EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose

Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama pagerinti ir supaprastinti teismų bendradarbiavimą tarp ES šalių ir pagreitinti įrodymų rinkimą civiliniuose ir komerciniuose teismo procesuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Aprėptis

Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, kai ES šalies teismas:

 • prašo kompetentingo kitos ES šalies teismo surinkti įrodymus;
 • prašo leidimo pats rinkti įrodymus kitoje ES šalyje.

Turi būti pateikta užklausa rinkti įrodymus, skirtus naudoti pradėtame ar numatomame teismo procese.

Tiesioginis perdavimas tarp teismų

EU šalys turi parengti rinkti įrodymus įgaliotų teismų sąrašą ir nurodyti jų teritorinę arba specialiąją jurisdikciją (pvz., specialusis teismas, turintis įgaliojimus konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą). Prašymus teismas, kuriame vyksta arba yra planuojamas procesas („prašantysis teismas“) tiesiogiai perduoda ES šalies teismui, renkančiam įrodymus („prašomajam teismui“).

Kiekviena ES šalis turi nurodyti centrinę įstaigą, atsakingą už:

 • informacijos teikimą teismams;
 • visų problemų, kurios gali atsirasti dėl perdavimo, sprendimą;
 • išimties tvarka – prašymo persiuntimą kompetentingam teismui.

Prašymo forma ir turinys

Prašymas pateikiamas naudojant šiame reglamente nurodytą formą. Šioje formoje turi būti tam tikra informacija, pvz.:

 • proceso šalių vardai, pavardės ir adresai,
 • bylos pobūdis ir esmė,
 • aprašymas, kaip bus renkami įrodymai.

Prašymai parengiami prašomojo teismo ES šalies valstybine kalba arba bet kuria kita kalba, kurią šalis nurodo kaip priimtiną.

Vykdymas

Prašymai vykdomi pagal prašomosios ES šalies teisę. Prašymas turi būti įvykdytas per 90 dienų nuo prašymo gavimo.

Atsisakyti vykdyti prašymą galima tik jei:

 • prašymas nepatenka į reglamento aprėptį (pvz., jei jis teikiamas dėl baudžiamojo, o ne civilinio ar komercinio proceso);
 • prašymo vykdymas nepriklauso teisėjų funkcijoms;
 • prašymas neišsamus;
 • asmuo, kurio apklausos prašoma, reikalauja pasinaudoti teise atsisakyti duoti parodymus arba kad jam būtų uždrausta juos duoti;
 • nebuvo sumokėtas užstatas arba išankstinis mokėjimas už eksperto konsultaciją.

Jei vykdyti prašymą atsisakoma, prašomasis teismas turi pranešti prašančiajam teismui per 60 dienų nuo prašymo gavimo.

Jei tai leidžia prašančiojo teismo šalies įstatymai, tos šalies teismo atstovai turi teisę dalyvauti, prašomajam teismui atliekant prašomus veiksmus. Taip pat gali dalyvauti šalys ir jų atstovai (jei jie yra).

Reglamentas netrukdo dviem ar daugiau ES šalių sudaryti ir taikyti sutartis dėl prašymo vykdymo pagreitinimo ar palengvinimo.

Ataskaita

2007 m. Europos Komisija paskelbė ataskaitą gaires dėl šio reglamento taikymo. Ji priėjo išvados, kad reikia imtis priemonių jo veikimui pagerinti. Tai apima:

 • teisės specialistų žinių apie reglamentą gerinimą;
 • užtikrinimą, kad paisoma 90 dienų prašymų vykdymo termino;
 • platesnį technologijų, ypač vaizdo konferencijų, naudojimą.

Viešosios konsultacijos

2017 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl ES teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose modernizavimo. Konsultacijos aprėpia Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo ir šioje santraukoje pateikiamą reglamentą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus:

 • 19 straipsnį (dėl Komisijos parengto įgyvendinimo taisyklių vadovo),
 • 21 straipsnį (tarp ES šalių galiojančių sutarčių arba susitarimų, kuriuos jos turi pateikti Komisijai, sąrašą) ir
 • 22 straipsnį (informacija apie nacionalinių teisimų ir kompetentingų institucijų veiklą reglamentuojančias taisykles, kurią ES šalys turi pateikti Komisijai),

kurie taikomi nuo 2001 m. liepos 1 d.

Danija nedalyvauja įgyvendinant šį reglamentą.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1–24)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 pakeitimai buvo įtraukti į originalų tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (COM(2018) 378 final, 2018 5 31)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – poveikio vertinimas – pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (SWD(2018) 285 final, 2018 5 31)

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79–120)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.05.2018

Top