EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teismo sprendimai dėl santuokos ir tėvų pareigų: jurisdikcija, pripažinimas ir vykdymas (reglamentas Briuselis IIa)

Teismo sprendimai dėl santuokos ir tėvų pareigų: jurisdikcija, pripažinimas ir vykdymas (reglamentas „Briuselis IIa“)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, jurisdikcijos, pripažinimo bei vykdymo

SANTRAUKA

Teisinis dokumentas, padedantis tarptautinėms poroms spręsti ginčus dėl skyrybų ar vaikų globos, kai dalyvauja daugiau nei viena šalis.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente:

išdėstomos taisyklės, pagal kurias nustatoma, kuris teismas yra atsakingas nagrinėjant bylas, susijusias su santuoka ir tėvų pareigomis, ginčuose, kai dalyvauja daugiau nei viena šalis;

išdėstomos taisyklės, kuriomis palengvinamas vienos ES šalies priimtų teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas kitoje ES šalyje;

nustatoma tvarka, kaip nagrinėjamos bylos, kuriose vienas iš tėvų pagrobia vaiką vienoje ES šalyje ir išgabena jį į kitą ES šalį.

Reglamentas netaikomasmaterialinės šeimos teisės byloms . Šios bylos yra kiekvienos ES šalies atsakomybė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas civilinėms byloms, kuriose dalyvauja daugiau nei viena šalis ir kurios yra susijusios su:

santuokos nutraukimu;

gyvenimu skyriumi (separacija);

santuokos pripažinimu negaliojančia;

bet kokiu tėvų pareigų aspektu (kaip antai globa ir bendravimo teisėmis).

Vienas iš pagrindinių reglamento tikslų yra išsaugoti vaikų teisę bendrauti su abiem tėvais, net jei jie išsiskyrę ar gyvena skirtingose ES šalyse.

Reglamentas netaikomas byloms, susijusioms su:

santuokos nutraukimo pagrindais ar teise, taikoma santuokos nutraukimo bylose;

santuokos nutraukimo klausimais, kaip antai išlaikymu;

tėvystės (motinystės) nustatymu ar nuginčijimu;

teismo sprendimais dėl įvaikinimo ir susijusiomis pasirengimo įvaikinimui priemonėmis;

įvaikinimo pripažinimu negaliojančiu ar atšaukimu;

vaiko vardu ir pavarde;

vaikų nepriklausomybe nuo jų tėvų ar globėjų;

turto patikėjimo sutartimis ar paveldėjimu;

priemonėmis, kurių imamasi dėl vaikų padarytų baudžiamosios teisės pažeidimų.

Su santuoka susijusios bylos

Su santuoka susijusiose bylose nėra bendros taisyklės dėl jurisdikcijos. Siekiant nustatyti, kurios ES šalies teismai turi teisę priimti sprendimą byloje, reglamentu nustatomi septyni alternatyvūs jurisdikcijos nustatymo pagrindai, atsižvelgiant į sutuoktinių pilietybę ar jų nuolatinę gyvenamąją vietą.

Tėvų pareigos

Reglamentas taikomas:

globos ir bendravimo teisėms;

globai, rūpybai ir panašiems teisiniams susitarimams;

asmens ar institucijos, atsakingos už vaiko asmenį ar turtą, skyrimui ir funkcijoms, atstovavimui vaikui;

vaiko paskyrimui į šeimą (šeimyną) ar globos instituciją;

vaiko apsaugos priemonėms, susijusioms su vaiko turto administravimu, išsaugojimu ar naudojimu.

Tokios bylos dažniausiai patenka į ESšalies, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta , teismų jurisdikciją. Jei neįmanoma nustatyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos (pavyzdžiui, pabėgėlių atveju), jurisdikcija automatiškai atitenka ES šaliai, kurioje yra vaikas.

Vaiko pagrobimas

Reglamente taip pat nustatomos taisyklės dėl bylų, kuriose vaikai yra neteisėtai išvežti ar negrąžinti.

ES šalies, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta iki pagrobimo, teismai turi jurisdikciją tol, kol vaikas nepradeda gyventi daugiausia kitoje ES šalyje.

Pripažinimas

Remiantis reglamentu, bet kuri ES šalis turi automatiškai pripažinti kitoje ES šalyje priimtus teismo sprendimus, susijusius su santuoka ir tėvų pareigomis. Tokie sprendimai gali būti nepripažįstami, jei, pavyzdžiui:

toks pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai;

atsakovas laiku negavo bylos iškėlimo dokumento, kad galėtų pasiruošti savo gynybai (tais atvejais, kai sprendimas priimtas atsakovui neatvykus į teismą);

jis yra nesuderinamas su teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių.

Teismo sprendimai, susiję su tėvų pareigomis, taip pat gali būti nepripažįstami, jei:

vaikui nebuvo suteikta galimybė būti išklausytam teisme;

to paprašo bet kuris asmuo, teigiantis, kad teismo sprendimas pažeidžia jo tėvų pareigas, jei minėtas teismo sprendimas buvo priimtas pirmiau nurodytam asmeniui nesuteikus galimybės būti išklausytam.

Vykdymas

ES šalyje priimtas ir joje vykdytinas teismo sprendimas dėl tėvų pareigų vaikui yra vykdomas kitoje ES šalyje tada, kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo pripažintas joje vykdytinu. Pripažinimo nereikia tiems teismo sprendimams, kuriais suteikiamos bendravimo teisės arba reikalaujama sugrąžinti vaiką ir kurie patvirtinti pradinio teisėjo, kaip nurodyta reglamente.

Centrinių institucijų bendradarbiavimas su tėvų pareigomis susijusiose bylose

Kiekviena ES šalis paskiria vieną ar daugiau centrinių institucijų, kurios:

padeda tėvams, siekiantiems susigrąžinti kito tėvo pagrobtą ir į kitą ES šalį išvežtą vaiką;

skatina dalytis informacija apie nacionalinę teisę ir procedūras;

padeda teismams bendrauti;

padeda tėvams ar globėjams, siekiantiems sprendimų pripažinimo ir vykdymo;

siekia išspręsti tėvų ar globėjų nesutarimus pasitelkdamos alternatyvias priemones, pavyzdžiui, tarpininkavimą.

Centrinės institucijos, būdamos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose narės, reguliariai dalyvauja bendruose susitikimuose.

Esami susitarimai

Kaip įprasta, šiuo reglamentu pakeičiamos galiojančios konvencijos, apimančios tuo pačius klausimus, kurių sprendime dalyvauja dvi ar daugiau ES šalių. Santykiuose tarp ES šalių juo pakeičiamos toliau išvardytos daugiašalės konvencijos:

1961 m. Hagos konvencija (dėl teisės nepilnamečių apsaugos srityje);

1967 m. Liuksemburgo konvencija (dėl sprendimų, susijusių su santuokų galiojimu, pripažinimo);

1970 m. Hagos konvencija (dėl santuokos nutraukimo pripažinimo);

1980 m. Europos konvencija (dėl vaikų globos);

1980 m. Hagos konvencija (dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų).

1996 m. spalio 19 d. Hagos konvencijos dėl tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių atveju šis reglamentas yra taikomas visa apimtimi, jei vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES šalies teritorijoje.

Išimtys ir specialios nuostatos

Danija nedalyvavo priimant šį reglamentą, todėl neprivalo jo laikytis.

Specialios nuostatos taikomos:

Suomijos ir Švedijos santykiams su Danija, Islandija ir Norvegija dėl 1931 m. vasario 6 d. Šiaurės regiono šalių konvencijos dėl santuokos;

Šventojo Sosto santykiams su Portugalija, Italija, Ispanija ir Malta.

Daugiau informacijos:

DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003

2004 8 1

-

OL L 338, 2003 12 23, p. 1-29

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2116/2004

2005 1 3

-

OL L 367, 2004 12 14, p. 1-2

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2010/405, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (Oficialusis leidinys L 189, 2010 7 22, p. 12-13)

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (Oficialusis leidinys L 343, 2010 12 29, p. 10-16)

2012 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2012/714/ES, kuriuo patvirtinamas Lietuvos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 323, 2012 11 22, p. 18-19)

2014 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimas 2014/39/ES, kuriuo patvirtinamas Graikijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 23, 2014 1 28, p. 41-42)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top