EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Centrinis Bankas (ECB)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto

KOKS SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO PROTOKOLO (NR. 4) TIKSLAS?

Šiuo protokolu išdėstytas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko (ECB) statutas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ECB yra euro zonos centrinis bankas ir nepriklausoma Europos Sąjungos (ES) institucija, sudaranti Eurosistemos, kuri vykdo pinigų politiką euro zonoje, ir ECBS pagrindą.
 • Eurosistemą sudaro ECB ir euro zonos šalių nacionaliniai centriniai bankai (NCB), o ECBS – ECB ir visų ES šalių NCB. Eurosistema ir ECBS katu egzistuos tol, kol bus euro zonai nepriklausančių šalių.
 • Pagrindinis ECB tikslas – išlaikyti kainų stabilumą, t. y. saugoti euro vertę. Nepažeisdamas šio tikslo, jis taip pat remia bendrąsias ekonominės politikos kryptis ES.
 • Pagrindiniai ECB uždaviniai:
  • nustatyti ir įgyvendinti euro zonos pinigų politiką;
  • atlikti užsienio valiutos operacijas;
  • laikyti ir valdyti euro zonos šalių oficialiąsias užsienio atsargas;
  • skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą.
 • Be to, kad galėtų vykdyti savo uždavinius, ECB, padedamas NCB, renka statistinę informaciją ir turi išimtinę teisę duoti leidimą išleisti euro banknotus ES.
 • Kartu su nacionaliniais prižiūrėtojais ECB taip pat vykdo bankų priežiūrą euro zonoje ir kitose bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančiosiose šalyse. Ši pareiga jam pavesta 2014 m., siekiant užtikrinti kredito įstaigų saugumą bei patikimumą ir finansų sistemos stabilumą.
 • ECB sprendimus priima Valdančioji taryba, Vykdomoji valdyba ir Bendroji taryba. Valdančiąją tarybą, kuri yra pagrindinis sprendimus priimantis organas, sudaro Vykdomosios valdybos nariai ir euro zonos NCB valdytojai. Vykdomąją valdybą, kuri atsako už pinigų politikos įgyvendinimą ir kasdienes operacijas, sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir keturi kiti nariai. Bendrąją tarybą, kuri atlieka ECB uždavinius ir veiks tol, kol visos ES šalys nepriims euro, sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir ES šalių NCB valdytojai.
 • Priežiūros valdyba buvo įsteigta BPM kontekste ir atlieka su bankų priežiūra susijusius uždavinius. Ją sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, keturi ECB atstovai ir po vieną atstovą iš kiekvienos BPM dalyvaujančiosios šalies nacionalinės priežiūros institucijos.
 • ECB įsteigtas 1998 m. Jis įsikūręs Frankfurte prie Maino.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (OL C 202, 2016 6 7, p. 230–250)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos – I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos – 1 skyrius – Institucijos – 6 skirsnis – Europos Centrinis Bankas 282 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 167)

paskutinis atnaujinimas 14.03.2017

Top