EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi ES teritorijoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva:

 • į vieną teisės aktą sujungiami esami teisės aktai
 • nustatomos teisės laisvai judėti ir gyventi (tiek laikinai, tiek nuolat) sąlygos ES piliečiams* ir jų šeimų nariams*
 • nustatomi tų teisių apribojimai, atsižvelgiant į valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežastis
 • paaiškinamas žmonių, kurie yra darbuotojai, savarankiškai dirbantieji, studentai ar nedirbantys asmenys, statusas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES piliečiai, turintys galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, gali:

 • Atvykti į kitą ES valstybę narę be išvažiavimo ar įvažiavimo vizos. Iš šeimos narių, kurie nėra ES valstybės narės piliečiai, nereikalaujama turėti išvažiavimo ar įvažiavimo vizos, jei jie turi galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę.
 • Gyventi kitoje ES šalyje iki trijų mėnesių, netaikant jokių reikalavimų ar formalumų.
 • Gyventi kitoje ES šalyje ilgiau kaip tris mėnesius, taikant tam tikras sąlygas, atsižvelgiant į jų statusą priimančiojoje šalyje. Darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims netaikomos jokios kitos sąlygos. Studentai ir kiti nedirbantys asmenys, kaip antai pensininkai, privalo turėti pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios šalies socialinės paramos sistemai, ir visavertį sveikatos draudimą.
 • Turėti užsiregistruoti atitinkamose institucijose, jei gyvena šalyje ilgiau kaip tris mėnesius. Jų šeimos narių, jei jie nėra ES piliečiai, leidimo gyventi šalyje kortelė turi galioti penkerius metus.
 • Turėti nuolatinio gyvenimo šalyje teisę, jei kitoje ES šalyje legaliai gyveno ištisinį penkerių metų laikotarpį. Ši nuostata taikoma ir šeimos nariams.
 • Turėti teisę į tokias pačias sąlygas kaip priimančiosios šalies piliečiai. Vis dėlto priimančiosios šalies institucijos nėra įpareigotos mokėti pašalpas nedirbantiems ES piliečiams pirmuosius tris jų viešnagės mėnesius.

Be to:

 • Šeimos nariai (kurie yra artimiausi ES piliečio giminaičiai) tam tikromis sąlygomis gali turėti teisę toliau gyventi atitinkamoje šalyje, net jei jų artimiausias giminaitis miršta arba išvyksta iš šalies.
 • ES piliečiai ar jų šeimos nariai gali būti išsiųsti iš šalies, jei jų elgesys kelia rimtą pavojų pagrindiniams visuomenės interesams.
 • Pateisinti asmens judėjimo laisvės apribojimo priemones gali tik ligos, kurias Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia kaip turinčias epideminį potencialą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d., o į ES valstybių narių teisę ji turėjo būti perkelta iki 2006 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

ES piliečiai: bet kuris asmuo, turintis ES valstybės narės pilietybę.
Šeimos narys: tai, pavyzdžiui, sutuoktinis, partneris, su kuriuo ES pilietis sudarė registruotą partnerystę, ir tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123).

Vėlesni Direktyvos 2004/38/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8–14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių (KOM(2009) 313 galutinis, 2009 m. liepos 2 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Laisvas ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimas. Penki veiksmai, kuriais siekiama pokyčių (COM (2013) 837 final, 2013 m. lapkričio 25 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti. Vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo (COM(2014) 604 final, 2014 m. rugsėjo 26 d.)

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020

Top