EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES vaiko teisių gairės

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ES vaiko teisių gairės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES gairės dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos

KOKS ŠIŲ GAIRIŲ TIKSLAS?

Gairėmis nustatomas pagrindas Europos Sąjungai (ES), siekiant užtikrinti, kad ji atsižvelgia į vaiko* teises, vykdydama savo užsienio politiką ir įgyvendindama visus savo veiksmus.

Jomis sustiprinami ES veiksmai, skirti propaguoti ir apsaugoti vaiko teises išorės santykiuose ir skatinamas bendras strateginis požiūris į šiuos klausimus. Jos taip pat papildo ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų ir ES vaiko teisių darbotvarkę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekdama apsaugoti vaiko teises, ES naudoja tokias veiklos priemones kaip:

 • politinis dialogas, įtraukdama vaiko teises į derybas ir diskusijas su organizacijomis ir ES nepriklausančiomis šalimis;
 • demaršai (pvz., diplomatinis vienos vyriausybės kreipimasis į kitą tam tikru klausimu), siekiantys priminti ES nepriklausančioms šalims, jog reikia imtis tinkamų vaikų apsaugos priemonių;
 • dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama parengti humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi programas, daugiausia dėmesio skiriant vaikų teisėms;
 • partnerystė ir koordinavimas su tarptautinėmis suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis (JT), regioninėmis organizacijomis, Europos vaikų teisių forumu, mokslinių tyrimų institucijomis, pilietine visuomene ir tarptautinėmis finansų institucijomis.

Bendrieji veiksmai, siekiant įgyvendinti šias gaires, yra:

 • skatinti ES nepriklausančias šalis laikytis tarptautinių priemonių ir standartų, ir bendradarbiauti su institucijomis, pvz., JT ir Europos Taryba;
 • raginti stiprinti vaikų teisių apsaugą ES nepriklausančiose šalyse, rengiant strategijas ir stiprinant esamus mechanizmus;
 • gerinti stebėsenos procesus ir struktūras (pvz., duomenų bazes);
 • siūlyti daugiau išteklių vaiko teisių propagavimui ir apsaugai;
 • kovoti su vaikų teisių pažeidimu ir panaikinti esamą nebaudžiamumą;
 • skatinti vaikų dalyvavimą priimant sprendimus ir įgyvendinant jiems įtakos turinčią politiką;
 • stiprinti šeimų ar kitų globėjų gebėjimus atlikti savo vaidmenį užtikrinant vaikų teisių apsaugą;
 • prisidėti prie informuotumo apie vaikų teises didinimo programų, skatinant kampanijas, siekiančias įtraukti vaikų teises į mokyklų mokymo programas.

Prioritetinėse srityse bus imtasi konkrečių veiksmų, remiantis atskiromis įgyvendinimo strategijomis. Prioritetinės sritys yra pasirenkamos 2 metų laikotarpiui. Pirmasis prioritetas yra susijęs su bet kokio pobūdžio smurtu prieš vaikus. Tikslas, vykdomoji dalis, konkrečių šalių įgyvendinimo strategija, veiksmai, stebėsena ir įgyvendinimo vertinimas yra išsamiai aprašyti šių gairių I priede.

KONTEKSTAS

Vaikai susiduria su daugybe grėsmių, ir jiems trūksta galimybių įgyti išsilavinimą, gauti sveikatos ar socialinės rūpybos paslaugas. Jie yra vaikų darbo, smurto, seksualinio išnaudojimo, ligų ir ginkluotų konfliktų aukos ir patiria diskriminaciją, marginalizaciją ir atskirtį. Mergaitės susiduria su konkrečia rizika, todėl joms reikia ypatingo dėmesio.

ES yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių (ir, visų pirma, vaikų teisių) gynėjų visame pasaulyje. Ji laikosi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir jos neprivalomų protokolų. Ji taip pat skatina kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama vaikų teisių apsaugos gerinimo, pvz., buvusį Tūkstantmečio vystymosi tikslų veiksmų planą, kurį nuo 2016 m. pradžios pakeitė 2030 m. tvaraus vystymosi darbotvarkė.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Vaikas: šioje santraukoje vaiku vadinamas kiekvienas žmogus, kuriam mažiau nei 18 metų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos patvirtintos ES gairės dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos (dar nepaskelbtos oficialiajame leidinyje)

paskutinis atnaujinimas 16.08.2016

Top