EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veterinarinių vaistų liekanos gyvūninės kilmės maisto produktuose

Veterinarinių vaistų liekanos gyvūninės kilmės maisto produktuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 470/2009 dėl ES farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarkos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Siekiant užtikrinti maisto saugą, šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl didžiausios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų, kaip antai veterinariniuose vaistuose naudojamų antibiotikų, koncentracijos įvairiuose gyvūninės kilmės maisto produktuose, įskaitant mėsą, žuvį, pieną, kiaušinius ir medų.

Juos nustatomas:

 • didžiausias leistinas liekanų kiekis;*;
 • kontrolės atskaitos taškas* tais atvejais, kai didžiausias leistinas liekanų kiekis nenustatytas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Asmuo, pateikęs paraišką dėl leidimo prekiauti veterinariniu vaistu, kuriame naudojama farmakologiškai aktyvi medžiaga, privalo pateikti paraišką Europos vaistų agentūrai. Agentūra turi pateikti savo nuomonę, kurią sudaro mokslinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymo rekomendacijos.
 • Agentūra nusprendžia, ar konkrečiam maisto produktui arba rūšiai taikyti nustatytus didžiausius leistinus liekanų kiekius. Europos Komisija nustato šių liekanų kiekių apskaičiavimo sąlygų taisykles.
 • Rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti, ar liekanų tipas ir kiekis nekelia susirūpinimo dėl pavojaus žmonių sveikatai.
 • Rizikos valdymo rekomendacijose turi būti įvertinti įvairūs aspektai, įskaitant galimybę gauti alternatyvių medžiagų atitinkamų rūšių gyvūnams gydyti.
 • Komisija klasifikuoja farmakologiškai aktyvias medžiagas remdamasi agentūros nuomone. Ji gali nustatyti neklasifikuotų farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kontrolės atskaitos taškus.
 • Tam tikrais atvejais Komisija arba ES šalis gali prašyti agentūros pateikti nuomonę dėl didžiausių leistinų liekanų kiekių. Tai daroma tokiu atveju, kai atitinkamą medžiagą leidžiama naudoti ES nepriklausančioje šalyje.
 • Šis reglamentas netaikomas tam tikroms medžiagoms, įskaitant medžiagas, kurioms taikomas ES reglamentas (EEB) Nr. 315/93 dėl maisto teršalų.
 • 2017 m. sausio mėn. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/12. Juo nustatoma agentūrai pateikiamų paraiškų ir prašymų nustatyti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją forma ir turinys.
 • 2017 m. birželio mėn. Komisija priėmė Reglamentą (ES) 2017/880. Juo nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas konkrečiam maisto produktui nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūno, ir vienai ar kelioms gyvūnų rūšims nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitoms rūšims (t. y. didžiausių leidžiamųjų liekanų koncentracijų ekstrapoliacija).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. liepos 6 d.

KONTEKSTAS

Ankstesnės ES taisyklės šiuo klausimu buvo pernelyg sudėtingos, todėl sumažėjo veterinarinių vaistų maistiniams gyvūnams prieinamumas ES. Šis reglamentas buvo priimtas siekiant užtikrinti vartotojų saugumą ir veterinarinių vaistų specifinėms ligoms gydyti prieinamumą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Didžiausias leistinas liekanų kiekis: didžiausia farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracija, leidžiama gyvūninės kilmės maisto produktuose.
Kontrolės atskaitos taškas: nustatyta farmakologiškai aktyvios medžiagos liekanų kiekio riba siekiant kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių didžiausias leistinas liekanų kiekis nenustatytas, liekanas. Kontrolės atskaitos taškai yra nustatomi konsultuojantis su oficialiomis kontroliuojančiomis laboratorijomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/880, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 470/2009, nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas konkrečiam maisto produktui nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūno, ir vienai ar kelioms gyvūnų rūšims nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitoms rūšims (OL L 135, 2017 5 24, p. 1–5)

2017 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/12 dėl paraiškų ir prašymų nustatyti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 formos ir turinio (OL L 4, 2017 1 7, p. 1–7)

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1–72)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 37/2010 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 23.11.2017

Top