Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protokolas dėl prekybos žmonėmis

Protokolas dėl prekybos žmonėmis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2006/618/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo ES vardu, susijęs su Sutarties 179 ir 181a straipsnių taikymo sritimi

Sprendimas 2006/619/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo ES vardu, susijęs su Sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritimi

KOKS ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Protokolo tikslai yra:
  • užkirsti kelią organizuotų nusikalstamų grupių vykdomai tarptautinei prekybai žmonėmis*, ypač moterimis ir vaikais*, ir kovoti su ja;
  • apsaugoti išnaudojimo aukas* ir joms padėti;
  • skatinti šalių bendradarbiavimą šioje srityje.
 • Visos pasirašiusios šalys turi priimti reikalingus įstatymus ir imtis kitų priemonių, kuriomis nustatoma, kad veikos, apibrėžiamos kaip prekyba žmonėmis, įskaitant bendrininkavimą vykdant šią veiką, būtų laikomos nusikalstamomis veikomis.
 • Pasirašiusių šalių ginčai dėl protokolo aiškinimo ar taikymo turi būti sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – arbitraže.
 • Jei ginčas yra sprendžiamas arbitraže ir per šešis mėnesius nepasiekiamas joks susitarimas, bet kuri iš šalių gali perduoti ginčą Tarptautiniam Teisingumo Teismui.

Prekybos žmonėmis prevencija

 • Pasirašiusios šalys, bendradarbiaudamos su susijusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, turi imtis priemonių, kad užkirstų kelią prekybai žmonėmis ir su ja kovotų. Tarp šių priemonių gali būti informacijos ir žiniasklaidos kampanijos, socialinės ir ekonominės iniciatyvos.
 • Taip pat pasitelkiant dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą svarbu pašalinti priežastis, dėl kurių žmonės tampa prekybos žmonėmis aukomis, kaip antai skurdą, atsilikimą ir lygių galimybių trūkumą.

Aukų apsauga

 • Pasirašiusios šalys turi:
  • saugoti prekybos žmonėmis aukų privatumą ir tapatybę;
  • suteikti joms informacijos apie atitinkamus teismo ir administracinius procesus;
  • pasirūpinti jų fiziniu, psichologiniu ir socialiniu atsigavimu, pvz., būstu, tinkama priežiūra, užimtumu, švietimo ir mokymo galimybėmis;
  • sudaryti sąlygas prekybos žmonėmis aukoms laikinai arba nuolatos pasilikti jų teritorijoje, tinkamai atsižvelgiant į humanitarinius ir labdaros aspektus;
  • padėti aukoms grįžti į savo kilmės šalį arba nuvykti į kitą šalį, tinkamai pasirūpinant jų saugumu.

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas

 • Pasirašiusių šalių atitinkamos tarnybos sutinka keistis informacija apie tam tikrus aspektus, įskaitant:
  • kelionės dokumentų, naudojamų prekybos žmonėmis tikslais, rūšis;
  • organizuotų nusikalstamų grupių šiam tikslui naudojamas priemones ir metodus.
 • Šalys taip pat įsipareigoja stiprinti savo pasienio kontrolės tarnybų bendradarbiavimą.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE SPRENDIMAI?

Sprendimai taikomi nuo 2006 m. liepos 24 d.

KONTEKSTAS

JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, kurią 2000 m. lapkričio 15 d. priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 23 d.

Ji buvo papildyta trim protokolais:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Prekyba žmonėmis: asmenų verbavimas, vežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas grasinant arba panaudojant jėgą ar kitas prievartos priemones arba grobimo, sukčiavimo ar apgaulės būdu, piktnaudžiaujant valdžia ar pasinaudojant pažeidžiamumu arba sumokant ar gaunant mokestį arba naudą kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimui gauti, kai šios veiklos tikslas yra išnaudojimas.

Vaikai: asmenys iki 18 metų.

Išnaudojimas: kitų asmenų prostitucijos išnaudojimas ar kitos seksualinio išnaudojimo formos, priverstinis darbas ar paslaugos, vergija ar į vergiją panaši praktika, priverstinė tarnystė arba organų išėmimas.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/618/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties 179 ir 181a straipsnių taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 44–50)

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/619/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 51–58)

paskutinis atnaujinimas 13.12.2016

Top