EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditavimas ir rinkos priežiūra

Akreditavimas ir rinkos priežiūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos bendros taisyklės, skirtos akreditacijos įstaigoms, kurios užtikrina, kad ne maisto produktai Europos Sąjungoje (ES) atitiktų tam tikrus reikalavimus.
 • Juo sukuriama priežiūros sistema, garantuojanti tokių produktų aukštą saugos lygį ir apskritai jų atitiktį taikomiems reikalavimams.
 • Reglamentu taip pat nustatomos taisyklės dėl importo iš ES nepriklausančių šalių tikrinimo ir apibrėžiami bendrieji žymėjimo CE ženklu* principai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nacionalinės akreditacijos įstaigos

 • ES šalys turi:
  • paskirti po vieną ne pelno nacionalinę akreditacijos įstaigą;
  • užtikrinti, kad tokia įstaiga turėtų pakankamai lėšų ir darbuotojų savo funkcijoms vykdyti;
  • stebėti įstaigą, siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų nustatytus reikalavimus;
  • pateikti susijusius duomenis Europos Komisijai, kuri sudaro viešai prieinamą įvairių nacionalinių įstaigų sąrašą.
 • Nacionalinės akreditacijos įstaigos turi:
  • nustatyti, ar atskiros atitikties vertinimo įstaigos* yra kompetentingos atlikti savo darbą, ir stebėti jų veiklą;
  • apriboti, sustabdyti arba panaikinti vertinimo įstaigų akreditacijos pažymėjimus, jeigu jos nebegali vykdyti savo funkcijų;
  • veikti objektyviai ir nešališkai, užtikrinti veiksmingą valdymą ir tinkamą vidaus kontrolę;
  • pritarti tarpusavio vertinimui;
  • informuoti kitas nacionalines akreditacijos įstaigas apie savo atitikties vertinimo veiklą;
  • reguliariai viešai skelbti informaciją apie savo darbą.
 • Europos akreditacijos organizacija (EA) valdo tarpusavio vertinimus, kad užtikrintų nacionalinių akreditacijos įstaigų teikiamų paslaugų kokybę.

ES rinkos priežiūra ir importo kontrolė

 • ES šalys turi:
  • organizuoti ir vykdyti rinkos priežiūrą, kad užtikrintų gaminių saugą;
  • atšaukti, apriboti arba uždrausti gaminius, kurie gali pakenkti naudotojų sveikatai ar saugai, ir nedelsdamos informuoti Komisiją apie įgyvendintus veiksmus;
  • nustatyti skundų tvarkymo ir nagrinėjimo tvarką;
  • užtikrinti, kad būtų paskirtos rinkos priežiūros institucijos ir joms būtų skirta pakankamai išteklių savo funkcijoms vykdyti;
  • užtikrinti, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos bendradarbiautų ir tarpusavyje keistųsi informacija;
  • nustatyti taisykles dėl sankcijų, tarp kurių gali būti baudžiamosios sankcijos už rimtus teisės pažeidimus.
 • Rinkos priežiūros institucijos turi:
  • vykdyti pakankamo masto patikras, atsižvelgdamos į rizikos vertinimus, skundus ir kitą informaciją;
  • įspėti naudotojus savo šalyje apie bet kokius nustatytus pavojus;
  • pranešti ES skubaus informavimo sistemai (RAPEX) apie bet kokius rimtus pavojus;
  • keistis informacija apie gaminių atitiktį per bendrą ES duomenų bazę;
  • bendradarbiauti su institucijomis kitose ES šalyse.
 • Nacionalinė muitinė gali neleisti importuoto gaminio parduoti ES, jei mano, kad jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai, aplinkai ar kitam viešajam interesui.
 • Žymėti CE ženklu gali tik gamintojas ar asmuo, paskirtas veikti jo vardu, su sąlyga, kad ženklinamas gaminys atitinka visus atitikties standartus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

 • Labai svarbu, kad ne maisto produktai, kurie gali laisvai judėti ES šalyse, nekeltų pavojaus visuomenei, aplinkai ar bendram saugumui.
 • Akreditavimas yra dalis sistemos, kuri apima atitikties vertinimą ir rinkos priežiūrą. Šio reglamento nuostatomis dėl šio aspekto papildomos kitų ES teisės aktų nuostatos.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

CE ženklas: ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka ES teisinės atitikties standartus.

Atitikties vertinimo įstaiga: įstaiga, vykdanti veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30–47)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4–17)

Paskesni Direktyvos 2001/95/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82–128)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL L 218, 2008 8 13, p. 21–29)

paskutinis atnaujinimas 14.02.2017

Top