EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pagrindinių teisių chartija

Pagrindinių teisių chartija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES pagrindinių teisių chartija

KOKS ŠIOS CHARTIJOS TIKSLAS?

Šia chartija Europos Sąjungos (ES) teisėje įtvirtinamos ES piliečių ir gyventojų asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Turinys

Šioje Chartijoje, deramai atsižvelgiant į Sąjungos kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, kylančios iš visoms valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ES ir Europos Tarybos priimtų socialinių chartijų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo teisminės praktikos. Dėl to pagrindinės teisės tapo aiškesnės ir labiau matomos, o ES buvo sukurtas teisinis tikrumas.

Pagrindinių teisių chartiją sudaro preambulė ir 54 straipsniai, suskirstyti į septynis skyrius:

  • I skyrius: orumas (žmogaus orumas, teisė į gyvybę, teisė į asmens neliečiamybę, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas, vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas);
  • II skyrius: laisvės (teisė į laisvę ir saugumą, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, teisė tuoktis ir kurti šeimą, minties, sąžinės ir religijos laisvė, saviraiškos ir informacijos laisvė, susirinkimų ir asociacijų laisvė, menų ir mokslo laisvė, teisė į mokslą, laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti, laisvė užsiimti verslu, teisė į nuosavybę, teisė į prieglobstį, apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju);
  • III skyrius: lygybė (lygybė prieš įstatymą, diskriminacijos uždraudimas, kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė, moterų ir vyrų lygybė, vaiko teisės, pagyvenusių žmonių teisės, neįgaliųjų asmenų integravimas);
  • IV skyrius: solidarumas (darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, teisė naudotis įdarbinimo tarnybų paslaugomis, apsauga nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, vaikų darbo uždraudimas ir jaunų žmonių apsauga darbe, šeima ir profesinė veikla, socialinė apsauga ir socialinė parama, sveikatos apsauga, galimybė naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, aplinkos apsauga, vartotojų apsauga);
  • V skyrius: pilietinės teisės (teisė balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose, teisė į gerą administravimą, teisė susipažinti su dokumentais, Europos ombudsmenas, peticijos teisė, judėjimo ir apsigyvenimo laisvė, diplomatinė ir konsulinė apsauga);
  • VI skyrius: teisingumas (teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcija ir teisė į gynybą, teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai, teisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką);
  • VII skyrius: bendrosios nuostatos.

Taikymo sritis

Ši chartija galioja visoms Europos institucijoms, kurios veikia pagal subsidiarumo principą ir jokiomis aplinkybėmis negali išplėsti įgaliojimų ir uždavinių, joms nustatytų sutartimis. Taip pat ši chartija taikoma visoms ES šalims, priėmusioms ES įstatymus.

Jei kurios nors teisės atitinka 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos užtikrinamas teises, šių teisių reikšmė ir taikymo sritis bus tokia kaip aprašyta konvencijoje, nors ES įstatymai gali užtikrinti didesnę apsaugą.

Metinės ataskaitos

Nuo 2010 m. Europos Komisija kasmet skelbia metinę ataskaitą. Tai padeda stebėti chartijos taikymo pažangą.

KONTEKSTAS

  • 1999 m. liepą Europos Taryba nutarė padidinti ES lygiu galiojančių pagrindinių teisių matomumą, apibendrindama jas atskiroje chartijoje.
  • Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija chartiją oficialiai paskelbė Nicoje 2000 m. gruodį.
  • 2009 m. gruodį, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, chartija tapo teisiškai privaloma ES ir lygi ES sutartims.

Daugiau informacijos žr:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 202, 2016 6 7, p. 389–405)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita“ (COM(2016) 265 final, 2016 5 18)

paskutinis atnaujinimas 17.10.2016

Top