EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kovos su terorizmu strategija

Kovos su terorizmu strategija

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnis

ES kovos su terorizmu strategija

KOKS ES KOVOS SU TERORIZMU STRATEGIJOS TIKSLAS?

 • 2005 m. Taryba priėmė ES kovos su terorizmu strategiją, kuria siekiama kovoti su terorizmu pasaulio mastu ir daryti Europą saugesnę.
 • Nuo mirtinų teroristų išpuolių ir toliau kenčia piliečiai Europoje ir už jos ribų, todėl kova su terorizmu išlieka pagrindiniu ES, ES valstybių narių ir ES partnerių prioritetu.

SESV 83 straipsniu Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai priimti minimalias taisykles, susijusias su ypač sunkaus nusikaltimo, turinčio tarpvalstybinį pobūdį, apibrėžtimi, o terorizmas yra vienas iš tokių nusikaltimų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Siekiant veiksmingai kovoti su terorizmu strategijoje išskiriami 4 prioritetai (ramsčiai):

 • užkirsti kelią
 • apsaugoti
 • persekioti ir
 • reaguoti.

Be šių ramsčių strategijoje pripažįstama bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis reikšmė.

Užkirsti kelią

ES pagrindinis prioritetas yra išsiaiškinti radikalizmo ir naujokų teroristų verbavimo priežastis. „Užkirsti kelią“ ramsčiu siekiama kovoti su radikalizmo plitimu ir naujokų teroristų verbavimu išsiaiškinant teroristų naudojamus metodus, propagandą bei kitas priemones. ES padeda koordinuoti nacionalinės politikos kryptis, nustatyti gerąją patirtį ir dalytis informacija.

Patikslinta Europos Sąjungos strategija dėl kovos su radikalizacija ir verbavimu teroristinei veiklai, persvarstyta 2014 m., siekiama kovoti su radikalizacija ir verbavimu atsižvelgiant į naujausias tendencijas, kaip antai į pavienius teroristus, užsienio kovotojus ir į teroristų naudojimąsi socialine žiniasklaida. Ji buvo pakeista keliomis Tarybos išvadomis, kuriomis reaguota į teroristų išpuolius ES teritorijoje.

Apsaugoti

Antras ES kovos su terorizmu strategijos prioritetas yra apsaugoti piliečius ir infrastruktūrą bei sumažinti išpuolių galimybę. Šioje srityje taikomos šios priemonės:

Vykdomo darbo pavyzdžiai:

Persekioti

Trečiojo ramsčio paskirtis yra persekioti teroristus tarpvalstybiniu mastu, laikantis žmogaus teisių ir tarptautinės teisės nuostatų. Siekdama šių tikslų ES kreipia didžiausią dėmesį į šiuos aspektus:

 • gerinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp policijos bei teisminių institucijų;
 • siekti, kad teroristai netektų paramos ir ryšio priemonių ir
 • spręsti teroristų finansavimo klausimą.

Kaip vykstančio darbo pavyzdį galima pateikti 2016 m. veiksmų plano įgyvendinimą, skirtą kovai su teroristų finansavimu stiprinti.

Reaguoti

Ketvirtasis ES kovos su terorizmu strategijos tikslas yra pasirengti valdyti ir sumažinti iki minimumo teroristinio išpuolio padarinius. Šio tikslo siekiama didinant pajėgumus šiose srityse:

 • padariniai;
 • reagavimo koordinavimas ir
 • aukų poreikiai.

Šioje srityje išskiriami tokie prioritetai:

 • kuriamos ES krizių koordinavimo priemonės;
 • kuriamos rizikos vertinimo priemonės;
 • keičiamasi gerąja praktika teikiant pagalbą terorizmo aukoms.

Kaip vykstančio darbo pavyzdį galima pateikti kuriamą ES terorizmo aukų koordinavimo centrą (Europos Parlamento bandomasis projektas).

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais

ES saugumas yra glaudžiai susijęs su padėtimi kitose valstybėse, ypač kaimyninėse.

2014 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino parengti veiksmingą kovos su terorizmu politiką, apimančią vidaus ir išorės aspektus. 2015 m. vasario 9 d., po išpuolių prieš „Charlie Hebdo“, ES vadovai pabrėžė, kad ES turi labiau bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis valstybėmis spręsdama saugumo ir kovos su terorizmu klausimus.

Savo 2017 m. Birželio 19 d. išvadose dėl ES išorės veiksmų kovos su terorizmu srityje Taryba pabrėžė šiuos poreikius:

 • didesnis vidaus ir išorės veiksmų saugumo srityje nuoseklumas ir
 • TVR (teisingumo ir vidaus reikalų) agentūrų vaidmens stiprinimas kalbant apie ES nepriklausančias valstybes.

Ji taip pat pažymėjo, kad bendros saugumo ir gynybos politikos misijos bei operacijos turi atlikti reikšmingesnį vaidmenį kovoje su terorizmu.

Kovos su terorizmu darbotvarkė taikoma ES ir ES nepriklausančių valstybių bendradarbiavime daugeliu formų, įskaitant:

 • aukšto lygio politinius dialogus;
 • bendradarbiavimo nuostatas ir susitarimus arba konkrečią pagalbą;
 • gebėjimų stiprinimo projektus su strateginėmis valstybėmis.

ES bendradarbiauja kovos su terorizmu srityje su valstybėmis:

 • Vakarų Balkanuose;
 • Afrikoje (Sahelio regione, Šiaurės Afrikoje, Afrikos Kyšulio regione);
 • Artimuosiuose Rytuose;
 • Šiaurės Amerikoje;
 • Azijoje.

Bendradarbiavimas su JAV yra esminis ES strategijos komponentas. Pastaraisiais metais bendradarbiavimo susitarimai sudaryti tokiose srityse kaip terorizmo finansavimas, transportas ir sienos, savitarpio teisinė pagalba ir ekstradicija. JAV valdžios institucijos vis glaudžiau bendradarbiauja su Europolu ir Eurojustu.

Be to, ES glaudžiai bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei forumais, skatindama tarptautinį sutarimą ir tarptautinius kovos su terorizmu standartus.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai – V antraštinė dalis – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – 4 skyrius – Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – 83 straipsnis (ESS sutarties ex 31 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 80–81)

2005 m. lapkričio 30 d. Europos Sąjungos Taryba: Europos Sąjungos kovos su terorizmu strategija

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Pasirengimo cheminėms, biologinėms, radiologinėms ir branduolinėms saugumo grėsmėms didinimo veiksmų planas (COM(2017) 610 final, 2017 10 18)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Viešųjų erdvių apsaugos rėmimo veiksmų planas (COM(2017) 612 final, 2017 10 18)

Tarybos išvados dėl ES išorės veiksmų kovos su terorizmu srityje (2017 m. birželio 19 d.)

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 137, 2017 5 24, p. 22–39)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53–114)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas“ (COM(2016) 50 final, 2016 2 2)

2015 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/457, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/124/EB, Euratomas, 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį (OL L 76, 2015 3 20, p. 1–2)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Europos saugumo darbotvarkė (COM(2015) 185 final, 2015 4 28)

Patikslinta ES strategija dėl kovos su radikalizacija ir verbavimu teroristinei veiklai (2014 m. gegužės 19 d.)

2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (OL L 195, 2010 7 27, p. 3–4)

Sprendimo 2010/412/ES paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (OL L 195, 2010 7 27, p. 5–14)

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 70–75)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 23.07.2018

Top