EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nutarimų konfiskuoti pripažinimas ir vykdymas

Nutarimų konfiskuoti pripažinimas ir vykdymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Remdamosi šiuo sprendimu, Europos Sąjungos (ES) šalių teisminės institucijos gali išsiųsti kitos ES šalies teisminei institucijai nutarimą areštuoti ar konfiskuoti turtą, kuris toje šalyje turi būti pripažintas ir vykdomas be papildomų formalumų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra nutarimas konfiskuoti?

Tai yra galutinė priemonė atimti neteisėtai įgytą turtą iš nusikaltėlių ar jų bendrininkų.

Nusikalstamos veikos

 • Tam tikrais sunkios nusikalstamos veikos atvejais nebūtina, kad ši nusikalstama veika būtų laikoma nusikaltimu ir nutarimą priėmusioje ES šalyje (priimančiojoje šalyje), ir jį vykdančioje šalyje (vykdančiojoje šalyje). Tačiau dėl šios nusikalstamos veikos priimančiojoje šalyje turi būti baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas yra mažiausiai treji metai. Tokioms nusikalstamoms veikoms priklauso:
  • dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje;
  • terorizmas;
  • korupcija ir sukčiavimas;
  • prekyba žmonėmis;
  • rasizmas ir ksenofobija;
  • išžaginimas.

Perdavimas

 • Nutarimas konfiskuoti pinigus ar turtą gali būti siunčiamas ES šaliai, jei yra pagrįstos priežastys manyti, kad fizinis ar juridinis asmuo turi turto ar pajamų. Jeigu nėra pagrįstų priežasčių, nutarimas gali būti siunčiamas tai ES šaliai, kurioje fizinis asmuo gyvena arba juridinis asmuo turi savo registruotą buveinę.
 • Nutarimas konfiskuoti turtą gali būti siunčiamas daugiau nei vienai ES šaliai tuo pačiu metu tokiais atvejais, kai:
  • yra pagrįstų priežasčių manyti, kad skirtingi nutarime konfiskuoti nurodyti turto vienetai yra keliose ES šalyse;
  • konkretaus turto vieneto konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje ES šalyje arba
  • atitinkamas turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau ES šalių.
 • Nutarimas konfiskuoti pinigus gali būti siunčiamas daugiau nei vienai ES šaliai tuo pačiu metu tokiais atvejais, kai:
  • atitinkamas turtas nebuvo areštuotas pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR arba
  • tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir bet kurioje vykdančiojoje valstybėje, neužteks visai sumai, nurodytai nutarime konfiskuoti, padengti.

Pripažinimas ir vykdymas

 • Priimančiosios šalies teisminė institucija, prašanti vykdyti nutarimą, siunčia vykdančiosios šalies teisminei institucijai liudijimą, kurio standartinė forma pateikta šio sprendimo priede.
 • Vykdančioji šalis privalo pripažinti nutarimą be papildomų formalumų ir nedelsiant imtis būtinų priemonių jam vykdyti.

Nepripažinimas ir nevykdymas

Galima atsisakyti vykdyti nutarimą, jei liudijimas nepateiktas, nepilnas ar akivaizdžiai neatitinka nutarimo. Taip pat galima atsisakyti vykdyti nutarimą ir tokiais atvejais, kai:

 • nutarimo konfiskuoti vykdymas prieštarautų taisyklėms, ginančioms piliečius nuo baudimo du kartus už tą pačią nusikalstamą veiką;
 • nutarimas susijęs su veika, kuri nesudaro nusikaltimo vykdančiojoje šalyje;
 • pagal vykdančiosios šalies teisę yra imunitetas ar privilegija, draudžianti vykdyti nutarimą konfiskuoti turtą;
 • pagal vykdančiosios šalies teisę nusikaltimai laikomi visiškai ar iš dalies įvykdytais jos teritorijoje;
 • nusikaltimas buvo įvykdytas ne priimančiosios valstybės teritorijoje, ir pagal priimančiosios valstybės teisę tai nesudaro pagrindo imtis teisinių procesinių veiksmų.

Vykdymo atidėjimas

Vykdymas gali būti atidėtas šiais atvejais:

 • jei jis galėtų pakenkti vykstančiam baudžiamajam tyrimui;
 • kai turtas jau yra konfiskavimo proceso dalykas vykdančiojoje šalyje;
 • kai reikia išversti nutarimą konfiskuoti ar jo dalis.

Suinteresuotosios šalys

ES šalys privalo užtikrinti, kad bet kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant teisėtus trečiuosius asmenis, turėtų teisių gynimo priemonių prieš nutarimo konfiskuoti pripažinimą ir vykdymą, kad apsaugotų savo teises.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Jis taikomas nuo 2006 m. lapkričio 24 d. ES šalys turėjo jį perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2008 m. lapkričio 24 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. spalio 6. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59–78)

Paskesni Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45–55)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai grindžiama 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 22 straipsniu (KOM(2010) 428 galutinis, 2010 8 23)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2016

Top