EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos investicijų bankas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolas (Nr. 5) dėl Europos investicijų banko (EIB) statuto

KOKS YRA PROTOKOLO (NR. 5) TIKSLAS?

 • Jame išdėstytios Europos investicijų banko (EIB), ES finansų institucijos, veiklos taisyklės.
 • Protokolu nustatoma EIB sandara ir užduotys.
 • EIB yra juridinis asmuo, turintis finansinį savarankiškumą ir savo sprendimų priėmimo struktūrą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EIB buvo įsteigtas tam, kad prisidėtų prie darnios ir stabilios ES plėtros. Bankas teikia finansavimą ir patirtį patikimiems bei tvariems investiciniams projektams Europoje ir už jos ribų. 28 ES šalims (1) priklausančio banko remiami projektai padeda siekti ES politikos tikslų.

Būstinė, nariai ir kapitalas

EIB yra įsikūręs Liuksemburge. Jo kapitalą pasirašo visos ES šalys. 2015 m. liepos 1 d. jis siekė 243 mlrd. EUR. Kiekviena šalis prisideda pagal savo ekonominį svorį (išreikštą bendruoju vidaus produktu), buvusį tada, kai ji įstojo į ES. Prie ES prisijungus naujai šaliai, kapitalas didėja. EIB valdytojų taryba gali vieningai nuspręsti padidinti pasirašytą kapitalą.

Sudėtis

Valdytojų taryba

Valdytojų tarybą sudaro ES šalių paskirti ministrai (paprastai finansų ministrai). Ji yra pagrindinis EIB sprendimų priėmimo organas. Valdytojų taryba nustato banko veiklos gaires ir priima svarbiausius sprendimus, pavyzdžiui, dėl:

 • kreditavimo politikos gairių;
 • kitų valdymo organų narių paskyrimo ir atlygio;
 • metinės atskaitomybės tvirtinimo;
 • leidimo bankui veikti už ES ribų, sprendimą priimant kiekvienos šalies atveju;
 • kapitalo didinimo.

Direktorių valdyba

Direktorių valdybą sudaro 29 direktoriai. Po vieną direktorių pasiūlo kiekviena ES šalis ir vieną pasiūlo Europos Komisija. Be to, yra 19 pakaitinių direktorių. Siekiant išplėsti Direktorių valdybos profesines žinias tam tikrose srityse, valdyba bendrai pasirenka šešis ekspertus, kurie dalyvauja jos posėdžiuose, tačiau neturi balsavimo teisės.

Direktorių valdyba tvirtina kiekvieną sprendimą dėl finansavimo skyrimo ir skolinimosi programą. Ji peržiūri skolinimosi bei iždo operacijas ir kontroliuoja Valdymo komiteto veiklą.

Valdymo komitetas

Valdymo komitetas, pavaldus EIB pirmininkui, yra atsakingas už banko einamąją veiklą. Jį sudaro pirmininkas ir aštuoni pirmininko pavaduotojai. Paprastai po vieną narį skiria daugiausia akcijų turinčios ES šalys (Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė (1)). Likusius penkis narius skiria kitos šalys, suskirstytos į penkias šalių grupes. Valdymo komiteto nariai yra atskaitingi tik bankui ir savo pareigas atlieka nepriklausomai.

Audito komitetas

Audito komitetas yra nepriklausoma institucija, tiesiogiai atskaitinga Valdytojų tarybai. Jis nustato, ar buvo tinkamai vykdomos banko operacijos ir ar deramai tvarkomos finansinės apskaitos knygos. Audito komitetas taip pat atsako už banko sąskaitų auditą. Jis patikrina, ar banko veikla atitinka geriausią bankininkystės praktiką. Audito komitetą sudaro šeši nariai. Be to, komitetui padėti gali būti paskirta iki trijų stebėtojų.

Tikslai ir operacijos

Pagrindinė EIB veikla yra teikti paramą patikimoms investicijoms. Bankas prisideda skolindamas, derindamas paramą ir teikdamas konsultacijas, t. y. skirdamas lėšų, papildydamas ES lėšas ir patardamas dėl programų ar projektų sandaros. EIB misija yra išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 309 straipsnyje.

EIB teikia finansavimą dideliems, dažnai daugiašaliams projektams (įskaitant pasaulinius veiksmus klimato srityje) arba ekonominei veiklai, kuri neturi galimybės gauti finansavimo (pvz., mažiau išsivysčiusiuose regionuose ar MVĮ) ES šalių teritorijose. Valdytojų tarybos sprendimu bankas taip pat gali finansuoti investicijas už ES ribų.

Paskolų teikimo principai

Lėšos turi būti naudojamos kuo racionaliau, atsižvelgiant į ES interesus.

Nei EIB, nei ES šalys negali kelti sąlygų, kad paskolos būtų panaudotos konkrečioje ES šalyje. EIB negali finansuoti projekto, kuriam prieštarauja šalis, kurios teritorijoje jis turi būti įgyvendintas.

Paskolos paraiškos

Paraiškas EIB dėl paskolos ar garantijos suteikimo galima teikti per Komisiją ar ES šalį, kurios teritorijoje projektas bus įgyvendintas. Įmonės taip pat gali kreiptis dėl paskolos ar garantijos tiesiogiai. Kiekvienu atveju Komisijos ir atitinkamos ES šalies prašoma pateikti savo nuomonę.

Valdymo komitetas patikrina, ar paraiškos dėl paskolos ar garantijos suteikimo atitinka reikalavimus. Projektai ir programos turi būti tinkami keturiais aspektais: ekonominiu, techniniu, aplinkos ir finansiniu. Visi projektai yra atidžiai vertinami ir stebimi iki jų įgyvendinimo pabaigos.

Operacijos kapitalo rinkose

EIB yra leidžiama vykdyti operacijas kapitalo rinkose. Jis gali:

 • skolinti lėšas kapitalo rinkose, kurių reikia jo užduotims atlikti;
 • pirkti ir parduoti vertybinius popierius finansų rinkose;
 • investuoti į pinigų rinkas.

Dukterinės bendrovės

EIB gali steigti dukterines bendroves ar kitus subjektus. Jie privalo turėti juridinio asmens statusą ir būti finansiškai savarankiški. Valdytojų taryba turi vieningai patvirtinti tokių organizacijų statutus.

KONTEKSTAS

1958 m. įsteigtas EIB yra ES ilgalaikių paskolų bankas. 1994 m. buvo įsteigtas EIF, kurio tikslas – remti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir (arba) naujųjų technologijų srityje dirbančių įmonių augimą. EIB yra pagrindinis Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas ir valdytojas. 2000 m. buvo sukurta EIB grupė, kurią sudaro EIB ir EIF. Grupės viduje EIB teikia vidutinės trukmės ir ilgalaikes banko paskolas, o EIF specializuojasi rizikos kapitalo operacijose ir teikia garantijas MVĮ.

EIB ir EIF vaidins esminį vaidmenį Investicijų plane Europai, 2015–2017 m. laikotarpiu įsteigdami Europos strateginių investicijų fondą.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolas (Nr. 5) dėl Europos investicijų banko (EIB) statuto (OL C 202, 2016 6 7, p. 251–264)

paskutinis atnaujinimas 03.08.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top