EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Susitarimas su Kinija dėl bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

Susitarimas su Kinija dėl bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2004/889/EB dėl Europos bendrijos ir Kinijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo

Europos bendrijos ir Kinijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo susitarimu siekiama pagerinti šalių administracinių institucijų, atsakingų už muitų teisės aktų* taikymą, bendradarbiavimą.

Sprendimu šis susitarimas sudaromas Europos bendrijos (dabartinės ES) vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Veiksmai siekiant neleisti vykdyti operacijų, kuriomis pažeidžiami muitų teisės aktai, būna efektyvesni, jeigu juos vykdant naudojamasi šalių savitarpio pagalba muitinės veiklos srityje. Paminėtos operacijos yra operacijos, kenkiančios ekonominiams, fiskaliniams ir komerciniams šalių interesams: kiekvienai valstybei itin svarbu užtikrinti, kad muitai ir kiti mokesčiai būtų apskaičiuoti tiksliai.

Muitinių bendradarbiavimo plėtojimas

Šalys susitaria plėtoti muitinių bendradarbiavimą, pirmiausia:

 • sukurti bendravimo kanalus;
 • palengvinti veiksmingą administracinių institucijų veiklos koordinavimą tarpusavyje;
 • numatyti galimybę sprendžiant administracinius klausimus imtis bendrų veiksmų;
 • palengvinti teisėtą prekių judėjimą;
 • keistis informacija ir patirtimi muitinės procedūrų srityje;
 • teikti viena kitai techninę pagalbą, pvz., keistis darbuotojais, renti mokymus ir keistis duomenimis;
 • stengtis laikytis suderintos pozicijos, kai muitinės klausimai nagrinėjami tarptautinėse organizacijose.

Administracinė savitarpio pagalba

Muitinės padeda vienos kitoms teikdamos informaciją, kuri padeda užtikrinti tinkamą muitų teisės aktų taikymą. Ši pagalba netrukdo taikyti savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose reglamentuojančių taisyklių. Ji taip pat neapima informacijos, gaunamos teisminių institucijų prašymu.

Į susitarimą nėra įtraukta šių formų pagalba:

 • muitų, mokesčių arba baudų išieškojimas;
 • bet kurio asmens areštas arba sulaikymas;
 • turto konfiskavimas ar sulaikymas.

Šis susitarimas sudaromas ir dėl pagalbos paprašius, ir dėl savanoriškos pagalbos.

Pagalba paprašius: institucija, į kurią kreipiamasi, turi suteikti institucijai pareiškėjai visą informaciją, kuri gali jai padėti užtikrinti, kad muitų teisės aktai būtų taikomi tinkamai. Informacija gali būti teikiama apie:

 • veiklą, kuria gali būti padaryti pažeidimai kitos šalies teritorijoje, pavyzdžiui, apie neteisingas deklaracijas arba kitus suklastotus dokumentus;
 • oficialių dokumentų, pateiktų prekių deklaracijai pagrįsti, autentiškumą;
 • prekių eksportą iš vienos šalies teritorijos ir importą į kitos šalies teritoriją ir taikytas muitinės procedūras.

Institucija, į kurią kreipiamasi, pagal savo kompetenciją institucijos pareiškėjos prašymu taip pat turi imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta ypatinga priežiūra. Priežiūra taikoma asmenims, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jie pažeidė kurios nors iš šalių muitų teisės aktus. Priežiūra taip pat gali būti taikoma vietoms, atsargoms ir vežamoms prekėms, taip pat transporto priemonėms, kurios galėjo būti naudojamos sukčiaujant.

Savanoriška pagalba: jeigu, atsižvelgiant į klausimo skubumą ir tai, kad gali būti padaryta didelė žala ekonomikai, visuomenės sveikatai, saugumui arba panašiam gyvybiškai svarbiam interesui, oficialų prašymą pateikti nėra galimybės, šalys gali padėti viena kitai savo iniciatyva.

Prievolės teikti pagalbą formalieji aspektai ir išimtys

Prašymai turi atitikti tam tikrus formos ir turinio reikalavimus, tai yra, juose turi būti ši informacija:

 • oficialus institucijos pareiškėjos įrašas;
 • veiksmas, kurio prašoma;
 • prašymo objektas ir priežastis.

Institucija, į kurią kreipiamasi, imasi veiksmų taip, lyg veiktų savo iniciatyva. Ji nagrinėja prašymus pagal jos jurisdikcijoje taikytinus teisiškai privalomus aktus. Atsakymas turi būti pateiktas raštu.

Prievolės teikti pagalbą išimtys yra leidžiamos. Atsisakyti suteikti pagalbą arba jai nustatyti tam tikrus reikalavimus galima, jeigu pagalba gali pažeisti:

 • Kinijos arba ES šalies, kurios buvo prašyta suteikti pagalbą, suverenumą;
 • viešąją tvarką, saugumą arba kitus esminius interesus.

Susitarime išdėstytos nuostatos dėl teikiamos informacijos konfidencialumo.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 2005 m. balandžio 1 d. Susitarimas taikomas Kinijos Liaudies Respublikos muitų teritorijoje ir visų 28 ES šalių teritorijose.

KONTEKSTAS

Europos Komisija ir Kinijos Liaudies Respublikos muitinių generalinė administracija 2017 m. birželio mėn. pasirašė 2018–2020 m. strateginę muitinių bendradarbiavimo programą. Joje pakartojami pagrindiniai ES ir Kinijos savitarpio bendradarbiavimo ir pagalbos tikslai ir remiamasi susitarimu dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje. Tarp nustatytų prioritetų įtrauktas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas, tiekimo grandinės saugumas, kova su sukčiavimu (finansiniu ir aplinkos apsaugos srityje) ir statistika. Naujojoje strateginėje programoje taip pat numatytas bendradarbiavimas e. prekybos klausimais.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Muitų teisės aktai: muitų teisės aktai apima visas ES ar Kinijos teisines nuostatas, kuriomis reglamentuojamas prekių importas, eksportas, tranzitas ir bet kurio kito muitinės režimo ar procedūros taikymas toms prekėms, įskaitant uždraudimo, apribojimo ir kontrolės priemones.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas 2004/889/EB dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo (OL L 375, 2004 12 23, p. 19)

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje (OL L 375, 2004 12 23, p. 20–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

ES ir Kinijos prekybos saugumo didinimas ir palankesnių sąlygų jai sudarymas: Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės 2018–2020 m. strateginė muitinių bendradarbiavimo programa, 2017 m. gegužės 22 d. (Europos Sąjungos tarybos dokumentas)

2014 m. gegužės 16 d. Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje įsteigto Jungtinio muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimas 2014/772/ES dėl Europos Sąjungos įgaliotojų ekonominių operacijų vykdytojų programos ir Kinijos Liaudies Respublikos įmonių klasifikavimo pagal valdymo kategorijas priemonių programos abipusio pripažinimo (OL L 315, 2014 11 1, p. 46–50)

Informacija apie Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje įsigaliojimą (OL L 110, 2005 4 30, p. 80)

paskutinis atnaujinimas 08.01.2019

Top