsaugos priemones*;
  • nustatyti konsultavimosi ir ginčų sprendimo tvarką;
  • nustatyti kriterijus dėl laisvosios prekybos zonų ir muitų sąjungų;
  • nustatyti reikalavimus narėms dėl šių zonų ir sąjungų.
 • 1965 m. nustatytose taisyklėse išdėstytos specialios taisyklės ir privilegijos besivystančioms šalims.

Marakešo protokolas

Marakešo protokolu, pridėtu prie GATT 1994, į GATT 1994 įtraukiamas nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekių sąrašas, dėl kurio susitarta per Urugvajaus raundą, ir nustatomas jų autentiškumas bei susitarimai dėl įgyvendinimo.

Pramonės protokolai

 • Pramoninių produktų srityje Urugvajaus raundo tikslas buvo per penkerius metus bent trečdaliu sumažinti tarifines kliūtis ir padidinti privalomų muitų (kai vyriausybės susitaria nedidinti muitų) skaičių.
 • Dėl šių įsipareigojimų išsivysčiusių šalių muitai pramoniniams produktams, importuotiems iš visų pasaulio regionų, vidutiniškai sumažėjo 40 %, nuo 6,3 iki 3,8 %.
 • ES atveju beveik 40 % pramoninių produktų buvo be muito. Tiesą sakant, pramoniniams produktams taikomi ES muitai yra vieni mažiausių visame pasaulyje.

Žemės ūkio produktai

 • Susitarimu dėl žemės ūkio siekta reformuoti prekybą ūkininkavimo produktais ir sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą sistemą.
 • Tokiu būdu dabar patekimui į žemės ūkio rinkas taikomas tik muitu paremtas režimas. PPO narės taip pat turėjo sumažinti eksporto subsidijas ir eksporto, kai subsidijuojami konkretūs produktai, kiekius. Be to, sumažintos paramos priemonės ūkininkams (kainų palaikymas).
 • Susitarimu atsižvelgta į PPO narių ekonominio išsivystymo lygį. Besivystančioms šalims nereikėjo mažinti savo subsidijų ar tarifų tiek, kiek išsivysčiusioms šalims, ir jos turėjo daugiau laiko savo įsipareigojimams įvykdyti. Mažiausiai išsivysčiusios šalys buvo atleistos nuo mažinimo įsipareigojimų.

Tekstilė ir apranga

 • 1973 m. daugiašaliu tekstilės susitarimu, kuris taikomas natūraliam bei dirbtiniam pluoštui ir susijusiems gaminiams, siekta, kad prekyba tekstilės gaminiais vyktų už bendrosios GATT sistemos ribų. Šiuo susitarimu numatyta išimtis dėl tekstilės, leidžiant PPO narėms tarpusavyje sudaryti dvišalius susitarimus dėl abipusio tekstilės gaminių eksporto ribojimo. Tokie susitarimai būtų draudžiami pagal bendras GATT taisykles.
 • Urugvajaus raundo derybomis siekta užtikrinti, kad tekstilės ir aprangos sektorius būtų sklandžiai integruotas į GATT 1994. Todėl Susitarime dėl tekstilės ir aprangos numatytas laipsniškas Daugiašalio tekstilės susitarimo panaikinimas iki 2005 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad dvišaliai apribojimai turėjo būti laipsniškai panaikinami.
 • Apsaugos priemonės gali būti taikomos šalims, kurių vietos pramonės šakoms bus sunku prisitaikyti. Šios priemonės negali būti taikomos ilgiau nei trejus metus. Jas atidžiai stebės Tekstilės kontrolės komitetas.

Su prekyba susijusios investicinės priemonės

 • Sutartimi dėl su prekyba susijusių investicinių priemonių pripažįstama, kad tam tikros investicinės priemonės gali riboti ar iškraipyti prekybą. PPO narės sutinka netaikyti su prekyba susijusių investicinių priemonių, kurios neatitinka GATT nustatyto nacionalinio režimo principo, arba panaikinti kiekio apribojimus. Sutarties priede pateikiami su prekyba susijusių investicinių priemonių, kurios neatitinka šių taisyklių, pavyzdžiai, kaip antai reikalavimas įsigyti nustatytą kiekį nacionalinės kilmės produktų.
 • Išsivysčiusios šalys turi pranešti ir pašalinti visas su prekyba susijusias investicines priemones per dvejus metus, besivystančios šalys – per penkerius metus ir mažiausiai išsivysčiusios šalys – per septynerius metus. Su prekyba susijusių investicinių priemonių komitetas atsako už šių įsipareigojimų vykdymo stebėseną. Narės taip pat gali nuspręsti vėliau nustatyti, ar sutartį reikia papildyti investavimo arba konkurencijos politikos taisyklėmis.

TAISYKLĖS DĖL NETARIFINIO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ

Techninės prekybos kliūtys

 • Sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių (TPK) siekiama užtikrinti, kad techniniais reglamentais, standartais ir atitikties vertinimo procedūromis nebūtų sukurtos bereikalingos kliūtys tarptautinei prekybai. Ja patvirtinama, kad šalys gali imtis tokių priemonių dėl teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą, saugą ar aplinką. Tačiau techniniais reglamentais ir standartais negalima diskriminuoti nacionalinių ir panašių importuotų produktų. Sutartimi skatinama naudoti tarptautinius standartus ir suderinti bei abipusiškai pripažinti techninius reglamentus, standartus ir atitikties vertinimo procedūras.
 • Sutartimi taip pat numatoma steigti nacionalinius informacijos centrus, kurie padėtų gauti informaciją apie techninius reglamentus.

Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės

 • Sutartis dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių taikymo yra susijusi su visomis sanitarijos ir fitosanitarijos priemonėmis, kurios gali turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį tarptautinei prekybai. Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės apsaugo žmones, gyvūnus arba augalus nuo rizikos, susijusios su priedais, teršalais, toksinais ar ligomis maisto produktuose. Jos taip pat gali apsaugoti šalį nuo kenkėjų įvežimo, įsitvirtinimo ar plitimo.
 • Sutartimi pripažįstama, kad narės gali imtis sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, paremtų moksliniais principais, tačiau tokios priemonės negali diskriminuoti kitų šalių arba būti naudojamos protekcionizmo tikslais. Narės skatinamos, esant galimybei, grįsti savo priemones tarptautiniais standartais, gairėmis ir rekomendacijomis.
 • Jei narės nusprendžia nesilaikyti tarptautinių standartų, jos turi moksliškai įrodyti, kad tai yra būtina. Standartų taikymą galima ginčyti. Tam nustatyta ginčų sprendimo tvarka.

MUITŲ IR PREKYBOS ADMINISTRAVIMAS

Muitinis įvertinimas

 • Tais atvejais, kai muitai yra paremti prekių verte, svarbu turėti aiškią tvarką, kaip nustatyti importuojamų prekių muitinės vertę. Jei šios tvarkos nesilaikoma sąžiningai, muitinis įvertinimas gali turėti netarifinės apsaugos priemonės poveikį ir dar labiau riboti nei pats muitas.
 • Sutartimi dėl muitinio įvertinimo pripažįstama, kad muitinės vertė turi būti grindžiama tikrąją prekių kaina. Labai konkrečiais atvejais, kai kainos negalima naudoti muitinės vertei nustatyti, sutartimi numatomi kiti muitinio įvertinimo metodai, kurie turi būti taikomi konkrečia svarbos tvarka.

Tikrinimas prieš pakraunant

 • Siekdamos užkirsti kelią sukčiavimui ir kompensuoti už savo administracijų trūkumus, daugelis besivystančių šalių naudojasi privačių įmonių paslaugomis. Jos tikrina importuojamų prekių kokybę, kiekį, kainą ir (arba) muitinį klasifikavimą prieš jų eksportavimą iš tiekiančių šalių.
 • Sutartimi dėl tikrinimo prieš pakraunant nustatomi reikalavimai naudotojų šalims. Jie daugiausia susiję su nediskriminavimu, skaidrumu, konfidencialios verslo informacijos apsauga ir kainų tikrinimu.

Kilmės taisyklės

 • Kilmės taisyklės yra reikalingas kriterijus nustatant produkto kilmės šalį, tačiau jos neturėtų sukurti bereikalingų kliūčių tarptautinei prekybai. Sutartimi dėl kilmės taisyklių nustatoma šių taisyklių taikymo tvarka. Ji apima taisykles, kuriomis vadovaujamasi prekyboje be lengvatų. Pagrindinis šios sutarties tikslas yra suderinti lengvatines kilmės taisykles siekiant užtikrinti, kad visos PPO narės taikytų vienodus kriterijus, nepriklausomai nuo taikymo priežasties.
 • Kol šios taisyklės bus suderintos, PPO narės privalo užtikrinti, kad kilmės nustatymo sąlygos būtų aiškiai apibrėžtos, o kilmės taisyklės neribotų, neiškraipytų tarptautinės prekybos ir jai netrukdytų.

Importo licencijos išdavimo tvarka

 • Importo licencijų išdavimas yra administracinės procedūros, pagal kurias prieš prekių įvežimą į šalį atitinkamai administracinei institucijai reikia pateikti paraišką arba kitus dokumentus.
 • Pagrindinis Sutarties dėl importo licencijos išdavimo tvarkos tikslas yra supaprastinti šias procedūras ir užtikrinti, kad jos būtų skaidrios, nuspėjamos ir galėtų būti taikomos bei administruojamos sąžiningai ir teisingai.

Prekybos lengvinimas

Susitarimu dėl prekybos lengvinimo siekiama užtikrinti muitinių ir atitinkamų institucijų veiksmingą bendradarbiavimą prekybos lengvinimo srityje, taip sudarant palankesnes sąlygas prekių, įskaitant tranzitu vežamas prekes, judėjimui, išleidimui ir įforminimui.

PREKYBOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Antidempingo priemonės

Subsidijos ir kompensacinės priemonės

 • Naujajame Susitarime dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių pateikiama subsidijos apibrėžtis ir nustatoma, kad taisyklės taikomos tik toms konkrečioms subsidijoms. Jame nustatomi kriterijai, kaip nustatyti, ar subsidija skirta konkrečiai įmonei, pramonei ar įmonių arba pramonės šakų grupei. Susitarimu subsidijos skirstomos į tris kategorijas:
  • aiškiai draudžiamos subsidijos;
  • subsidijos, kurios gali būti ginčijamos pagal PPO taisykles;
  • leidžiamos subsidijos.
 • Susitarime numatomos skirtingos priemonės, skirtos atskiroms subsidijų kategorijoms.
 • Susitarime taip pat pateikiamos taisyklės dėl kompensacinių priemonių, t. y. dėl muitų, kuriuos importuojanti šalis nustato, kad kompensuotų subsidijos poveikį, naudojimo.

Apsaugos priemonės

 • Susitarimu dėl apsaugos priemonių nustatomos taisyklės dėl GATT 1994 XIX straipsnyje numatytų apsaugos priemonių taikymo.
 • Susitarimu draudžiamos „pilkosios zonos“ priemonės, kaip antai savanoriški eksporto suvaržymai ar kiti rinkos pasidalijimo susitarimai. Susitarime taip pat numatoma sąlyga dėl visų esamų apsaugos priemonių panaikinimo. Be to, jame aprašomos procedūros ir taisyklės, kurių reikia laikytis taikant apsaugos priemones.

DAUGIAŠALIAI SUSITARIMAI

 • Marakešo susitarimo 4 priedą sudaro keturi daugiašaliai susitarimai (t. y. susitarimai yra taikomi tik toms PPO narėms, kurios aiškiai juos patvirtino):
 • Sutartis taikoma penkiems sektoriams: uostų, oro uostų, vandens, elektros ir miesto transporto. Ji yra grindžiama abipusiškumo principu: šalys turi suteikti galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartis nurodytuose sektoriuose tik sutarties šalims, veikiančioms tame pačiame sektoriuje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS IR SUSITARIMAS?

 • Sprendimas taikomas nuo 1994 m. gruodžio 22 d.
 • Susitarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.: „ES ir PPO“ (Europos Komisija).

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Antidempingo priemonės: priemonės, pvz., specialūs muitai, taikomos dempingo kaina į ES importuotiems produktams, t. y. produktams, eksportuotiems į ES mažesne nei vietos kaina.

Apsaugos nuo subsidijavimo priemonės: priemonės, pvz., kompensaciniai muitai (panaikinantys neigiamą subsidijų poveikį), kurias ES taiko importui, kuris yra subsidijuojamas ir todėl daro žalą tokį patį produktą gaminančiai ES pramonei.

Apsaugos priemonės: priemonės, įvestos Europos Komisijai atlikus tyrimą ir nusprendus, kad importas padidėjo iki tokio lygio, kuris kelia (arba gali kelti) didelę žalą ES gamintojams. Tai yra laikinos importui taikomos priemonės (pavyzdžiui, kvotos), siekiant suteikti ES pramonei laiko atlikti reikiamus pakeitimus.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1–2)

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994). Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (OL L 336, 1994 12 23, p. 3–10)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2017

Top