EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

KOKS ŠIOS CHARTIJOS TIKSLAS?

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – chartija) saugomos pagrindinės teisės, kuriomis žmonės naudojasi Europos Sąjungoje (ES). Tai modernus ir išsamus ES teisės dokumentas, kuriuo saugomos ir skatinamos žmonių teisės ir laisvės, atsižvelgiant į pokyčius visuomenėje, socialinę pažangą ir mokslo bei technologijų raidą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Turinys

Šia chartija, deramai atsižvelgiant į ES kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, nustatytos remiantis ES valstybėms narėms bendromis konstitucinėmis tradicijomis ir tarptautiniais įsipareigojimais, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ES ir Europos Tarybos priimtas socialines chartijas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Dėl to pagrindinės teisės tapo aiškesnės ir labiau matomos, o ES buvo sukurtas teisinis tikrumas.

Chartiją sudaro preambulė ir 54 straipsniai, suskirstyti į septynis skyrius:

Taikymo sritis

Chartija taikoma visai ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų veiklai. Ja nėra išplečiami sutartimis joms suteikti įgaliojimai ir užduotys. Chartija taip pat taikoma valstybėms narėms, joms įgyvendinant ES teisę.

Chartija taikoma kartu su nacionalinėmis ir tarptautinėmis pagrindinių teisių apsaugos sistemomis, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją.

Metinės ataskaitos

Nuo 2010 m. Europos Komisija kasmet skelbia metinę ataskaitą. Tai padeda stebėti chartijos taikymo pažangą. Nuo 2021 m., laikantis chartijos taikymo ES stiprinimo strategijos (žr. santrauką), kasmet chartijos ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama vis kitai strateginės svarbos teminei sričiai, kuriai taikoma ES teisė.

KONTEKSTAS

  • 1999 m. liepos mėn. Europos Vadovų Taryba nutarė, kad ES lygmeniu taikomos pagrindinės teisės turėtų būti įtvirtintos chartijoje, kad būtų geriau matomos.
  • Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Komisija chartiją oficialiai paskelbė 2000 m. gruodžio mėn. Nicoje.
  • 2009 m. gruodžio mėn., įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (žr. santrauką), chartija tapo teisiškai privaloma ir lygi ES sutartims.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 202, 2016 6 7, p. 389–405).

paskutinis atnaujinimas 14.01.2022

Top